Collegebesluiten 27 september

Uitkomst inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 22.0363

In oktober 2021 heeft de gemeenteraad de inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning Leidse regio gemeenten vastgesteld. Deze strategie en een nieuwe inkoop waren nodig omdat per 1 januari 2023 de taken van de gemeenten op het vlak van maatschappelijke zorg veranderen. Op basis van de inkoopstrategie heeft de gemeente Leiden samen met de andere gemeenten van de Leidse regio in het voorjaar van 2022 een nieuwe inkoop voor de Wmo uitgevoerd. Het college heeft met een brief de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomst van de inkooptrajecten.

Meer dan 85% van alle bestaande cliënten met Huishoudelijke ondersteuning, begeleiding of beschermd wonen heeft ondersteuning van aanbieders die per 1 januari 2023 ook weer een contract hebben. Voor cliënten die nu ondersteuning ontvangen van een aanbieder die geen nieuw contract heeft per 2023, verandert er op 1 januari 2023 nog helemaal niets. Zij krijgen na 1 januari 2023 gewoon nog van hun huidige aanbieder de ondersteuning. Deze groep cliënten krijgt in 2023 rustig de tijd om uit de gecontracteerde aanbieders een nieuwe aanbieder te kiezen. Om dat mogelijk te maken houdt de gemeente nog een tijdje de oude contracten met deze aanbieders in de lucht. De groep cliënten voor wie dit geldt, zal persoonlijk worden geïnformeerd. Het Sociaal Wijkteam zal hen helpen bij de overstap.

Financiering doordecentralisatie van de Maatschappelijke zorg 22.0364

De gemeenten in Holland Rijnland verzorgen per 2023 de taken op het gebied van maatschappelijke zorg zoveel mogelijk lokaal. Een klein aantal taken blijft regionaal uitgevoerd worden. Om deze doordecentralisatie uit te voeren, is in 2021 door de gemeenteraden in Holland Rijnland de verdeling van de middelen voor maatschappelijk zorg en de verwerking ervan in de begroting vastgesteld. Er is toegezegd om de budgetten conform het verdeelmodel te actualiseren.

De komende jaren blijft de gemeente Leiden als centrumgemeente vanuit het Rijk middelen ontvangen voor zowel beschermd wonen, als ook voor maatschappelijke opvang. Regiogemeenten ontvangen daarnaast naar verwachting per 2024 zelf middelen voor beschermd wonen. De regio Holland Rijnland gaat per 2023 de middelen voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang doordecentraliseren voor de niet complexe cliënten. Dit gebeurt aan de hand van het verdeelmodel voor de regionale budgetten dat door de gemeenten in Holland Rijnland in 2021 is vastgesteld.

Overige besluiten

  • Aanvraag buitenlandse reis wethouders North en Terpstra 22.0370

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD over vandalisme bij het Indiëmonument 22.0366
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op 15 augustus 2022) van Van der Veer (CDA) over proeven met kabelgoottegels 22.0371