Collegebesluiten 23 juni

Aanpassing Welstandsnota 2014  regels voor toepassing zonnepanelen 20.0302

Op elk Leids dak een zonnepaneel. Dat is de ambitie van het college. Voor de beschermde stadsgezichten in Leiden, dat zijn de historische binnenstad en de zuidelijke schil, kan het aanbrengen van zonnepanelen soms op gespannen voet staan met de belangrijke historische waarden in die gebieden. Daarom heeft het college goed gekeken naar de huidige regels en een wijziging in de Welstandsnota voorbereid waarmee de mogelijkheden voor het toepassen van zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht worden verruimd. Op deze manier ontstaan er met voldoende oog voor de historische waarde meer mogelijkheden voor zonnepanelen in die gebieden. Ook wil het college met de nieuwe regeling en met de daarbij behorende kaart beter inzichtelijk maken welke mogelijkheden er al zijn voor het al dan niet vergunningsvrij aanleggen van zonnepanelen op Leidse daken.
Na een inspraaktraject waarbij 10 reacties van insprekers zijn ontvangen is de concept nota aangepast. De aanpassingen zijn met name gedaan om de voorgestelde aanpassing van de regels te verduidelijken en leesbaarder te maken. Het college van burgemeester en wethouders biedt de gewijzigde nota nu aan de gemeenteraad aan voor besluitvorming.

Algemene Subsidieverordening Leiden 2021 voor inspraak 20.0300

De Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Leiden is een lokale uitwerking van de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en legt vast hoe de gemeente Leiden subsidie verstrekt. De Algemene Subsidieverordening uit 2012 is aangepast. Een van de wijzigingen is een vermindering van de administratieve lasten voor partijen die subsidie ontvangen. De indieningstermijn voor een aanvraag wordt verruimd en het subsidiebedrag waarboven een accountantsverklaring nodig is wordt verhoogd. Daarnaast zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd om aan de nieuwe EU- regelgeving te voldoen. Ook zijn artikelen verwijderd die in de praktijk juridisch onrechtmatig bleken te zijn naar aanleiding van jurisprudentie of artikelen die niet meer van toepassing zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Algemene Subsidieverordening 2021 voor inspraak vastgesteld. De inspraakperiode loopt van vrijdag 26 juni tot en met donderdag 20 augustus 2020. Na deze periode wordt de Algemene Subsidieverordening besproken en vastgesteld in de gemeenteraad. De ingangsdatum is 1 januari 2021.

Gebiedsontwikkeling De Zwijger – intentieovereenkomst ter ontwikkeling van een gebiedsvisie 20.0306

Woningbouwcorporaties De Sleutels, Ons Doel en de gemeente Leiden sluiten een intentieovereenkomst voor het maken van een gebiedsvisie rondom de Willem de Zwijgerlaan Oost. Een gebied dat is ingeklemd tussen de IJsselmeerlaan/Sumatrastraat, Surinamestraat, Curaçaostraat, Joop Vervoornpad en de volkstuinen Ons Buiten. In de intentieovereenkomst staat hoe zij gaan samenwerken om te komen tot deze gebiedsvisie. In de gebiedsvisie staat straks onder andere hoe het gebied kan worden veranderd en verbeterd (bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en stedenbouw). Ook beschrijft de visie hoeveel en wat voor woningen er kunnen worden bijgebouwd. De verwachting is dat de gebiedsvisie in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond. Het extra toevoegen van woningen is nodig omdat Leiden een ernstig woningtekort heeft. Tot 2030 moeten er jaarlijks 600 woningen bijkomen in onze stad.

Overige besluiten:

  • Besluit inzake de opvolging van de ambtelijke deelnemer in het bestuur van de Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling SLIB 20.0282
  • Raadsvoorstel ten behoeve van uitgebreide procedure omgevingsvergunning Rijndijk 238A 20.0296
  • Brief aan de raad over de jaarwisseling 2020-2021 20.0928
  • Instemming om wethouder onderwijs namens contactgemeente Leiden nieuwe regionale vsv-programma te laten ondertekenen 20.0299
  • Indexering normbedragen onderwijshuisvesting 2020 20.0305

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. van Schaik (PvdD), ingekomen op 2 juni 2020, over ruimte voor het maaibeleid en de huidige droogte in Leiden 20.0297
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid S. Herman (D66), ingekomen op 12 mei 2020, over Coronavirus – GGD regio Leiden en versoepeling maatregelen 20.0311
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Klever (PvdA) en Van Halm (SP), ingekomen op 6 mei 2020, over toenemende bijstandsaanvragen en zorgwekkende inkomenspositie van studenten 20.0281 (16-6)