Collegebesluiten 28 maart

Actualisatie Groene Hoofdstructuur 23.0141

In het beleidsakkoord “Samen leven in Leiden” staat Leiden als duurzame, groene en leefbare stad centraal. Een stad waar inwoners, ondernemers of bezoekers prettig kunnen wonen, werken, ondernemen of verblijven. Zowel in de binnenstad als in de wijken daaromheen. Om ervoor te zorgen dat Leiden een prettige plek blijft, spelen we in op het klimaat van de toekomst, waarin het vaker hard gaat regenen maar er ook lange droge, hete periodes zullen zijn. Ook de komende jaren maken we onze stad klimaatbestendig, zichtbaar groener en geven we biodiversiteit de ruimte.

De Groene Hoofdstructuur levert een belangrijke bijdrage aan klimaatrobuuste stad, rijkere biodiversiteit en daarmee een mooiere, leefbare, groene stad. De Groene Hoofdstructuur bestaat uit de belangrijkste lanen, parken en verbindende groenstroken die samen het groene raamwerk van de stad vormen en waar de gemeente voor beheer en onderhoudt zorgt. Veel projecten die de Groene Hoofdstructuur versterken, zijn inmiddels uitgevoerd. Leiden als groene en leefbare stad blijft constant in ontwikkeling en daarom is de Groene Hoofdstructuur geactualiseerd en aangevuld met nieuwe projecten.

Vaststellen Beheerplan Plantsoen en Beheerplan Begraafplaats Groenesteeg 23.0137

Het college heeft het beheerplan Plantsoen en het beheerplan Begraafplaats Groenesteeg vastgesteld. In de beheerplannen staan de onderhoudsmaatregelen voor de komende 15 jaar beschreven. Elk beheerplan geeft de maatregelen kort weer en is bedoeld voor het dagelijks beheer. De parken zijn een gemeentelijk monument en het beheerplan draagt bij aan en beschermt dit monumentale karakter.

Het Plantsoen is een stadspark dat op een kleinschalige manier is aangelegd in de late landschapsstijl. De sfeer van een historisch landschapspark wordt in hoge mate bepaald door de vormgeving van massa en ruimte: vloeiende lijnen, een groot contrast tussen donker en licht en open en dicht, afwisseling in beplanting en een natuurlijk ogende verharding.

Begraafplaats Groenesteeg dient momenteel als stadspark en is onderdeel van de groene gordel langs de singels van Leiden. Begraafplaats Groenesteeg ademt een unieke sfeer uit waar je als bezoeker tot rust kunt komen. De karakteristieke sfeer wordt bepaald door de markante ligging, de ruimtelijke structuur, het aanwezige groen en cultuurhistorie. In de toekomst moeten deze waarden behouden blijven.

Ledenraadpleging principeakkoord cao gemeenten 2023 23.0147

De gemeente Leiden stemt in met het principeakkoord Cao Gemeenten 2023-2024, zoals door de VNG aan haar leden voorgelegd. Als het bestuur van de VNG het akkoord bekrachtigd, en de besturen van de vakbonden dat ook doen, wordt het akkoord definitief.

Overige besluiten

  • Collegevoorstel toepassing hardheidsclausule duurzaamheidslening 23.0146

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Francien Zeggelt (D66) over warme truiendag (vrijdag 10 februari) 23.0139