Collegebesluiten 25 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2020 18.0574 (22-1)

Jaarlijks stellen de gemeenten in het samenwerkingsgebied Hollands Midden het financiële kader vast voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen. Voor de begroting 2020 staan de gemeenten een indexering toe van de lonen van 3,2% en de materiële kosten van 1,5%. De indexeringspercentages zijn gebaseerd op de verwachtingen van het Centraal Planbureau.

Vaststelling bestemmingsplan Toussaintkade 19.0018 (22-1)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan de raad het bestemmingsplan Toussaintkade ter vaststelling voor te leggen. Dit bestemmingsplan maakt kluswoningen in de voormalige schoolgebouwen mogelijk alsmede zelfbouwkavels in het noordelijk deel van het gebied.

Financiën uitvoering Programma Sterke Sociale Basis 19.0017 (22-1)

In de gemeente Leiden worden veel projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan het welzijn van de Leidse inwoners. Daarnaast geeft Leiden ook een groot aantal subsidies aan welzijnspartners met wie al een jarenlange subsidierelatie bestaat. Echter is het niet altijd meer helder of en hoe dit grote aantal subsidies gezamenlijk bijdragen aan de doelen die we voor de inwoners willen realiseren. Dit heeft onder andere te maken met de vele stelselwijzigingen in het sociaal domein. Om de samenhang en samenwerking tussen instanties in de wijken te versterken is het programmaplan Sterke Sociale Basis opgesteld. Hierin wordt uitgewerkt wat de opgave en analyse van de situatie is en vervolgens wat nodig is om de te bereiken doelen te realiseren.

Nagekomen inspraakreacties armoedebeleid 19.0025 (22-1)

Het concept Beleidsplan Armoedebeleid is op 6 november jl. door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Aansluitend heeft het 4 weken ter inspraak gelegen (15 nov.– 13 dec.). Acht inspraakreacties zijn verwerkt in het definitieve Beleidsplan Armoedebeleid dat op 18 december jl. aan de raad is voorgelegd.

Door een technische fout zijn zes aanvullende inspraakreacties pas op 9 januari jl. bij de behandelaar in beeld gekomen. De indieners van deze inspraakreacties zijn direct daarna allen persoonlijk gesproken. Eén indiener heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mondeling in te spreken tijdens de commissievergadering Werk en Middelen van 10 januari 2019. Alle nagekomen reacties en de antwoorden van het college zijn verwerkt in bijgaand document.

De inspraakreacties geven geen aanleiding voor fundamentele wijzigingen in het beleidsplan. Zoals aangegeven in de antwoorden, zal een aantal reacties wel worden meegenomen bij het uitwerken van een uitvoeringsplan.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Van Schaik (PvdD), ingekomen 13 december 2018, over haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburg 19.0019 (22-1)