Collegebesluiten 25 mei

Over deze besluiten is een separaat persbericht beschikbaar:

Uitbreiding gereguleerd parkeren 21.0280

Met het vaststellen van de Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren heeft de gemeenteraad zich in juli 2020 uitgesproken voor een verdere uitbreiding van betaald parkeren in Leiden. Nu legt het college van burgemeester en wethouders het concrete voorstel ter financiering van de uitbreiding betaald parkeren ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het betreft een uitbreiding in de wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Oostvliet, Klein Cronestein, Meerburg en Vlietpoort. Met de vaststelling van het aanwijzingsbesluit K.31.1 geeft het college concreet uitvoering aan het beleidsvoornemen van de gemeenteraad. In het aanwijzingsbesluit worden het parkeerreguleringsgebied (parkeerzones), de tariefzones en de reguleringsdagen en –tijden, die gelden in de verschillende parkeerzones, weergegeven. Tevens stelt het college enkele financiële en technische uitgangspunten vast met betrekking tot de uitvoering van regulering. Daarnaast vraagt het college aan de raad akkoord voor financiering van het project en de dekking van de structurele kosten en het beheer uit de parkeerreserve. De parkeertarieven voor het straatparkeren en de verschillende parkeervergunningen stelt de raad eind dit jaar vast in de Parkeerbelastingverordening 2022. De daadwerkelijke invoering van betaald parkeren in de nieuwe wijken gebeurt in fasen. De eerste fase start medio 2022 en de laatste fase vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2023.

Intentieverklaring CIV Bio Sciences 21.0278
Het college heeft besloten in te stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences. Dit heeft als doel om te komen tot een aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) dat in staat stelt MBO-studenten op het Leiden Bio Science Park nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met moderne technieken en methoden. Het werk van de analist is namelijk in een rap tempo aan het veranderen. Analisten worden steeds meer procesmanagers, moeten het fenomeen big date leren kennen en ermee om leren gaan. Multidisciplinaire en multilevel samenwerking en de bijbehorende 21st century skills worden ook steeds belangrijker. Onderwijs en bedrijfsleven op het Bio Science Park Leiden werken al samen om studenten op te leiden voor het beroep van de analist van de toekomst. Doel is om een kwalitatieve en kwantitatieve (uitbreiding bedrijven/park, vergrijzing) mismatch in de (overzienbare) toekomst te voorkomen. Een publiek-private samenwerking als het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences zal deze beweging structureel versnellen, uitbreiden en verdiepen. Daar dragen wij als gemeente graag aan bij.

Raadsinformatiebrief Nationaal Groeifonds 21.0252 (11-5)

De minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat hebben onlangs de eerste tranche van het Nationaal Groeifonds toegekend aan een tiental projecten, waaronder diverse projecten met Leidse belangen. Met deze brief informeert het college de gemeenteraad over deze toekenningen.

Overige besluiten:

  • Afwijking regionaal Aanbestedingsbeleid Herstellen lekkage Le Pooleweg 6 21.0281
  • Collegevoorstel erratum zienswijzennota LEAD 21.0283
  • Erratum bij Raadsvoorstel Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen 21.0282 (21-5)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Bleijie (CDA), ingekomen 19 april, over de prijsverhoging van 30% voor abonnementen buitenbad de Vliet 21.0274