Collegebesluiten 24 september

Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 19.0460

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 vrijgegeven voor inspraak. De Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 zal de huidige Algemene plaatselijke verordening 2015 vervangen. Voordat de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden, heeft iedereen zes weken de tijd om in te spreken op het voorstel van het college.

Naast een groot aantal redactionele wijzigingen wordt onder andere voorgesteld om extra bevoegdheden op te nemen om ondermijning tegen te gaan, verkopers van tweedehandsgoederen verplicht te stellen om een verkoopregister bij te houden, het oplaten van ballonnen geheel te verbieden en een parkeerverbod in te stellen voor auto’s waarvan de APK meer dan een maand is verlopen. Tenslotte wordt voorgesteld om diverse artikelen te schrappen, omdat deze in de praktijk niet worden gebruikt. In 2020 worden de bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen in de nog op te stellen omgevingsverordening. Deze worden dan nogmaals – maar dan in beginsel beleidsneutraal – aan de raad ter besluitvorming aangeboden. In deze omgevingsverordening worden alle verordeningen samengevoegd die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt 19.0461

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PvE) Kaasmarkt vastgesteld voor inspraak voor de periode van zes weken. Het Stedenbouwkundig PvE Kaasmarkt vormt het toetsingskader voor de bouwplannen van de vier ontwikkellocaties aan de randen van de Kaasmarkt. De plannen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden en betrokkenen. Na de inspraakperiode wordt het Stedenbouwkundig PvE Kaasmarkt aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. Het Stedenbouwkundig programma van eisen Kaasmarkt ligt vanaf vrijdag 4 oktober 2019 tot en met donderdag 14 november 2019 ter inzage.

Overige collegebesluiten:

  • Voorstel oninbaar verklaren parkeerboetes en marktgelden 2010 t/m 2018 19. 0465

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Schreuder (Groen Links), A. Friso (Groen Links) en A. Voorwald (VVD), ingekomen 16 augustus 2019 over LHBTI+- discriminatie en andere vormen van uitsluiting op de woningmarkt 19.0467