Collegebesluiten 25 september 2018

Over de volgende besluiten is een los persbericht beschikbaar:
•    Oprichting afdeling voor Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs 18.0398

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Technisch erratum raadsvoorstel 'Vaststelling Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs 2019-2030' 18.0400

Het college van burgemeester en wethouders heeft een kleine wijziging (erratum) aangebracht op het eerder uitgebracht raadsvoorstel over het Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs 2019-2030.

'Geweld hoort nergens thuis', Regiovisie Hollands Midden 2019-2023 18.0397

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met 'Geweld hoort nergens thuis', Regiovisie Hollands Midden 2019-2023. De centrale ambitie in deze visie is om huiselijk geweld waar mogelijk te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren en hier adequaat op te reageren. De aanpak is gericht op het zo snel mogelijk en blijvend stoppen van het geweld, schade te beperken en het herstel te bevorderen. In deze regiovisie volgen we de programmalijnen die geformuleerd zijn in het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’, dat in april 2018 is gepresenteerd. De drie programmalijnen zijn: 1) geweld eerder en beter in beeld, 2) geweld stoppen en duurzaam oplossen en 3) aandacht voor specifieke groepen. Aan de hand van deze actielijnen worden het beleid en de ambities van de regio Hollands Midden geformuleerd.
Geweld hoort nergens thuis, maar toch is huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, het grootste geweldsprobleem in onze samenleving. De kans dat je te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling is in Nederland groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook. De aanpak van huiselijk geweld is een complexe opgave, waarin veel partijen een rol hebben. Een effectieve aanpak kan alleen door een gezamenlijke inspanning van burgers, professionals en gemeenten worden bereikt. Gemeenten nemen hierin regie, onder andere door deze regiovisie op te stellen.

Conceptverordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2018 18.0396

Het college van burgemeester en wethouders heeft de conceptverordening cliëntenparticipatie sociaal domein voor inspraak vrijgegeven. In de verordening is bepaald dat het college één adviesraad instelt voor het hele sociaal domein. Daarmee is de advisering over gemeentelijk beleidsvoornemens op het gebied van Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, Participatiewet en verwante regelgeving bij één adviesorgaan belegd. Hiervoor is gekozen omdat het beleid in het sociaal domein steeds meer een integraal karakter heeft en de verschillende onderdelen sterk met elkaar samenhangen. De huidige Adviesraad WMO/Jeugd wordt doorontwikkeld naar de Adviesraad Sociaal Domein. De inspraakperiode is vastgesteld op vier weken.

Vaststelling inspraaknota bestemmingsplan Merenwijk 18.0389

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Merenwijk vastgesteld. Alle ingediende inspraak- en vooroverlegreacties zijn hierin (samengevat) weergegeven met de reactie daarop van het college. Iedereen die een inspraakreactie heeft gegeven, wordt door de gemeente Leiden geïnformeerd in een brief.
Ook is besloten om het ontwerp bestemmingsplan Merenwijk pas in procedure te brengen, nadat de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over de uitgangspunten voor de herontwikkeling van De Kopermolen.

Regeling Keuzemodel arbeidsvoorwaarden 18.0387

De gemeente Leiden heeft de Regeling Keuzemodel arbeidsvoorwaarden voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld. In deze regeling zijn de lokale bestedingsdoelen van het Individueel Keuzebudget (IKB) opgenomen. Voor het jaar 2018 kunnen de uitgaven in het kader van vitaliteit met het IKB worden verrekend. De hoogte van het uitruilbedrag voor vitaliteitsuitgaven wordt bepaald aan de hand van de resterende vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR).

Pilot WhatsApp als dienstverleningskanaal voor het KCC 18.0386

De gemeente Leiden wil aansluiten bij de communicatiekanalen die in Nederland het meest gebruikt worden voor de dienstverlening aan onze klanten. WhatsApp is een kanaal dat momenteel heel veel gebruikt wordt in Nederland. Daarom wil de gemeente een pilot van een half jaar met WhatsApp doen om te onderzoeken of het een goed extra dienstverleningskanaal is en wat dit betekent. Voor eenvoudige vragen kunnen inwoners en ondernemers dan ook via WhatsApp bij de gemeente terecht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Verordening WMO 2019 na de inspraak 18.0394

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 vast te stellen. In de verordening zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, onder andere als gevolg van rechterlijke uitspraken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Verordening tot wijziging van de Financiële Verordening gemeente Leiden 2016 18.0391

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de financiële verordening te wijzigen. Deze verordening bevat de interne spelregels voor het financieel beleid en beheer van de gemeente. Het college stelt onder meer voor om de minimale omvang van de buffers van de gemeente te wijzigen en de uitvoering van doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken voortaan anders vorm te geven.

Actualisatie verordening gemeentegaranties voor geldleningen 18.0390

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe verordening gemeentegaranties voor geldleningen vast te stellen. Hierin stelt de gemeenteraad de voorwaarden waarbinnen de gemeente garant kan staan voor leningen die partijen in de stad aangaan voor investeringen met een gemeentelijk publiek belang.