Collegebesluiten 22 november

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022/2023 22.0490

Landelijk is het toegestaan om consumentenvuurwerk af te steken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders Leiden is van plan om tijdens de komende jaarwisseling alle Leidse parken, de openbaar toegankelijke gebieden binnen de Oostvlietpolder, de omgeving van het Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage, de dierenweide/park gelegen ten westen van het Jacques Urlusplantsoen, de binnenstad van Leiden en het Stationsdistrict aan te wijzen als vuurwerkvrije zones. Dit houdt in, in afwijking van het landelijke kader, dat het in Leiden in bovenstaande aangewezen gebieden verboden is om tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 consumentenvuurwerk af te steken. Dit in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast. De beschikbaarheid van onveilig vuurwerk en het soms onjuist gebruik van vuurwerk leiden tot grote veiligheidsrisico’s. De jaarwisseling kan dan ook met recht worden aangemerkt als het gevaarlijkste moment van het jaar. Het Stationsdistrict grenst direct aan de binnenstad en wordt voor het eerst aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Leidse KOPlopers 22.0485

Na de succesvolle introductie van de statiegeldbekers bij Leidse evenementen gaan de gemeente nu aan de slag met herbruikbare bekers in de rest van de stad. Het doel van het Leidse KOPlopers project is om de hele stad te laten kiezen voor herbruikbare bekers. Gemeente Leiden wil het goede voorbeeld geven door in 2023 in alle gemeentelijke (kantoor)panden over te gaan op herbruikbare bekers. Richting de andere sectoren in Leiden waar wegwerpbekers worden gebruikt heeft de gemeente een aanjagende en faciliterende rol. Het college heeft de gemeenteraad met een brief geïnformeerd over het project.

Verlenging samenwerking Warmte Leidse Regio 22.0480

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verlengen van de Samenwerkingsovereenkomst Warmte Leidse Regio en de Dienstverleningsovereenkomst Warmte Leidse Regio tot 1 juli 2023. De gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken sinds oktober 2021 samen in de Leidse regio aan de warmtetransitie. De vraagstukken rond de warmtetransitie zijn ingewikkeld en vragen om een bovengemeentelijke aanpak, waarbij ruimte en aandacht is voor de lokale situatie. Doel van de samenwerking is te sturen op duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de toekomstige warmtelevering. De samenwerking verdiept het inzicht in de mogelijkheden om regionaal te voorzien in duurzame warmte uit verschillende bronnen. Dit gebeurt door uitwerking van een multi-bronnen strategie. Uitgangspunt is een open systeem waarop meerdere duurzame lokale en regionale bronnen kunnen worden aangesloten en op termijn mogelijk ook de koppeling kan worden gemaakt met opslag van energie. Door samen op te trekken kunnen de gemeenten beter sturen op publieke waarden: een energiesysteem dat duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is voor iedereen. Volgens planning zijn die inzichten begin 2023 beschikbaar om als basis te dienen voor de invulling van een verdere samenwerking. Dit vereist dat de huidige samenwerking onder de bestaande samenwerkingsovereenkomst en financiële kaders met zes maanden wordt verlengd. De samenwerking op regionaal niveau is een aanvulling op wat er in de gemeenten al gebeurt. Lokaal wordt er door de zes gemeenten al hard gewerkt aan de invulling van de transitievisies warmte en het betrekken van de inwoners bij de overstap naar een toekomstbestendige energievoorziening. Het college informeert de gemeenteraad met een brief. 

Managementplan Park Matilo i.h.k.v. UNESCO Werelderfgoed 22.0481

In de zomer van 2021 heeft Park Matilo, als onderdeel van de Nederlandse Limes, de werelderfgoed status gekregen. De Limes was de noordelijke grens van het Romeinse Rijk en liep van Katwijk tot ver in Duitsland. Als onderdeel van de toekenning van de werelderfgoed status heeft de gemeente Leiden een managementplan opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente het archeologisch monument in de bodem beschermt. Verder is er aandacht voor de activiteiten op/rond het park die het Romeinse verhaal van deze bijzondere plek vertellen. Voor het opstellen van het plan zijn dan ook verschillende belanghebbende gesproken, variërend van gebruikers van het park (scouting, schooltuintjes, handboogvereniging etc) tot partijen die het verhaal van het park professioneel vertellen (Stichting Mooi Matilo, het Rijksmuseum van Oudheden, PRAE etc). De gemeente zal het plan jaarlijks gebruiken om voortgang te monitoren. Na een periode van 6 jaar wordt het plan geëvalueerd.

Intentieovereenkomst inzake Schipholweg 66-128 te Leiden 22.0478

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de intentieovereenkomst over Schipholweg 66-128 te Leiden. Met het sluiten van deze intentieovereenkomst gaan de gemeente en de initiatiefnemers VORM en Oudendal gezamenlijk een planvoorstel uitwerken voor de herontwikkeling van Schipholweg 66-128.

Het initiatief betreft de herontwikkeling van de drie panden die tussen Achmea en de Post NL-locatie aan de Schipholweg (66, 68 en 70-128) liggen. Het plan van VORM/Oudendal biedt straks ruimte aan minstens 600 woningen en rond de 10.000 vierkante meter kantoorruimte. Naast woon- en commerciële voorzieningen voorziet het plan in parkeergelegenheid en groen.

De gemeenteraad heeft voor de gehele gebiedsontwikkeling Schipholweg in 2020 een gebiedsvisie vastgesteld met kaders en spelregels. Binnen deze kaders en spelregels  wordt momenteel gewerkt  aan een voorlopig ontwerp (VO en is het participatieproces gestart.

Vervolgstap verkeersafsluitingen Rijnzichtbrug en Turfmarkt in het kader van autoluwe binnenstad en leefbare wijken 22.0483

Leiden wil de leefsituatie en verkeersveiligheid rond de Morsweg, de Stationsweg-Steenstraat en het gebied rond de Beestenmarkt verbeteren. Een verkeersluwe Morsweg zorgt voor schonere lucht in Transvaal, veiligere fietsroutes naar werk of school en een sterke verbetering van de leefbaarheid in de omgeving. Een busvrije Stationsweg verbetert niet alleen de veiligheid van de tienduizenden studenten en werknemers die zich dagelijks van en naar het station verplaatsen, maar biedt ook een impuls voor de economie in het centrum. Een dergelijk grote aanpassing van ons verkeersnet is een complexe opgave en vraagt om een uitgebreid verkeersonderzoek. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De uitkomst laat zien dat de ambities verkeerskundig haalbaar zijn, en heeft waardevolle inzichten opgeleverd. We zien in de resultaten uit het verkeersonderzoek dat het mogelijk is om naast bovengenoemde ambities voor de binnenstad ook knelpunten in wijken zoals in de Stevenshof en in de Hoge en Lage Mors op te lossen. Nu verkeerskundig blijkt dat het kan, moet er nader onderzoek worden gedaan naar overige aspecten. Het college van burgemeester en wethoudersom vraagt in een brief aan de raad om middels een voorhangprocedure haar wensen en ideeën over deze tweede stap in het onderzoek aan het college mee te geven

Overige besluiten

  • Benoeming leden Hoofdstembureau voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2023 22.0489