Collegebesluiten 25 juni

Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 19.0322

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarverantwoording Kinderopvang Leiden 2018 vastgesteld en ter kennis gebracht aan de gemeenteraad en het Rijk. In de jaarverantwoording wordt verslag gedaan over de uitvoering van registratie, toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureaus) in Leiden. Uit het jaarverslag blijkt dat de kinderopvangvoorzieningen in Leiden de kwaliteit op orde hebben. De GGD voert de inspectie van de kinderopvang uit voor de gemeente. De tekortkomingen die zij in 2018 in twaalf gevallen heeft geconstateerd, waren na een waarschuwing en binnen de hersteltermijn hersteld. 

Warmteplan Stationsgebied – vaststellen Zienswijze procedure 19.0317

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ter voorbereiding van de besluitvorming over het concept Warmteplan Stationsgebied de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (afdeling 3.4) van toepassing te verklaren. Dit betekent dat het stuk vanaf vrijdag 28 juni zes weken in het stadhuis ter inzage komt te liggen.

Het Warmteplan geeft aan hoe de nieuwbouw in het gebied aan de centrumzijde van Leiden Centraal in de toekomst verwarmd wordt. In principe geldt dat de nieuwbouw in het gebied wordt aangesloten op het warmtenet. De koudevraag (en een aanvullend gedeelte van de warmtevraag) van gebouwen wordt voorzien door het inzetten van bodemenergie. Uit onderzoek blijkt dit de meest optimale energieoplossing voor dit gebied te zijn. Er is ook ruimte voor andere duurzame, gelijkwaardige verwarmingsoplossingen. Het Warmteplan Stationsgebied geldt voor een periode van 10 jaar.

In de Leidse Warmtevisie is het uitgangspunt vastgesteld om de warmtetransitie wijkgericht aan te pakken. De uitbreiding van het warmtenet in het Stationsgebied draagt bij aan de realisatie van de doelen gesteld in de Leidse Warmtevisie en is één van de acties om Leiden aardgasvrij te maken. Het warmteplan is onderdeel van de acties die voortkomen uit de samenwerking Duurzaamste Kilometer van Nederland.

Na de zienswijzeperiode wordt het Warmteplan Stationsgebied, na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Overige collegebesluiten:

  • Vaststellen Evenementenkalender 3 oktoberviering 2019 19.0316