Collegebesluiten 26 januari

Puntensysteem natuurinclusief bouwen 21.0025 (20-1)

In het voorjaar van 2019 is aan de raad toegezegd om aan de slag te gaan met een stimulans voor natuurinclusief bouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van het Haagse puntensysteem voor natuurinclusief bouwen en ecologisch advies van de stadsecoloog een Leidse variant van het puntensysteem gerealiseerd. Dit puntensysteem is te gebruiken als een eenvoudig, concreet en meetbaar instrument dat initiatiefnemers van bouwprojecten ondersteunt bij het invullen van maatregelen met betrekking tot ecologie en groen in de gebouwde omgeving. Het puntensysteem is stimulerend en regulerend om draagvlak te creëren voor natuurinclusief bouwen.

Leidse participatie in de RES 21.0039 (26-1)

In Leiden en binnen de regio Holland Rijnland wordt momenteel gewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES). Het college van Leiden informeert Holland Rijnland per brief over de voortgang van participatie in de RES. De RES is in deze fase met name een ruimtelijke zoektocht naar plekken voor zonneweides en windmolens. Leiden is zeer verstedelijkt gebied en dat maakt dat een zoektocht niet echt aan de orde is. 
Eind 2020 zijn directe belanghebbenden en een lokale expertgroep duurzaamheid / energietransitie (met daarin onder andere de Leidse Milieuraad, Energiek Leiden, wijkambassadeurs en vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven) input op de kansenkaart gevraagd. Hieruit blijkt de uitdrukkelijke voorkeur voor zon op daken op woningen en bijvoorbeeld het Bio Science Park of op geluidswallen langs de A44, boven de op de kansenkaart ingetekende groene delen in Leiden, zoals in de Stevenshof, De Mors of de Oostvlietpolder.
De transitievisie warmte (de lokale invulling van de energietransitie: hoe en in welke volgorde worden de Leidse wijken straks verwarmd?) is het moment om een breed participatietraject te starten. In het eerste halfjaar van 2021 zijn er (online) participatiebijeenkomsten om te delen waar we op dit moment staan en ideeën op te halen bij bewoners en ondernemers. Voor de zomer moet de transitievisie warmte van Leiden, met daarin verwerkt de inbreng vanuit de stad, kunnen worden aangeboden aan college en raad. Daarnaast spreken we periodiek met de expertgroep om ideeën en voorstellen te toetsen.

Toepassen coördinatieregeling Rooseveltstraat 65-79 (Scal-locatie) 21.0035 en Mary Zeldenrustweg 18 (Puzzelstuk) 21.0034 (26-1)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor de woningbouwontwikkeling aan de Rooseveltstraat 65-79 (Scal-locatie) en voor het project Puzzelstuk aan de Mary Zeldenrustweg 18 de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen. Dit is naar aanleiding van een verzoek van de ontwikkelaar van de Scal-locatie en een ander verzoek van woningcorporatie De Sleutels voor het Puzzelstuk. Op de Scal-locatie wil de ontwikkelaar Immo Selekt ongeveer 120 huurwoningen maken. De Sleutels wil met het Puzzelstuk  16 woningen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en autisme bouwen.
Met de coördinatieregeling worden de verschillende procedures die nodig zijn om deze projecten te realiseren, gezamenlijk doorlopen. Doel van de coördinatieregeling is om de besluitvorming over complexe, ruimtelijke initiatieven waarvoor meerdere besluiten nodig zijn, inzichtelijker en efficiënter te maken. Door toepassing van de coördinatieregeling wordt zowel de samenhang tussen de besluiten duidelijker alsmede de beroepsprocedure. Voor het project betekent dit dat het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en andere benodigde vergunningen of besluiten tegelijk ter inzage worden gelegd. Zienswijzen die worden ingediend worden ook in samenhang behandeld. De verlening van de vergunningen door het college kan pas plaats vinden nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld.

Intentieovereenkomst bouwplan Verbeekstraat 1 - 12  21.0033 (26-1)

De gemeente Leiden en ontwikkelaar Nationale Vastgoed Groep hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de locatie Verbeekstraat. In deze intentieovereenkomst staan de randvoorwaarden, uitgangspunten en de wijze van samenwerken om de haalbaarheid van het initiatief bouwplan aan de Verbeekstraat 1-12 nader te onderzoeken. De huidige panden blijven staan en worden getransformeerd. Het idee voor deze plek is verdichting met woningen volgens het Ontwikkelperspectief De Mors (sociale huur, middeldure huur en betaalbare koop) en kleinschalige voorzieningen. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt met een Nota van Uitgangspunten. Het startpunt van de participatie is het Ontwikkelperspectief de Mors. Hierin staan de kaders gegeven voor o.a. hoogteopbouw, woningdichtheid en woonmilieu. De participatie over de nota van uitganspunten start naar verwachting februari dit jaar en zal informerend en deels raadplegend van aard zijn.

Overige besluiten:

  • Managementrapportage zelfevaluatie BRP en RNI 2020 21.0032 (26-1)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Van Schaik (PvdD), Heijnen (CDA) en Van Walraven (SP) inzake de aanpak van de Bult 21.0038 (26-1)