Collegebesluiten 22 februari

Resultaten afvalproject binnenstad en aanbieden bedrijfsafval horeca 22.0074

De afgelopen 2 jaar is een proef uitgevoerd voor een nieuw systeem van bedrijfsafvalinzameling in de binnenstad. Sinds maart 2020 haalt het bedrijf Inzamelhelden met een elektrische bakfiets het bedrijfsafval dagelijks gescheiden op bij horecabedrijven en andere bedrijven in de Leidse binnenstad. Het afvalproject is succesvol gebleken. We hebben een drempel weggenomen om de transitie te maken naar een betere afvalscheiding en een schoner vervoer in de binnenstad. Voor bedrijven die dagelijks hun afval kwijt willen is dit nu een goed alternatief. Door de hoge inzamelfrequente hebben (met name kleine) horecabedrijven geen inpandige afvalopslag meer nodig en hoeven niet meer (illegaal) afvalcontainers in de openbare ruimte te plaatsen. De gemeente Leiden wil nu permanent geplaatste afvalcontainers van (horeca)bedrijven uit het straatbeeld laten verdwijnen. We gaan hiervoor nu stapsgewijs de handhaving opstarten.

Ontwikkeling muziekeducatie en -programmering 22.0071

Gemeente Leiden heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verhuizing van de muziekeducatie- en -programmeringsactiviteiten die nu plaatsvinden in de muziekschool op het Rapenburg en het Muziekhuis aan de Middelstegracht. Bij het onderzoek naar de geschiktheid van de locaties staan functionaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid voorop. In een adviesrapport zijn meerdere scenario’s verkend en van een scenario drie varianten uitgewerkt. Het college van burgemeester en wethouders start de ontwikkeling van de muziekeducatie en -programmering in het pand aan de Hazewindsteeg en de realisatie van een moderne muziekschool in de vorm van een verbindend Cultuurhuis waarin een samenwerking tussen schouwburg en de muziekschool plaatsvindt. Hiermee kan de verbinding gerealiseerd worden tussen cultuureducatie op het gebied van muziek en het podium voor de topkunst. Het Cultuurkwartier wordt versterkt.

Voortgang Leiden Global Goals gemeente 22.0073

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad per brief over de vele initiatieven in Leiden rondom de SDG’s. In 2019 is Leiden een Global Goals gemeente geworden. Dat wil zeggen dat de gemeente de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties onderschrijft. Deze zeventien doelen gelden voor 2030, en omvatten bijvoorbeeld ‘geen honger’ en ‘goed onderwijs’, maar ook ‘partnerschap om doelen te bereiken’.

Sinds 2019 is er in onze stad veel gebeurd op dit gebied: diverse organisaties hebben de doelen omarmd en opgenomen in hun werkwijze, visie of missie. Daarnaast is er door Stichting 2030 een stadsbreed festival georganiseerd om duurzame initiatieven in het zonnetje te zetten. Dat festival vond in augustus en september 2021 plaats. De inzet om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken, ook hier in Leiden, past bij de stad: uit een peiling van Leiden Panel is gebleken dat 67% van de Leidenaren zich inzet voor een meer duurzame en eerlijke wereld. Ze noemen vrijwilligerswerk, afvalscheiding, het aanpassen van hun eetpatroon en bijvoorbeeld verduurzaming van hun eigen (woon)omgeving.

Overige besluiten:

  • Voorfinanciering Leiden European city of science 22.0076
  • Benoeming leden raad van toezicht van de Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal 22.0070
  • Grondprijzen- en parameterbrief 2022 22.0077
  • Informeren gemeenteraad over de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 22.0081

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 21 januari 2022) door raadslid Joost Bleijie (CDA) over voorbeeldgedrag van gemeente voor behoud Leidse muurgedichten 22.0075