Collegebesluiten 22 september 2020

Het Stimuleringsfonds 20.0448

Samen met het Leidse bedrijfsleven en non-profitorganisaties richt de gemeente Leiden eind september het Stimuleringsfonds Leiden op. Doel van het Stimuleringsfonds is ondernemers te stimuleren op veranderingen in te spelen en zo de weerbaarheid en de veerkracht van de Leidse economie vergroten. De coronacrisis bijvoorbeeld veroorzaakt grote problemen voor veel Leidse ondernemers maar kan ook tot nieuwe kansen leiden. Ook ontwikkelingen zoals digitalisering, energietransitie en circulaire economie vragen om verandering en innovatie van ondernemers. Om die initiatieven te ondersteunen kunnen samenwerkingsverbanden van Leidse bedrijven en/of non-profitorganisaties een bijdrage aanvragen bij het Stimuleringsfonds Leiden. Het fonds is een cofinanciering van bedrijven, non-profitorganisaties en de gemeente, en wordt beheerd door het Ondernemersfonds Leiden. Het college van burgemeester en wethouders besluit een incidentele subsidie aan Ondernemersfonds Leiden te verstrekken van €200.000 ten behoeve van het Stimuleringsfonds Leiden. In een brief aan de raad licht het college de stand van zaken van het Stimuleringsfonds toe.

Overige collegebesluiten:

  • Organisatieplan Groep 3 Programma VRIS 20.0438
  • Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021 20.0444
  • Hardheidsclausule toepassen bij aanvragen voor onttrekking 20.0368 (14-7)

 Schriftelijke vragen:

Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden A. Jermoumi (PvdA) en M. Dirkse (VVD), ingekomen op 26 augustus, over de verkeersveiligheid op de rotonde Herenstraat-Koninginnelaan 20.0445