Collegebesluiten 27 oktober

Over dit besluit is een separaat persbericht beschikbaar:

Gebiedsvisie Vondelkwartier 20.0525

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Gebiedsvisie Vondelkwartier ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het Vondelkwartier ligt tussen de Plesmanlaan, Heerema/Mercedes, het spoor, PC Hooftlaan, Vondellaan, Gerard Brandtstraat en Vossiusplein. Deze gebiedsvisie geeft de ontwikkelkaders voor het Vondelkwartier en moet bijdragen aan de transformatie naar een levendig stadsdeel. Daar kunnen de plannen van zowel de eigenaar van het Motorhuis als de eigenaar van de locatie waar nu de Mercedes-dealer en de ijshal zit aan bijdragen. Beide eigenaren hebben aan de gemeente laten weten dat zij op hun locaties (opgeteld) ca. 800-1000 woningen met voorzieningen willen bouwen. Het biedt tegelijkertijd de kans om het Vondelkwartier te ontwikkelen tot een levendige stadsbuurt, waarbij bereikbaarheid van de buurt, meer groen en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn. Om de verschillende initiatieven in samenhang tot ontwikkeling te kunnen brengen, is een gebiedsvisie opgesteld. In de gebiedsvisie staan de ambities voor het Vondelkwartier. Belangrijk hierbij is dat toekomstige ontwikkelingen passen bij de wijk en bij Leiden en dat zij bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid en duurzaamheid.

Vaststellen Ontwikkelperspectief De Mors: Meer Mors, Mooi voor iedereen 20.0526

Het college van burgemeester en wethouders stelt de beantwoording van de inspraakreacties op het Ontwikkelperspectief voor De Mors vast en stemt in met het, naar aanleiding van de reacties, gewijzigde plan. Daarnaast stelt het college aan de raad voor om het Ontwikkelperspectief ‘Meer Mors, Mooi voor iedereen’ vast te stellen.
Het Ontwikkelperspectief ‘Meer Mors, Mooi voor iedereen’ gaat in op de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Morsdistrict richting 2040. Kansrijke ontwikkelingen voor de wijk zijn onder meer de vervanging van het riool waarbij ook aandacht is voor klimaatverandering en een aardgasvrije toekomst en grote gebiedsontwikkelingen zoals het Vondelkwartier, Werninkterrein en de Paardenwei. Het ontwikkelperspectief is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en vele andere geïnteresseerden. De gemeente heeft de informatie die tijdens de verschillende participatiemomenten werd opgehaald, gebruikt om belangrijke onderwerpen voor de toekomst van de wijk te benoemen en uit te werken. Daarna heeft de visie zes weken ter inzage gelegen.

Nationaal Park Hollandse Duinen 20.0519

Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan de oprichting van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit nieuwe Nationaal Park strekt zich grofweg uit over het kust-, duin- en binnenduingebied van Hoek van Holland tot de provinciegrens nabij Noordwijk. De organisatie en partners van het Nationaal Park willen de natuur-, erfgoed-, water-, landschaps- en recreatieve waarden van het gebied versterken. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt deze ambities door de statusaanvraag voor het Nationaal Park te ondertekenen waarmee de gemeente Leiden operationeel partner wordt.

Intrekking Verordening tegemoetkoming woonlasten Kamerhuurders Leiden 2014 20.0511

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad voorgesteld om de verordening tegemoetkoming woonlasten Kamerhuurders in te trekken. Het besluit om met deze regeling te stoppen was al genomen bij de vaststelling van de kaderbrief 2020-2024 op 17 september 2020.

Overige besluiten:

  • Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020 20.0523
  • Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging VRIS 3 20.0518
  • Jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2019 20.0520
  • Vaststelling wijzigingsplan Bloemistenlaan 50a – 51 20.0515
  • Brief aan de raad gevolgen uitblijven compensatie abonnementstarief Wmo 20.0529