Collegebesluiten 23 maart

Over de volgende besluiten wordt een separaat persbericht verstuurd:

Raadsbrief over stand van zaken onderzoek nieuw samenwerkingsmodel voor regionale bedrijfsvoering en proces van besluitvorming 21.0147

Het onderzoek naar een nieuw samenwerkingsmodel voor de regionale bedrijfsvoering en het proces voor de besluitvorming is op dit moment in volle gang. Het college van burgemeester en wethouder informeert de raad met een brief over de stand van zaken van dit onderzoek. Het eerste thema ‘governance & zeggenschap’ is afgerond en de volgende twee thema's ‘sturing en samenwerking’ en ‘financiën’ worden de komende maanden verder uitgewerkt. Ook gaat de brief in op het besluitvormingstraject na afronden van het onderzoek. Dit traject bestaat uit twee stappen: het principebesluit en het definitieve besluit. De rol van de raad bij het principebesluit en het definitieve besluit wordt in de brief toegelicht.

Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor de uitgebreide omgevingsvergunningen Ypenburgbocht / Maredijk-locatie 21.0155

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 394 studentenappartementen (studio’s) aan de Ypenburgbocht/Maredijk. Van 6 november tot en met 18 december heeft dit project ter inzage gelegen. In die periode zijn zeven zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben ertoe geleid dat er groene gevelbeplanting wordt toegepast aan de zijde van de Haarlemmertrekvaart. Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend dient de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Aanbieding programmaplan Leiden European City of Science en voorbereidingen op weg naar 2022 21.0142

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het programmaplan Leiden European City of Science 2022 (ECS22). Stichting Leiden European City of Science heeft dit programmaplan opgesteld met daarin de gezamenlijke ambities van de gemeente en de Leidse kennisinstellingen voor Leiden European City of Science 2022. In 2022 is Leiden gastheer van de prestigieuze ESOF-conferentie en mag de stad het gehele jaar de titel European City of Science voeren. Samen met de Leidse kennisinstellingen en met partners uit de stad en de regio wordt gewerkt aan een spectaculair en breed toegankelijk programma. Het college informeert de gemeenteraad met een brief over de plannen en de voortgang. Daarnaast stelt het college een aanvullende bijdrage beschikbaar voor het project Kennis door de Wijken. Met dit project zorgt Stichting Leiden European City of Science dat bewoners van Leiden goed geïnformeerd zijn en op een mooie manier betrokken kunnen worden bij Leiden European City of Science 2022.

Weigering vergunning horeca-inrichting Stationsweg 1 21.0160

De burgemeester heeft besloten de aangevraagde drank- en horecavergunning voor de horeca-inrichting gevestigd te Stationsweg 1 in Leiden te weigeren.

Overige besluiten:

  • Aanpassingen Jeugdhulp Sociaal Domein inzake PGB-begeleiding 21.0148
  • Kennis door de Wijken in relatie tot de jaarprogrammering van Leiden European City of Science 21.0141
  • Regionale Toegangscontrolepas 21.0154
  • Inspectierapport Archief- en Informatiebeheer (Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording – Uitvoering Archiefwet) 2019-2020 21.0138
  • Stand van Zaken ontwikkeling 150 kV-station 21.0140
  • Instemming vrijgeven omgevingsvergunning Schelpenkade 48a en afgifte ontwerp VVGB t.b.v. omgevingsvergunning Schelpenkade 48a 21.0153

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van Tiny Klever (PvdA) en IJsbrand Olthof (D66) over pilots in de Horeca (ingediend: 17 februari 2021) 21.0143
  • Beantwoording schriftelijke vragen van Harbert van der Kaap (PvdD) over fijnstofuitstoot door houtkachels en open haarden 21.0139
  • Beantwoording schriftelijke vragen Martine van Schaik (PvdD) over het voorkomen van milieuvervuiling door zinkende boten 21.0150