Collegebesluiten 23 mei

Vaststelling Handboeken Kwaliteit Openbare Ruimte delen 2, 3 en 4 (2021) 23.0224

Het college van burgemeester en wethouders heeft de actualisatie van het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte 2021 delen 2, 3 en 4 vastgesteld. Deze delen zijn de geactualiseerde versies van het Handboek uit 2017. Het bijbehorende deel 1 was al in 2021 geactualiseerd en vastgesteld.

Het Handboek is een uitwerking van de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het Handboek geeft richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte. Het Handboek geeft richting voor iedereen die in de Leidse openbare ruimte aan de slag gaat, zoals woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en de gemeente zelf. Hierdoor krijgt de openbare ruimte in Leiden meer kwaliteit, is de openbare ruimte beter te beheren en te onderhouden en wordt onze stad nog aantrekkelijker.

De Handboeken delen 2 en 3 zijn met name op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, vergroening, ecologie, toegankelijkheid, circulariteit, gezondheid, spelen, verkeersbeleid, openbare verlichting en energietransitie geactualiseerd ten opzichte van de versie 2017. Daarmee schrijven we specifieker voor hoe deze onderwerpen in de openbare ruimte een grotere of betere rol kunnen krijgen.

Zo wordt er bijvoorbeeld in het kader van biodiversiteit een grotere en passender variatie aan bomen en heesters voorgeschreven en worden amfibie-vriendelijke oplossingen toegepast bij de inrichting van wegen. Ook wordt er met openbare verlichting meer rekening gehouden met flora en fauna door alternatieve lichtbronnen te kunnen gebruiken.

In het kader van circulariteit wordt gestimuleerd om minder materiaal te gebruiken, of materiaal te hergebruiken (zoals het bestraten van parkeerplaatsen met gebruikte klinkers).

Om in te spelen op de klimaatadaptatie, zijn nieuwe oplossingen opgenomen voor anders afvoeren van water, bijvoorbeeld door open verharding. 

Het Handboek delen 2, 3 en 4 zijn ook geactualiseerd vanwege betere beheerbaarheid, veranderend materiaal, nieuwe technische inzichten en nieuwe beleidskaders en regelgeving.

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 31 maart 2023) van raadslid Ivo van Spronsen (GroenLinks) over de internationale dag voor de transgenderzichtbaarheid en kosten geslachtswijziging 23.200