Collegebesluiten 26 april

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Rapportage Samen aan de Slag en voorstel Samen aan de Slag 2.0 19.0184 (23-4)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de rapportage Samen aan de Slag 2016-2018 en de vervolgaanpak voor de komende jaren vastgesteld. De aanpak Samen aan de Slag draait om zelfbeheer van stukjes openbare ruimte door bewoners en initiatieven die zij nemen om de leefomgeving te vergroenen en te verbeteren. De aanpak is tot nu toe zeer succesvol geweest. Voor de komende jaren besluit het college de aanpak samen met bewoners meer te richten op het aanpakken van straten, pleinen of buurten als geheel. Zo kunnen ook elementen worden meegenomen als het verduurzamen van woningen, vergroenen van tuinen en andere maatregelen die genomen kunnen worden tegen klimaatverandering.

Leidraad voor de komende jaren Samen aan de Slag is de volgende prioritering:

  1. De Groene Kansenkaart: Samen aan de Slag kan het eigen netwerk en de opgedane ervaring inzetten om bij te dragen aan de realisatie van de groene kansen in de stad, zoals het vergroenen van daken of toevoegen van bomen.
  2. Vervanging van bestrating en riolering en herinrichtingen van straten, pleinen en wijken. Als het mogelijk is gebruiken we dit om meteen ook verduurzaming en vergroening te realiseren.
  3. Straten selecteren die voortkomen uit de verschillende stresstests, te weten voor hittestress, droogte en wateroverlast. Deze straten hebben prioriteit om aan de pakken.
  4. Aansluiten bij kansrijke initiatieven: sommige straten weten zich goed te organiseren en zijn een vruchtbare bodem voor vergroening en verduurzaming. Waar mogelijk faciliteren we actieve wijkverenigingen of buurten die graag met hun wijk aan de slag willen.

Samen aan de Slag blijft de laagdrempelige aanpak voor bewoners om te vergroenen, ook op individuele basis. Door het uitdragen van aansprekende voorbeelden en inspirerende verhalen wil de gemeente ook zorgen voor een verdere kruisbestuiving in de stad.

Voortgangsbesluit Centrumroute 19.0197 (23-4)

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad een besluit te nemen over het voortgangsbesluit Centrumroute. Met dit voortgangsbesluit vraagt het college de raad op dit project bij te sturen ten opzichte van het kaderbesluit uit 2015. Door de complexiteit van het project en de huidige omstandigheden in de markt met oplopende prijzen, voorziet het college dat bijsturen noodzakelijk is. Er worden met dit besluit een aantal ontwerpoptimalisaties op de verschillende tracédelen voorgesteld en een voorstel gedaan om het gereserveerde geld voor de Gouden Balbrug in te zetten voor de Centrumroute. Het college stelt de gemeenteraad voor te kiezen voor bijsturing die het mogelijk maakt om het project af te ronden voor 2022.

Vaststelling collegebrief aan gemeenteraad over vertraging ‘Leiden over Oost’ 19.0203

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de gemeenteraad vastgesteld. Het college brengt de gemeenteraad met deze brief op de hoogte van recente ontwikkelingen in het project ‘Leiding over Oost’, oftewel de aanleg van de warmtetransportleiding uit Rotterdam naar Leiden, en de manier waarop het college zich in dit zeer belangrijke project positioneert. Het college acht dit op dit moment noodzakelijk, aangezien het college onlangs heeft vernomen dat er vanuit Warmtebedrijf Rotterdam (WBR), het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg en exploitatie van deze leiding, een besluit is genomen om de aanbesteding voor het aanleggen van deze leiding te stuiten.

Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2019 en Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019 19.0075 (16--4)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2019 en de concept Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019 voor inspraak vrij gegeven. In de regels is een nieuwe vergunningsplicht opgenomen voor woningen. Nieuw te vormen appartementen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 40 m² moeten een woningvormingsvergunning aanvragen. De appartementen moeten een minimale grootte hebben van 24 m². Ook is een quotering van het aantal verkamerde woningen in de straat opgenomen. De inspraaktermijn voor de concept verordening en concept beleidsregels is zes weken.

Verkenning Gouden Balbrug 19.0177

Met deze brief biedt het college van burgemeester en wethouders de Verkenning Gouden Balbrug aan de gemeenteraad aan. De geplande herinrichting van de Langegracht, als onderdeel van het project Centrumroute, biedt een mogelijkheid om deze brug te realiseren. De verkenning beschrijft de voor en nadelen van de aanleg van deze brug. Realisatie van de Gouden Balbrug biedt een aantal kansen voor Leiden, maar is ook een lastige opgave om in te passen in een binnenstedelijke omgeving. De Centrumroute heeft al vertraging opgelopen. Het college wil sturen op een snelle afronding van de Centrumroute en deze opgave niet complexer maker met de uitbreiding van de scope met een nieuwe brug en adviseert de raad daarom de ophoging van de Gouden Balbrug niet mee te nemen in de scope van het tracé Langegracht. (16-4)

Groene Kansenkaart 19.0190

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de nota ‘Groene Kansenkaart Leiden’ te benutten voor afstemming met groene stadspartners, bewonersvertegenwoordiging en ontwikkelaars over het vergroenen van de stad. Voor het college is het belangrijk dat binnenstedelijk verdichten samengaat met voldoende en kwalitatief hoogstaande groenvoorzieningen. Goede afwegingen zijn nodig in de ambities om niet alleen Leiden fysiek groener te maken maar ook de stad te verdichten (meer woningen) en de energietransitie uit te voeren.

Met de Groene Kansenkaart zet het stadsbestuur een belangrijke stap in de ambities voor het vergroenen van Leiden. Om tegelijkertijd te kunnen verdichten en vergroenen zien we drie tendensen in Leiden:

a. Het versterken van groene verbindingen in en om de stad: het streven is de verbindingen met het (groene) buitengebied te verbeteren zodat het mogelijk is om per fiets vanaf de binnenstad binnen twintig minuten in de duinen, het groene hart of bij de plassen te zijn.

b. Het compact vergroenen van buurten: veel buurten hebben een versteende inrichting. De komende jaren worden compacte vormen van vergroening verder ontwikkeld, zoals het Tiny Forest, postzegelparken, wijksportparken en (buurt)moestuinen.

c. Het betrekken van privaat en collectief groen bij de groenstructuur van Leiden: om de klimaatveranderingen op te vangen en de natuur in de stad te optimaliseren, is veel meer groen nodig in tuinen en op gebouwen. Daarom worden eigenaren (bewoners, corporaties en grote instellingen) gestimuleerd om tuinen en terreinen te vergroenen en daktuinen aan te leggen.

Al in 2019 wordt gestart met het versterken van de verbindingen naar het buitengebied en het zichtbaar vergroenen van buurten. De gemeente kan het vergroenen niet alleen; de partners in de stad zijn hierbij hard nodig. Immers, 60% van de buitenruimte is in handen van private partijen. Daarom wordt de stad uitgenodigd om bij te dragen aan de verdere uitwerking van de kansenkaart. In de buurten wordt in samenspraak met de bewoners vergroend conform Samen aan de Slag 2.0.

(Tussentijdse) aanpassing Beleidsregels parkeernormen Leiden en parkeerverordening 19.0178

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de beleidsregels rondom parkeernormen en de parkeerverordening tussentijds aan te passen om noodzakelijke nieuwbouwprojecten mogelijk te maken. Leiden staat voor grote uitdagingen zoals het bouwen van 8.500 woningen. Om te zorgen dat de stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft bij nieuwbouwplannen zijn instrumenten nodig om parkeren in goede banen te leiden. Doel is ervoor te zorgen dat de parkeerdruk voor de omgeving bij nieuwbouwprojecten niet hoger wordt. Een nieuwe parkeervisie, inclusief beleidsregels en parkeernormen, is in de maak. Naar verwachting kan de gemeenteraad deze visie na de zomer vaststellen. Om nu alvast meer slagkracht te hebben voor nieuwbouwprojecten stelt het college voor om de beleidsregels en de parkeerverordening tussentijds aan te passen.

De aanpassingen houden in dat:

- een omgevingsvergunning voor een bouwproject kan worden verleend als niet (volledig) aan de parkeereis kan worden voldaan, bijvoorbeeld omdat er geen ruimte in de omgeving is om parkeerplaatsen aan te leggen of een ondergrondse parkeergarage niet mogelijk is;

- een aanvraag van een bewoner van zo’n nieuwbouwproject voor een bewoner- of bezoekersparkeervergunning kan worden geweigerd in gevallen dat volledig aan de parkeereis wordt voldaan.

Voorwaarden voor afwijking van de parkeereis

De parkeereis geeft aan hoeveel parkeerplaatsen er op basis van de parkeernormen bijeen nieuwe bouwontwikkeling of functiewijziging van een gebouw aangelegd moeten worden. Na aanpassing van de Beleidsregels parkeernormen Leiden kan onder de volgende voorwaarden worden afgeweken van deze parkeereis:

- het bouwproject bevindt zich binnen het betaald-parkeren-gebied op een minimale loopafstand van

500 m tot het gratis-parkeren-gebied;

- (toekomstige) bewoners komen niet in aanmerking voor een bewoner- en bezoekersparkeervergunning.

- en het parkeren van bezoekers (van bewoners) wordt op eigen terrein aangelegd. Deze voorwaarde geldt voor bouwprojecten buiten de binnenstad en stationsomgeving.

Om aanvragen van (toekomstige) bewoners van nieuwbouwprojecten voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning te kunnen weigeren, ook wanneer (niet) volledig aan de parkeereis is voldaan, is aanpassing van de parkeerverordening nodig. Met de aanpassing van de parkeerverordening kan het college van burgemeester en wethouders bovendien gebieden aanwijzen waarbinnen (toekomstige) bewoners van nieuwbouwprojecten geen bewoners- en bezoekersparkeervergunning kunnen aanvragen omdat op eigen terrein volledig aan de parkeereis voor bewoners en bezoekers is voldaan. Vooruitlopend op de aanpassing van de parkeerverordening wijst het college al twee gebieden aan: een deel van de Lammenschansdriehoek en een deel van het terrein De Raad Vastgoed. Hier komen (nieuwe) bewoners niet meer in aanmerking voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning.

Overige collegebesluiten:

·        Participatie- en inspraakverordening 2018 na inspraak 19.0170 (16-4)

·        Reactie rapport rekenkamer ‘Digitaal gedrag: veilig en verantwoordelijk’ 19.0175 (16-4)

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen raadslid A. Jitan (Partij Sleutelstad), ingekomen 13 maart 2019, over de herlocatie van de kerkgemeente Gods Original Design 19.0189 (23-4)