Collegebesluiten 24 januari

Vaststelling bestemmingsplan ‘Lammenschansweg – Zirro en Schouls’ 23.0038

Binnen het kader van de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (2019) en in vervolg op de plannen van ontwikkelaar Ten Brinke LuBbro Ontwikkeling B.V. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in het bestemmingsplan ‘Lammenschansweg – Zirro en Schouls’ een juridische vertaling van een deel van de strategie te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van eind september tot begin november 2022 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Nu is het bestemmingsplan gereed om door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Het plan is om op de locatie langs de Lammenschansweg 138 (c,d,e,t) en het aannemersbedrijf Schouls aan de Kanaalweg, twee appartementencomplexen te ontwikkelen. De wens is om in totaal maximaal 780 woningen (minimaal 30% sociaal en 20% middeldure huur), commerciële en maatschappelijke functies als bijvoorbeeld een gezondheidscentrum te ontwikkelen. Het parkeren wordt gerealiseerd in inpandige parkeergarages. Beide plannen krijgen een groene binnentuin waar ontmoeting kan plaatsvinden. De binnentuin van het plan Zirro kan verbonden worden met de nieuwe openbare ruimte rondom het plangebied. De nieuwe openbare ruimte wordt na de bouw door de gemeente zelf klimaatadaptief, met veel aandacht voor leefbaarheid, ontmoeting, groen en water ingericht.

Collegevoorstel Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening 23.0029

Holland Rijnland heeft de Regionale Woonagenda en regionale Huisvestingsverordening ter inzage gelegd. In de Regionale Woonagenda wordt het regionale woonbeleid bepaald. De regionale Huisvestingsverordening regelt de verdeling van sociale en (deels) middeldure huurwoningen in de regio.

Gemeenteraden (en andere partijen) hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het college van Burgemeester en Wethouders geeft de raad voorstellen mee voor een zienswijze vanuit Leiden.

Anterieure overeenkomst Watergeuskade 23.0034

In december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade vastgesteld. Hiermee heeft de Raad de kaders vastgesteld waarbinnen de herontwikkeling van het gebied tussen de Zoeterwoudseweg 5 t/m 11d (AutoXL, CarwashXL, Carpetright, Autom, Vlietlijn en Provos) en de Trekvliet vormgegeven dient te worden. Het ontwerp bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het bedrijventerrein tot woonwerkgebied mogelijk. Binnen het plangebied wordt ruimte geboden aan maximaal 350 woningen en 7.000 m2 voor bedrijvigheid, verdeeld over 4 gebouwen.

De gebouwen worden gerealiseerd in een parkachtige omgeving. Middels verschillende routes voor langzaam verkeer door het plangebied heen, wordt de nu onbereikbare kade openbaar verblijfsgebied. Onder het plangebied wordt voorzien in een ondergrondse parkeervoorziening. In navolging van dit raadsbesluit heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het aangaan van een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van de Watergeuskade.

Vaststelling beeldkwaliteitsplan Watergeuskade 23.0033

In navolging van bovengenoemd raadsbesluit heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd om het beeldkwaliteitsplan Watergeuskade ter inzage te leggen voor een termijn van zes weken. Iedereen kan binnen deze zes weken een zienswijze indienen. Na afloop van de zienswijzentermijn worden eventuele zienswijzen beantwoordt en zal de gemeenteraad een besluit nemen over een wijziging van de Welstandsnota, het toetsingskader van de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML), voor deze locatie op basis de regels uit dit beeldkwaliteitsplan.

Kennisgeving en ontwerp besluitvorming Watergeuskade 23.0032

In december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade vastgesteld. Hiermee heeft de raad de kaders vastgesteld waarbinnen de herontwikkeling van het gebied tussen Zoeterwoudseweg 5 t/m 11d (AutoXL, CarwashXL, Carpetright, Autom, Vlietlijn en Provos) en de Trekvliet vormgegeven dient te worden. Het ontwerp bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het bedrijventerrein tot woonwerkgebied mogelijk. Binnen het plangebied wordt ruimte geboden aan maximaal 350 woningen en 7.000 m2 programma aan bedrijvigheid, verdeeld over 4 gebouwen.  Het verharde bedrijventerrein wordt volledig vergroend tot een parkachtige omgeving met vier gebouwen. De openbare groene kade krijgt een natuurlijke oever, welke via paden langs en tussen de bebouwing door te bereiken is. Onder een gedeelte van plangebied wordt voorzien in een enkellaags ondergrondse parkeervoorziening, waarmee in voldoende parkeergelegenheid conform het vigerende parkeerbeleid wordt voorzien. Het college van B&W maakt conform artikel 1.3.1 bekend dat het bestemmingsplan in voorbereiding is en stemt in met het opstarten van de formele procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan door het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen voor zienswijzen.

Naast het ontwerp bestemmingsplan wordt tevens het concept beeldkwaliteitsplan vrijgegeven voor inspraak. Dit besluit wordt separaat aan het college voorgelegd. Na afloop van de zienswijzentermijn worden eventuele zienswijzen beantwoordt en zal de raad een besluit nemen over een wijziging van de Welstandsnota, het toetsingskader van de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML), voor deze locatie op basis de regels uit dit beeldkwaliteitsplan.

Vaststelling evenementenkalender 2023, statiegeldbedrag herbruikbare statiegeldbekers 2023 en besluit eindtijden 23.0035

Het college heeft de evenementenkalender 2023 vastgesteld. Met dit planningsinstrument worden locaties gereserveerd voor organisatoren van evenementen. Bij een daadwerkelijke aanvraag om een evenementenvergunning wordt getoetst of een evenement op die gereserveerde locatie kan plaatsvinden en welke voorwaarden er dan aan het evenement gesteld moeten worden.

Voor de viering van 2 en 3 oktober wordt jaarlijks een aparte kalender op- en vastgesteld. Daarnaast heeft het college het statiegeldbedrag voor de herbruikbare bekers en pitchers bepaald op € 1,- en € 5,-.

Op grond van het geldende evenementenbeleid wordt voor de Koningsnachtviering 26 april een eindtijd van 01.00 uur toegestaan en tijdens de Lakenfeesten wordt naar keuze van de organisator op één van de avonden, vrijdagavond 23 juni of zaterdagavond 24 juni, een eindtijd van 01.00 uur toegestaan. Hiervoor dient de burgemeester een apart besluit te nemen. Op woensdag 26 april en donderdag 27 april wordt een zogenaamd “uitblusuurtje” toegestaan. Dit betekent dat de tap na de eindtijd van de muziek van het evenement nog een uur open mag zijn.

Vaststelling collegebrief aan raad aangaande rapport CE Delft over resultaten van en vooruitblik voor uitvoeringsagenda energietransitie gebouwde omgeving 23.0037

Het college heeft kennis genomen van het rapport van CE Delft over de behaalde resultaten en effecten uit de uitvoeringsagenda energietransitie gebouwde omgeving 2020-2023. In dit rapport staat ook een vooruitblik op de effecten die in de toekomst behaald gaan worden, mits het ingezette beleid wordt uitgevoerd. Met een collegebrief wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld. Dit in aanloop naar de sessie van 26 januari, waar het rapport in een beeldvormende sessie aan de commissies SO en LB wordt toegelicht. Aandachtspunten die in deze sessie naar voren worden gebracht, zullen gebruikt worden om de lopende agenda goed af te sluiten en tot een nieuwe uitvoeringsagenda voor de energietransitie in de gebouwde omgeving te komen. Met deze agenda kan de gemeente de komende jaren samen met de stad ambitieus werk gaan maken van de omschakeling naar steeds schonere energie.

Diensten van Algemeen Economisch Belang aanwijzing Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave (fase 3) 23.0030

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot een aanwijzing van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) aan Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave. Deze aanwijzing is van toepassing op de verhuur van 51 nog te bouwen woningen aan de Mariënpoelstraat. De woningen zullen worden verhuurd aan (internationale) promovendi die zijn verbonden aan de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Met deze aanwijzing kan het college besluiten tot het verstrekken van een garantstelling ten behoeve van de bouw.

Collegevoorstel Grond- en Parameterbrief 2023 + Brief aan de Raad 23.0039

Het college van B&W heeft de nieuwe Grondprijzen- en Parameterbrief 2023 vastgesteld en de raad hierover bij brief geïnformeerd. Hierin zijn de normgrondprijzen voor sociale woningbouw en maatschappelijke functies opgenomen alsook grondprijsindicaties voor overige gronduitgiftes. Vanwege de hoge inflatie over 2022 (9,6%) is dit jaar gekozen voor een trendmatige verhoging voor inflatie van de normgrondprijzen (3,1%).[1] Hiermee komen we woningcorporaties tegemoet in deze moeilijke tijden. Op de normgrondprijs voor sociale huurwoningen wordt een korting gegeven indien het gestapelde woningen (appartementen) betreft. Deze korting wordt groter naarmate het aantal woonlagen toeneemt. Om ook voor hoogbouwprojecten een minimale normgrondprijs te garanderen loopt deze korting op tot de 6e woonlaag en blijft daarna gelijk. In de overige gevallen, waar geen sprake is van normgrondprijzen, komen gronduitgifteprijzen tot stand door middel van een taxatie of biedingsprocedure waarmee de marktconformiteit wordt geborgd. De in de brief opgenomen grondprijzen voor deze categorieën zijn richtinggevend bedoeld. Ten opzichte van vorig jaar zijn de bandbreedtes iets naar beneden bijgesteld door gestegen bouwkosten en druk op de hoogte van de VON-prijzen. De parameters voor kosten- en opbrengststijging zijn aangepast aan de veranderde marktomstandigheden.

Overige besluiten

  • Afgifte ontwerp verklaring van geen bezwaar Schelpenkade 35A 23.0031
  • Vaststellen convenant gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude 23.0040