Collegebesluiten 25 april

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2023 – vaststellen na wensen en bedenkingen 23.0180

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma 2023 voor de Afdeling Handhaving Openbare Ruimte definitief vastgesteld, nadat dit stuk aan de gemeenteraad was voorgelegd voor wensen en bedenkingen. De raad heeft een inhoudelijke wens meegegeven voor het Uitvoeringsprogramma, namelijk het besteden van extra aandacht aan de bescherming van bomen in de openbare ruimte. 

De gemeenteraad heeft met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma ingestemd met de prioriteiten binnen de werkzaamheden. Voor 2023 betreft dit:

  • De aanpak van afvaloverlast
  • De aanpak van jeugdoverlast
  • Aanpak overlast van (wees)fietsen
  • Aanpak overlast op het water

Tijdelijk opheffen van beperkt deel hondenlosloopgebied in Cronesteyn ter bevordering biodiversiteit en stadsnatuur 23.0186

Alle parken in Leiden worden eens in de 25 jaar opgeknapt en opgefrist. Dit jaar is het Polderpark Cronesteyn aan de beurt. Aan de hand van het Beheerplan versterken we het groen, de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit. In de noordoostelijke hoek van Cronesteyn is een paddenpoel aangelegd met een avontuurlijk pad dat aansluit op het bestaande pad. De vrijgekomen grond is gebruikt om een heuvel te maken. Met deze aanpassingen hebben allerlei dieren zoals kikkers, padden, salamanders en libellen profijt van de diepere natte delen en ook de drogere hoge delen. Om ervoor te zorgen dat de recent aangelegde poel zich goed kan ontwikkelen en verschillende plant- en diersoorten zich hier gaan vestigen, heeft het college van burgemeester en wethouder besloten om in dit gedeelte tijdelijk een aanlijnplicht voor honden in te stellen. Zo voorkomen we dat honden in de poel gaan zwemmen. Het grote, aaneengesloten losloopgebied in het midden en zuidwesten van Cronesteyn blijft gewoon intact, dus daar mogen honden lekker los blijven lopen. Bij de eerstvolgende evaluatie van de losloopgebieden in 2024 wordt gekeken of het noordoostelijke gedeelte wel of niet terug kan keren als losloopgebied.

Zelfevaluatie BRP – RNI 2022 23.0189

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Zelfevaluatie BasisRegistratiePersonen (BRP) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) 2022 vastgesteld. Elk jaar controleert de gemeente Leiden de inrichting, werking en beveiliging van de gemeentelijke Basisregistratie van Personen  en Registratie Niet-Ingezetenen . Het is voor de gemeente verplicht om jaarlijks zo’n audit uit te voeren. In de BRP staan persoonsgegevens van ingezetenen van Nederlandse gemeenten. De RNI bevat  informatie over personen die geen ingezetene zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. 

De audits vinden plaats  aan de hand van een steekproef die is getrokken door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Uit deze twee audits is gebleken dat Leiden op bijna alle onderdelen een resultaat heeft behaald dat op of boven de norm ligt. Op sommige onderdelen heeft Leiden zelfs een hogere score behaald dan vorig jaar. Er waren twee onderdelen waarop we net lager dan de norm scoorden. Deze punten waren  al bekend en er zijn al verbeteracties gestart om deze aan te pakken. Dit jaar staan als verbeteracties de invoering van E-diensten en het actualiseren van de werkinstructies op het programma.

Overige besluiten:

  • Vaststelling Rode-band-parkeerautomaatlocaties bij winkelcentra Diamantplein en Wagnerplein 23.0177
  • Collegevoorstel ENSIA 2022 23.0178
  • Sluiten intentieovereenkomst woningbouwontwikkeling locatie Touw 23.0179

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 14  maart 2023) van raadslid Martijn Otten (PvdA) met betrekking tot de energiecrisis bij voetbalvereniging Roodenburg 23.0185
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 9 maart 2023) van raadslid Thijs Vos (Partij Sleutelstad) omtrent verkeerssituatie Leiden Centraal 23.0174