Collegebesluiten 23 april

Over de volgende onderwerpen is een apart persbericht beschikbaar:

 • Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest 19.0176

 • Aanvullend plankostenkrediet Kaasmarkt 19.0163

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten over een herziening van de procesaanpak Kaasmarkt en aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de plankosten van het project Kaasmarkt. Besloten is de ruimtelijke ontwikkelingen aan de randen van de Kaasmarkt los te knippen van de planvorming openbare ruimte. Hiertoe zal, vooruitlopend op een kaderbesluit over de herinrichting van de Kaasmarkt, een ruimtelijk kader voor de Kaasmarkt ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd, gebaseerd op eerdere participatie die al heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan kunnen de particuliere ontwikkelaars, vooruitlopend op besluitvorming over de inrichting van de Kaasmarkt, via uitgebreide vergunningprocedures hun bouwplan verder uitwerken en realiseren. 

 • Pilot kamernood onder studenten en bijstand 19.0196

Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk studenten die in Leiden studeren ook in de stad kunnen wonen. Daarom worden er veel studentenwoningen bijgebouwd. Op dit moment is er echter nog een tekort aan studentenkamers. Veel huishoudens in Leiden hebben in hun woning een kamer over die zij niet echt nodig hebben. Onder hen zijn ook veel bijstandsgerechtigden. Met een speciale regeling waarbij een bijstandsontvanger een bedrag van €170 per maand bovenop de uitkering ontvangt, stimuleert het college bijstandsontvangers om een kamer te verhuren aan een student. Vooralsnog gaat het om een proef van een jaar. De pilot loopt van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020.

Overige collegebesluiten:

 • Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Rijndijk links naast 29019.0192
 • Aanpassing Bevoegdhedenregister Leiden wegens overdracht uitvoering toezichtstaak asbestverwijdering aan de ODWH en geluidsaneringsprojecten 19.0183
 • Audit risicomanagement 19.0194
 • Reactie college Boardletter 2018 EY 19.0198  
 • Benoemen nieuwe leden Raad van Toezicht Stedelijk Gymnasium 19.0185
 • Aanvullend krediet Kopermolen 19.0186

Schriftelijke vragen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Heijnen (CDA), ingekomen 13 maart 2019,over de noodroep van de regionale brandweer 19.0187
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid T. Leest (VVD), ingekomen 27 maart 2019, over aanpassing bedelverbod in de APV 19.0188
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid H. van der Kaap (PvdD), ingekomen 5 maart 2019, over Het Bos van Bosman 19.0160