Collegebesluiten 24 maart

Kaderbesluit renovatie en ophoging parkeergarage Haarlemmerstraat 20.0150

Parkeergarage Haarlemmerstraat is een van de gemeentelijke parkeergarages en heeft een capaciteit van 269 openbare parkeerplaatsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft onderzocht of het haalbaar is het aantal parkeerplaatsen in de garage uit te breiden door de garage met drie split levels op te hogen. Op basis van deze haalbaarheidsstudie stelt het college aan de gemeenteraad voor het maximale aantal parkeerplaatsen dat bouwtechnisch gezien mogelijk is aan de garage toe te voegen. Hierdoor worden er 88 parkeerplaatsen aan de garage toegevoegd. Ook wordt gelijktijdig het bestaande deel van de parkeergarage op een hoogwaardige manier gerenoveerd. Zo wordt de kwaliteit en veiligheid van de garage verhoogd. Daarnaast wordt een groot deel van de buitengevel van de garage voorzien van groen. Na deze opknapbeurt is de garage duurzamer en past deze beter in het historisch stadsgezicht van de binnenstad. Het creëren van extra parkeerplaatsen in de parkeergarage past goed bij de ambitie van het college om de binnenstad autoluw te maken. We creëren hiermee de mogelijkheden voor een schonere en aantrekkelijke stad met minder blik op straat en meer ruimte voor fiets, voetganger en groen.

De gemeenteraad is eind 2018 geïnformeerd over het haalbaarheidsonderzoek naar de voorgenomen ophoging van de garage.

49 studentenwoningen op Schipholweg 101 L-U. 20.0149

De gemeente Leiden sluit een ontwikkelovereenkomst voor de herontwikkeling van de kantoorpanden Schipholweg 101 L-U en Schipholweg 101 A-K. Fairtree Capital Europe B.V. wil in Schipholweg 101 L-U 49 studentenwoningen maken, zowel voor shortstay als voor langere bewoning. De kantoren verdwijnen. Deze vierkante meters worden in de toekomst gecompenseerd in het buurpand Schipholweg 101 A-K.

Tijdelijk gedogen laad- en losverkeer buiten venstertijden Breestraat en Haarlemmerstraat 20.0153

Het college heeft besloten tijdelijk het laden en lossen in de Haarlemmerstraat op maandag tot en met zaterdag tussen 11:00 en 13:00 en in de Breestraat te gedogen. Winkels in deze straten hanteren andere, verkorte openingstijden vanwege de maatregelen om het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. Met dit gedoogbesluit kunnen de winkels toch bevoorraad worden. Tegen sluipverkeer wordt nog wel opgetreden. Omdat vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan veel winkels en horeca in deze straten gesloten zijn en het aantal bezoekers in de straten fors is afgenomen, verwacht het college geen verkeersproblemen of onveilige situaties naar aanleiding van dit tijdelijke gedoogbesluit. Deze nieuwe situatie wordt gedoogd tot hiertoe geen aanleiding meer is.

Mobiliteitsnota 20.0145

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de Mobiliteitsnota Leiden Duurzaam Bereikbaar 2020-2030 vast te stellen. De mobiliteitsnota omschrijft

wat de gemeente de komende jaren doet om Leiden leefbaar, duurzaam en bereikbaar te blijven. Vervoersvormen die zuinig omgaan met de ruimte en goed zijn voor de leefbaarheid en het milieu in de stad krijgen een hoofdrol. De gemeente wil fietsen, lopen en openbaar vervoer verder stimuleren. De auto blijft aanwezig in de stad maar minder prominent. Aanvullingen die naar aanleiding van de inspraak zijn ingebracht in de Mobiliteitsnota is met name aandacht voor vervoer over water en explicieter aandacht voor weggebruikers met een beperking in relatie tot inclusiviteit.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid A. Voorwald (VVD), ingekomen 21 januari, over de herinvoering van de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers 20.0152