Collegebesluiten 27 juni

Over het volgende besluit is een persbericht verstuurd:

Brief aan de raad over de meicirculaire 2022 gemeentefonds 22.0269

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de belangrijkste onderwerpen in de meicirculaire 2022, en de wijze waarop het college hiermee wil omgaan in de aanloop naar de Programmabegroting 2023. Op basis van de Voorjaarsnota 2022 van het Rijk schetst deze circulaire de financiële gevolgen van het rijksbeleid op de gemeentelijke financiën en de uitkeringen uit het gemeenfonds.

Door de groei van het gemeentefonds stijgt de algemene uitkering ten opzichte van de raming in de Programmabegroting 2022 van € 7,5 miljoen extra in 2022 tot € 40 miljoen extra in 2025. Vanaf 2026 valt de groei terug tot € 29 miljoen. Een deel van deze stijging was op basis van de Startnota Rutte IV al bekend en is betrokken bij de besprekingen over het beleidsakkoord Samen leven in Leiden.

De verdere stijging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van lonen en prijzen. Daarnaast is met ingang van 2023 sprake van de zogenaamde herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Die leidt tot een aanvullend structureel voordeel van € 2,6 miljoen. Ook hiermee was voor een deel al rekening gehouden bij het opstellen van het beleidsakkoord. Incidenteel ziet Leiden t.o.v. de uitgangspositie bij de college-onderhandelingen een bedrag € 18,0 miljoen beschikbaar komen vanuit de meicirculaire.

Ook de gemeentebegroting wordt geraakt door de inflatie en prijsstijgingen. Leiden verwacht daarom het grootste deel van het extra geld de komende jaren hard nodig te hebben om de koopkracht van de gemeente op peil te houden. Hoeveel dat precies is wordt berekend bij de opstelling van de  Programmabegroting 2023. Na het bepalen van het bedrag voor loon- en prijscompensatie wordt bekend wat het nog vrij te besteden bedrag uit het gemeentefonds is.

Zoals in het beleidsakkoord staat aangegeven wil Leiden behoedzaam en gebalanceerd omgaan met de gemeentelijke financiën. Leiden gaat bij de opstelling van de programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 zorgvuldig te werk bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de inschatting van de bovengenoemde risico’s. Daarom worden de financiële effecten van de meicirculaire vooralsnog niet als extra ‘vrije’ ruimte beschouwd.

Wijzigingsregeling subsidie Circulair Verwaarden 22.0271

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de subsidie Circulair Verwaarden te verlengen. De subsidie Circulair verwaarden biedt initiatiefnemers financiële mogelijkheden om hun circulaire innovatie een vliegende start te geven. Bewoners (organisaties), maatschappelijke organisaties en ondernemers(verenigingen) komen in aanmerking voor een bedrag tot € 15.000,-. Iedereen met een idee over hoe verspilling kan worden tegengegaan, afval kan worden voorkómen of hoe reststromen in

de gemeente Leiden een tweede leven kunnen krijgen, kan een aanvraag doen. Vanwege het succes wordt de regeling verlengd met één extra subsidieronde in het voorjaar van 2023. Initiatieven voor deze extra subsidieronde kunnen worden ingediend tot 10 januari 2023.

Financiële kaders 2022-2026 22.0278

Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleidsakkoord “Samen leven in Leiden” financieel vertaald naar de budgetten in de begroting. Dit is de basis om nu de Programmabegroting 2023 en de Tweede voortgangsrapportage 2022 op te stellen. Gedurende de zomer worden deze cijfers aangevuld met nieuwe financiële gegevens over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de rente en de rijksuitkering voor gemeenten. Op basis hiervan legt het college eind september de Tweede voortgangsrapportage 2022 en Programmabegroting 2023 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Brief over het verloop van de jaarwisseling 2021-2022 22.0272

Jaarwisseling 2021/2022 druk en onrustig

Het college van burgemeesters en wethouders kijkt terug op een drukke en onrustige jaarwisseling 2021-2022. Ondanks het vuurwerkverbod werd toch veel vuurwerk afgestoken. Dit heeft onder andere geleid tot een grotere schade aan gemeentelijke eigendommen dan het jaar ervoor. De grootste schade betrof de vernielingen aan twee buurthuizen, waarvan er één volledig is afgebrand. Daarnaast werden onder meer een parkeerautomaat en een fontein vernield. Naast de hogere schade aan gemeentelijke eigendommen nam ook het aantal politie-incidenten en brandweermeldingen toe ten opzichte van de jaarwisseling 2020-2021.

Ieder jaar bereidt de gemeente de jaarwisseling voor in samenwerking met diverse organisaties en instellingen uit de stad (brandweer, politie, handhaving, woningcorporaties en jongerenwerk van Samen Ondernemend Leren). Ook afgelopen jaar werd intensief samengewerkt en actief gehandhaafd op vuurwerkoverlast. De bijzondere omstandigheden van een lockdown en vuurwerkverbod maakten het verloop van de jaarwisseling echter onvoorspelbaar. Het verloop van de afgelopen jaarwisseling geeft aanknopingspunten voor verbetering. In het najaar wordt meer duidelijk over de voorbereiding van de jaarwisseling 2022-2023.

Voorstel verdeling middelen aanpak jeugdwerkloosheid 22.0274

In 2021 is met extra middelen voor crisisdienstverlening in de regio Holland Rijnland een structuur neergezet voor de aanpak jeugdwerkloosheid. De aanpak verschilt per subregio en is deels nog in ontwikkeling. Daar kan in 2022 op worden voortgebouwd, want de meer kwetsbare jongeren vergen nog steeds aandacht. Voor 2022 komen nieuwe middelen beschikbaar via de centrumgemeente Leiden. Het college van b en w heeft besloten de middelen te verdelen over drie subregio’s volgens dezelfde verdeelsleutel als in 2021.

Overige besluiten

  • 12e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 22.0268
  • Jaarstukken 2021: erratum en schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening 2021 22.0277

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Vos (PS) over Burgerberaad energietransitie 22.0270