Collegebesluiten 28 november

Programmarapportage Q3 en Q4 2023 Programma Oekraïners, statushouders en Asielzoekers 23.0535

Het college van Burgemeester en Wethouders informeert de raad over de laatste stand van zaken wat betreft de gemeentelijke werkzaamheden voor de opvang en huisvesting van Oekraïense ontheemden, statushouders en asielzoekers. 

Voortgangsrapportage nieuwbouw Combinatiebad - IJshal De Vliet en Sportcentrum 1574 4e kwartaal 2023 23.0534

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voortgangsrapportage nieuwbouw Combinatiebad - ijshal De Vliet en Sportcentrum 1574 4e kwartaal 2023 aan de gemeenteraad van Leiden vastgesteld.

Inspraak Beeldkwaliteitsplan Humanities Campus 23.0539

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Beeldkwaliteitsplan Humanities Campus d.d. 8 november 2023 vastgesteld voor inspraak. Het Beeldkwaliteitsplan vervangt de welstandsnota voor het plangebied van de Humanities Campus en geeft uitgangspunten en een richting aan voor de verdere uitwerking van de gebouwen binnen de Humanities Campus zoals die zijn opgenomen in het stedenbouwkundige plan voor de Humanities Campus.

Dit Beeldkwaliteitsplan vervangt het door de raad in 2019 vastgestelde Beeldkwaliteitsplan, vanwege aanpassingen in het stedenbouwkundige plan als gevolg van het behoud van het Doelencomplex. Daarnaast zijn er bij de uitvoering van Cluster Zuid uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en bouwtechniek naar voren gekomen, waardoor de oorspronkelijke uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan niet meer haalbaar zijn voor Cluster Noord. In nauw overleg met Erfgoed Leiden en Omstreken, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en supervisor KCAP zijn verschillende opties voor Cluster Noord besproken. In juni 2023 is in opdracht van de Universiteit en op verzoek van de Welstand een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd, waarin beeldbepalende kwaliteiten zijn onderzocht en wordt een keuze voorgesteld voor het behoud van beeldkwaliteit in geval van sloop. Dit biedt ruimte voor de universiteit om een plan op te stellen voor een sloop-nieuwbouwvariant voor Cluster Noord.

Het aangepaste Beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 8 december 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage tot en met 18 januari 2023.

Ontwerpbestemmingsplan Humanities Campus 23.0536

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Humanities Campus voor zienswijzen vast te stellen en ter inzage te leggen. Het college heeft hierbij besloten om de eerdere versie van het ontwerpbestemmingsplan, waarin de woningbouw van het Doelencomplex was opgenomen, in te trekken. De Universiteit is eigenaar van de gebouwen en het terrein van de Humanities Campus.

In het door de raad in juni 2023 vastgestelde stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus zijn de uitgangspunten voor de Humanities Campus vastgelegd. Dit plan omvat de herontwikkeling van de huidige gebouwen en locaties van de Faculteit Geesteswetenschappen tot een Humanities Campus. De ontwikkeling en realisatie van renovatie en het verbouwen van een aantal bestaande faculteitsgebouwen, de thans beoogde sloop van het Reuvens-gebouw en de nieuwbouw van een centraal onderwijsgebouw (nieuw Reuvens) de thans beoogde sloop van het Lipsius-gebouw en de nieuwbouw van een studenten voorzieningen gebouw (nieuw Lipsius) en de herinrichting van bestaande straten en de aanleg van een nieuwe centrale openbaar toegankelijke ruimte. Zo ontstaat er met dit nieuwe campushart een aantrekkelijk verblijfsgebied. Een nieuw hart dat het Witte Singel-complex verbindt met het Doelen-complex en haar omgeving.  Bovendien maakt de Humanities Camps zo onderdeel uit van het Singelpark met een nieuwe brug naar de Witte Singel en een vlonder voor het Lipsiusgebouw langs.

Op basis van het vastgestelde stedenbouwkundige plan is nu door de Universiteit in samenwerking met de gemeente onderzoek verricht en is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan kan nu in procedure worden gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het college kan in een later stadium de diverse (omgevings)vergunningen verlenen nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Koopovereenkomst Bizetpad 1 23.0537

Het college van burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de koopovereenkomst met Woningstichting Ons Doel voor de verkoop van grond aan het Bizetpad 1 ten behoeve van de realisatie van een woningbouwplan met 81 sociale huurwoningen en 15 middeldure huurwoningen. Onderdeel van de ontwikkeling is 192 inpandige fietsparkeerplekken. De gemeente legt in het aangrenzende openbare gebied parkeerplaatsen (fietsen en auto voor bezoekers) in de openbare ruimte aan.

Kennisgeving en ontwerp bestemmingsplan Bizetpad 23.0538

In maart 2020 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Bizetpad vastgesteld. Hiermee heeft de raad de kaders vastgesteld waarbinnen de herontwikkeling van een leegstaand schoolcomplex dient te worden vormgegeven.

Het planinitiatief Bizetpad voorziet in de realisatie van 2 woongebouwen voor in totaal maximaal 100 woningen, waarvan in ieder geval 81 sociaal en 15 middeldure huur. 10 à 20 procent van de woningen bestemd is voor speciale doelgroepen, zoals dak- en thuislozen of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Naast het mogelijk maken van woningbouw, wordt ook ingezet op het versterken van het park langs de Korte Vliet en wordt deze meer bij de bestaande wijk betrokken. Tevens biedt de ontwikkeling de mogelijkheid tot het realiseren van huisvesting voor scoutinggroepen Waingunga en jeugdvereniging de Marnix. De bestaande, leegstaande schoolgebouwen worden hiervoor gesloopt. Het ontwerp bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het plangebied juridisch-planologisch mogelijk.

Herwaardering IHP 2023-2032 23.0533

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden heeft de ‘Herwaardering IHP 2023-2032' samen met de schoolbesturen opgesteld. Deze herwaardering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs was o.a. nodig omdat de bouwkosten extreem gestegen zijn. De herwaardering toont aan dat er voor de eerste twee fases € 21,1 miljoen extra nodig is. Hier heeft de gemeenteraad al geld voor beschikbaar gesteld bij de kaderbrief 2023-2027.

Voor fase 3 van het IHP is nog geen financiering beschikbaar.  Het college heeft besloten zich te richten op de realisatie van de onderwijshuisvestingsprojecten uit de eerste twee fases van het Integraal Huisvestingsplan 2023-2032, waarvan in de meeste gevallen de kredieten al beschikbaar zijn gesteld. Bij aanvragen bij de kaderbrief voor investeringsbudget voor vernieuwbouwprojecten uit fase 3, zal de volgorde uit de Herwaardering IHP 2023-2032 worden aangehouden.

Participatieplan aanpassing subsidiestelsel cultuur 23.0532

De gemeenteraad heeft het college gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor een meer uniforme en transparante wijze van subsidieverstrekking op cultuur (M 23.0049.68: motie Beter subsidiesysteem, besproken op 6 juli 2023 bij de behandeling van de kaderbrief). Het doel is optimaal activiteiten en instellingen te subsidiëren die bijdragen aan de cultuurdoelen van de gemeente. De gemeenteraad vraagt in de motie om te onderzoeken of er een duidelijker loket kan komen en of een onafhankelijke cultuurcommissie wenselijk is. Ze vraagt hierbij ook te kijken naar goede voorbeelden uit andere steden en dit alles samen met de Leidse culturele sector uit te werken. Het verlenen van subsidie aan culturele activiteiten is van groot belang voor het in stand houden van de culturele infrastructuur van de stad. Een goed transparant subsidiesystematiek is daarbij een belangrijk instrument in het cultuurbeleid van de gemeente Leiden. Er is veel kennis bij de makers en culturele organisaties aanwezig. Met dit participatieplan betrekt de gemeente deze partijen om in 2024 te komen tot een nieuw subsidiesysteem. In de periode maart-juli 2024 zullen hiervoor diverse mogelijkheden geboden worden, de exacte data zullen tijdig worden gecommuniceerd.