Collegebesluiten 26 april

Over de volgende besluiten wordt een persbericht verstuurd:

Onderhandelaarsakkoord cao Aan de slag 21.0236

In juni 2020 heeft Leiden met 99% van de gemeenten ingestemd met het voorstel van het VNG-bestuur om een cao af te spreken voor mensen met een arbeidsbeperking. Op 10 februari 2021 zijn de VNG en Cedris een onderhandelaarsakkoord overeengekomen met FNV en CNV over een nieuwe cao voor deze doelgroep. De gemeente Leiden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Deze cao zal voor Leiden worden uitgevoerd door DZB Leiden, het ontwikkelbedrijf voor Leiden en de regio Leiden.

Reactie initiatiefvoorstel pilot sportplaza Leiden 21.0228

Partij van de Arbeid-raadslid dhr. Otten heeft een initiatiefvoorstel ingediend om te starten met een pilot voor de uitleen van sportmaterialen, een zgn. sportplaza. Aanleiding voor zijn voorstel is de verminderde sportparticipatie als gevolg van de coronamaatregelen. Het initiatiefvoorstel is erop gericht om Leidenaars op een laagdrempelige manier te ondersteunen om te gaan sporten. Het voorstel van dhr. Otten is een verrijking van de bestaande sportstimuleringsprogramma die door de gemeente worden ondersteund teneinde Leidenaars te stimuleren voldoende te bewegen. Het college ondersteunt het initiatiefvoorstel van harte en gaat in gesprek met de welzijnspartijen om te starten met deze pilot.

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 21.0234

Inwoners van Leiden die te maken hebben met een aanzienlijke inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis, kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming in de woonkosten aanvragen. Woonkosten zijn bijvoorbeeld de kosten van huur, hypotheek, gas, water en elektra. Op de website van de gemeente staan de voorwaarden en het aanvraagformulier. De regeling heet Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en is onderdeel van het steun- en herstelpakket van het rijk. De TONK is vooralsnog van kracht tot en met 30 juni 2021 en kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd. Op 26 april 2021 heeft de gemeente de regeling versoepeld waardoor meer inwoners ervoor in aanmerking komen en hogere bedragen worden toegekend.

Heldere gemeentelijke (tussen) doelen voor het Leiden Bio Science Park 21.0226

Vanwege gesprekken met raadsleden heeft de Rekenkamercommissie Leiden – Leiderdorp in 2020 adviesbureau Decisio gevraagd onderzoek te doen naar de impact van het Bio Science Park op de gemeente, mede in relatie tot wat de gemeente erin investeert. De centrale vraag hierbij was: wat levert de gemeentelijke betrokkenheid bij het Leiden Bio Science Park de stad Leiden (en zijn omgeving) op? Deze eindrapportage heeft een aantal nieuwe inzichten geboden en de bevestiging gegeven dat wij als gemeente met het Leiden Bio Science Park goud in handen hebben en daarop trots mogen zijn. De Rekenkamercommissie heeft aangegeven dat de gemeenteraad goed betrokken wordt en heeft ook een aantal aanbevelingen gegeven om de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het Leiden Bio Science Park verder te versterken. Een van de aanbevelingen betrof het formuleren van heldere tussendoelen voor onze ambities voor het Leiden Bio Science Park. Het college heeft hiervoor een voorstel gedaan om met de gemeenteraad te bespreken.

Overige besluiten:

  • Stand van zaken uitvoering motie Realiseren van een nieuw denksportcentrum aan De Vliet (M20.0066/4) 21.0232
  • Indexering normbedragen onderwijshuisvesting 2021 21.0221
  • Lokaal maatwerk bij toewijzing woonwagenstandplaatsen 21.0217
  • Allonge op Anterieure Overeenkomst De Geus 21.0216
  • Vaststelling bestemmingsplan De Geus 21.0220
  • Aanvullend krediet de Geus 21.0215