Collegebesluiten 24 oktober

Over dit besluit is een persbericht verstuurd:

Geweld Thuis Samen Aanpakken – Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 23.0460

Huiselijk geweld is het grootste geweldsprobleem in Nederland. Dit blijft vaak onopgemerkt, terwijl huiselijk geweld grote gevolgen heeft voor alle betrokkenen die ermee te maken krijgen. De aanpak van huiselijk geweld is een kwestie van lange adem waarbij veel partijen een rol hebben, waaronder inwoners, professionals, ervaringsdeskundigen en gemeenten.

Gemeenten stellen regelmatig een regiovisie op om richting te geven aan de lokale en regionale aanpak van huiselijk geweld, waarbij alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen. De kernambitie van de nieuwe regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld, ‘Geweld Thuis Samen Aanpakken’ is het voorkomen of vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en het adequaat reageren hierop. Het snel en duurzaam stoppen van geweld draagt bij aan het beperken van schade en het bevorderen van herstel van volwassenen en kinderen die gebukt gaan onder huiselijk geweld.

De doelstellingen van deze regiovisie omvatten preventie en vroegsignalering van huiselijk geweld, het duurzaam stoppen van geweld en samenwerking tussen de verschillende partijen. Daarnaast is er specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en complexe scheidingen. De nieuwe regiovisie sluit aan bij de uitgangspunten van het programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit programma is gericht op het effectiever en slimmer maken van de gezinsbescherming.

De inspraakperiode duurt van 27 september 2023 tot en met 21 december 2024. In deze periode kunnen gemeenten uit de regio, organisaties die zich bezighouden met de aanpak huiselijk geweld en inwoners reageren op de regiovisie.

Herziene samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg 2023 Leidse regio 23.0458

Het college van burgemeester en wethouders heeft de conceptovereenkomst voor samenwerking met de naburige gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) vastgesteld en vraagt de raad om toestemming de regeling aan te gaan. Ingangsdatum is naar verwachting 1 januari 2024. Deze overeenkomst betreft het gezamenlijk organiseren en financieren van maatschappelijke zorgvoorzieningen.

De term "maatschappelijke zorgvoorzieningen" verwijst naar de volgende categorieën:
1. Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waaronder ook beschermd wonen valt;
2. plaatselijke opvangfaciliteiten voor dak- en thuislozen, zowel voor gezinnen, alleenstaanden als jongeren;
3. bemoeizorg (inwoners die geen zorg willen (maar wel zorg nodig hebben) naar zorg toeleiden;
4. verslavingszorg- en preventie;
5. het toegangsloket voor de plaatselijke opvang van dak- en thuislozen.

Herziene samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg 2023 HollandRijnland 23.0459
Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten van de Regio Holland Rijnland vastgesteld en vraagt de raad om toestemming de regeling aan te gaan. Ingangsdatum is naar verwachting 1 januari 2024. Deze overeenkomst betreft de gezamenlijke uitvoering en financiering van maatschappelijke zorgvoorzieningen. De term "maatschappelijke zorgvoorzieningen" omvat de volgende onderdelen:
1. Gespecialiseerde regionale Wmo-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld beschermd wonen;
2. gespecialiseerde regionale voorzieningen voor maatschappelijke opvang, zoals de Opvanglocatie Nieuwe Energie met 24/7 toezicht en begeleiding voor alleenstaanden, en de opvanglocatie Maansteenpad voor jongeren;
3. het regionale toegangsloket voor de hierboven genoemde voorzieningen.

Overige besluiten

 • Wijziging gemeenschappelijke regeling BSGR 2024 23.0452
 • Vaststelling Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2023 23.0462
 • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Leiden 2024 23.0466
 • Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld Leiden 2024 23.0463
 • Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld Leiden 2024 23.0464
 • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Leiden 2024 23.0465
 • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Leiden 2024 23.0467
 • Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 23.0470
 • Vaststellen voor inspraak concerptverordening Gemeentegaranties voor Geldleningen 23.0453
 • Benoemen nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden 23.0468

Schriftelijke vragen

 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Marc Newsome (PvdA) over de Tuin van Noord/Noorderpark 23.0455