Collegebesluiten 26 november

Concept Gebiedsvisie Schipholweg 19.0599

Het college van burgemeester en wethouders geeft de concept gebiedsvisie Schipholweg vrij voor inspraak tot 24 januari. In verband met de kerstvakantie en de verhuizing van de gemeente is de inspraakperiode 7 i.p.v. 6 weken. 

De Schipholweg heeft kaders en een richting nodig voor de toekomst. Deze staan beschreven in de Gebiedsvisie Schipholweg. De uitgangspunten van de gebiedsvisie zijn functiemenging, verduurzaming en verdichting realiseren. De visie voor de Schipholweg is de afgelopen maanden opgesteld in samenwerking met betrokken partijen, zoals ontwikkelaars, beleggers, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg. 

Evaluatie middelen mantelzorgondersteuning 19.0588 

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over de evaluatie van de verdeling van mantelzorgmiddelen 2018. De brief vormt een reactie op een motie waarin verzocht wordt de evaluatie van de besteding van de middelen voor mantelzorg 2018-2020 te vervroegen naar de zomer van 2019, twee jaar na de publicatie van het rapport ‘Kwaliteit Leidse Mantelzorgondersteuning’ en nieuwe maatregelen (i.p.v. drie jaar na dato). Het college geeft in de brief aan, dat uit de evaluatie blijkt dat de ondersteuning voor mantelzorgers in Leiden zeer wordt gewaardeerd. Een aantal zaken valt in positieve zin op, zoals het beter vinden, bereiken en waarderen van mantelzorgers. Door de ontwikkelingen in de zorg zal in de komende jaren een nog groter beroep worden gedaan op mantelzorg. Daarom is het van belang dat de aandachtspunten uit het rapport van 2017 ter ondersteuning van de mantelzorgers in onze stad, blijven staan en verder worden uitgewerkt.       

Vervanging zandvelden door watervelden sportpark Roomburg 19.0589 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om twee met zand ingestrooide hockeyvelden op sportpark Roomburg te vervangen door twee watervelden. 

De gemeente Leiden streeft naar kwalitatief goede sportaccommodaties. De zandvelden waren aan vervanging toe. De keuze voor watervelden heeft de gemeente samen met Leidse Hockey Club (LHC) Roomburg gemaakt. De hockeyclub neemt de meerkosten voor haar rekening, doordat zij de velden voor een hoger tarief van de gemeente gaat huren. Met het vervangen van zandvelden door watervelden krijgt de hockeysport een kwaliteitsimpuls. 

Overige collegebesluiten:

  •  Verplaatsing woensdagmarkten centrum rond de feestdagen 19.0596
  • Aanwijzing collectieve festiviteiten 2020 en vaststellen maximaal geluidsniveau 19.0595 
  • Verordening individuele inkomenstoeslag Leiden 2020 19.0587 
  • Rechtstreeks beroep instellen inzake bezwaar nadeelcompensatie-voorschot 2018 ’t Fust 19.0590
  • Vaststelling Algemene plaatselijke verordening 2020 na inspraak 19.0577 (19-11)