Collegebesluiten 24 november

Evaluatie retailvisie Leidse regio en retailmonitor Leidse regio Economie071 20.0586

Het sterker en toekomstbestendig maken van de winkelgebieden in de Leidse regio was de opdracht van Economie071 bij het opstellen van een regionale retailvisie in 2016. Zoals is afgesproken bij het vaststellen van de visie, is eind 2019 gestart met een tussenevaluatie en het opstellen van een Retailmonitor Economie071. Zowel de evaluatie als de retailmonitor zijn pre corona opgesteld. Beide rapporten zijn dit voorjaar gereedgekomen en afgelopen zomer door de Stuurgroep Retailvisie vastgesteld. De evaluatie van de retailvisie leidt niet tot een wijziging van de regionaal ingezette lijn voor het toekomstbestendig maken van de winkelgebieden. Afgesproken is ook de raden van de evaluatie kennis te laten nemen.
Zowel de Leidse binnenstad als de wijkwinkelcentra doen het overall beschouwd goed. Supermarkten blijven belangrijke trekkers voor de centra. Consumenten bestedingen veranderen. We zien een verschuiving naar uitgaven in o.a. de horeca, cultuur, persoonlijke verzorging en weekendjes weg. Leiden als centrum van de regio profiteert van deze verschuiving in uitgavenpatroon.
Bij voortzetting van de samenwerking kunnen de gemeenten en partners niet om de gevolgen van de corona-crisis heen. De effecten hiervan zullen de komende tijd voor een belangrijk deel de agenda bepalen van de Stuurgroep Retailvisie Leidse regio.

Beleidsregels lager vaststellen bijstandsnorm 2021 20.0582

Het college van burgemeester en wethouders heeft de verlaging van de bijstandsnormen die in een aantal bijzondere situaties wordt toegepast, gewijzigd. Alleen de verlaging van twintig procent van de gehuwdennorm bij bijstandsgerechtigden die geen woonkosten hebben, blijft bestaan. Als de bijstandsgerechtigde lage woonkosten heeft, wordt een verlaging toegepast van tien procent van de bijstandsnorm voor gehuwden. Uit een gerechtelijke uitspraak was gebleken dat de juridische grondslag voor deze verlaging onvoldoende was, reden voor de gemeente om hiermee te stoppen. Ook de verlaging met twintig procent in de eerste zes maanden van bijstandsverlening, bij schoolverlaters wordt niet meer toegepast. De schoolverlater mag door de verlaging niet op een lager inkomen uitkomen dan de norm levensonderhoud in de studiefinanciering. Omdat dit sinds kort ook de waarde van de Ov- studentenkaart moet worden meegerekend is, is het bedrag van de verlaging dermate gering dat het college heeft besloten hiermee te stoppen. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2021.

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 i.v.m. opnemen verbod op carbidschieten en zomerwijzingen VNG model-APV 20.0578

Het college van heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om aan de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 artikel 2:73b toe te voegen, waarin een verbod op carbidschieten is opgenomen voor de periode van 1 december tot en met 31 januari. Al enige jaren wordt rond de jaarwisseling op meerdere locaties in Leiden met carbid geschoten. Voor de omgeving leidt dit tot gevaarlijke situaties, nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat, hinder en overlast. Met het beoogde verbod wordt het mogelijk gemaakt om hiertegen effectief op te treden. Het college heeft daarnaast besloten de raad voor te stellen om in enkele bestaande artikelleden redactionele verbeteringen door te voeren conform de jaarlijkse zomeraanpassing door de VNG van de model-APV.

Verlenging uitvoeringsconvenant Economie071 20.0575

De partners in Economie071 (ondernemers, onderwijs en gemeenten) zijn ervan overtuigd dat blijvende, intensieve samenwerking in de Leidse regio, de motor is om een duurzame plek in de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s te behouden en talent en bedrijven aan de regio te binden. Om dit doel te bereiken is verlenging van de goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden in de 071-regio een belangrijk middel. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het huidige convenant, met een looptijd tot eind 2020, te verlengen tot en met 2022. De samenwerking in zijn huidige vorm zal in ieder geval gecontinueerd worden tot en met 2022. Het accent in de samenwerking en de projecten zal de komende tijd verschuiven naar de thema’s Digitalisering, Human Capital en Jong Ondernemerschap. Daarnaast zal vanuit de samenwerking Duurzame Mobiliteit en Circulaire Economie als thema’s gestimuleerd worden.

Overige besluiten:

  • CV Managementletter 2020 (Interne accountant) en boardletter externe accountant 20.0591
  • Verzoek reactie aanpassing benchmarkrente BNG 20.0579
  • Dienstverleningsovereenkomst Erfgoed Leiden en Omstreken met RDOG HM; Burgemeestersbesluit mandatering t.b.v. ondertekening 20.0592
  • Besluit verklaring uitvoering markttoets voor beheer door Stichting DUWO van 197 wooneenheden voor studenten aan de Leidse Schans 20.0584
  • Burgemeester en collegevoorstel Algemene aandeelhoudersvergadering IQ 25 november 2020 20.0577