Collegebesluiten 26 september

Over het volgende besluit  is een persbericht verstuurd:

Collegebrief en voortgangsrapportage Programma Social Impact 2023 23.0417

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van het Programma Social Impact. Dit programma richt zich op de gevolgen van de coronacrisis en bevindt zich nu in de fase van borging van de resultaten. Het programma Social Impact loopt af in december 2023.

Collegevoorstel Ontwerp omgevingsvergunning twee padelbanen TV Stevenshof 23.0423

Het college van burgemeester en wethouder is voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van twee padelbanen op het complex van TV Stevenshof aan de Dobbedreef 1 in Leiden.

Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening, waaronder het voldoen aan de geluidsnormen voor padelbanen. Voor deze ruimtelijke ontwikkeling dient een uitgebreide procedure te worden doorlopen (artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo). Het ontwerp besluit wordt ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen op het plan.

De twee padelbanen komen in de plaats van één tennisbaan. Zo kan de tennisvereniging voorzien in de grote vraag naar de padelsport.

Instemmen cassatieberoep 23.0418

De gemeente heeft besloten bij de Hoge Raad in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 27 juni j.l. aangezien het Hof de verzekeraar in het gelijk heeft gesteld dat er geen dekking was op de aansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van een ten onrechte gebleken sluiting van een coffeeshop in Leiden in 2013. De gemeente betwist dit en is van mening dat het Hof niet is ingegaan op de relevante rechtsvragen.

Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, inhoudelijk wijziging najaar 2023 (markten en terrassen) (voor inspraak) 23.0353

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden is voornemens om de gemeenteraad voor te stellen de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 met betrekking tot markten en terrassen te wijzigen. Met deze wijziging moeten meelopers (marktkooplieden die een dagstandplaats innemen als bijvoorbeeld een ondernemer met een vaste marktstandplaats er een keer niet is of een vergunning voor een plaats is opgezegd) voor de markt zich eerder melden om in aanmerking te komen voor een dagplaatsvergunning. Daarnaast wordt voorgesteld ook vervuiling buiten het marktterrein, waaronder het water, te voorkomen, door de vergunningverhouder de verplichting op te leggen te zorgen dat het afval niet in de omgeving terecht komt. Dit voorstel zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.

Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel houtopstanden (waaronder bomen) 23.0422

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden heeft de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 met betrekking tot houtopstanden (waaronder bomen) op enkele technische onderdelen te gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat de meldplicht voor het vellen van houtopstanden in de openbare ruimte vervalt. In plaats hiervan komt een constructie van beheerkap (waarbij het college vooraf publiceert welke houtopstanden zonder vergunning geveld mogen worden). Dit zorgt voor een betere uitvoerbaarheid van de verordening. Inhoudelijk wijzigt de verordening niet. De technische aanpassingen zijn voor advies voorgelegd aan Bomenbond Rijnland en de verordening wordt op het onderdeel houtopstanden mede op haar verzoek drie jaar na deze aanpassingen geëvalueerd. De verordening heeft acht weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend, en op basis hiervan is onder andere een tekstuele aanpassing gedaan op de omschrijving over het beschermen van waardevolle bomen in structuren.  

Overige besluiten

  • 5 jaarlijkse herverdeling aandelen Dunea N.V. 23.0415