Collegebesluiten 22 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Vervanging van analoge archiefbescheiden inzake het BBZ proces door RBZ van de gemeente Rotterdam 19.0072

De uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) is van Leiden overgegaan naar het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de Gemeente Rotterdam. Hiermee wordt geregeld dat het vervangen van analoge archiefstukken door digitale exemplaren inzake de BBZ door de RBZ van de gemeente Rotterdam conform de Archiefwet gebeurt. Hoewel de afhandeling, opbouw en archivering van dossiers inzake de BBZ in Rotterdam plaatsvindt, blijft de gemeente Leiden zorgdrager voor dit archief en moet dus ook toestemming geven voor vervanging van de archiefstukken.

Volgens de Archiefwet vervangt het digitale document het papieren exemplaar en is eerste het origineel geworden. Het mogen vernietigen van papieren archiefstukken betekent o.a. dat er op termijn minder fysieke ruimte nodig is voor de opslag van papier.

Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen en Bouwtoezicht 2019 19.0082

Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen en Bouwtoezicht 2019 vastgesteld. Hierin wordt uitleg gegeven over de resultaten uit 2018 en een doorkijk naar de uitvoering van 2019. Het programma betreft de werkzaamheden van het team Omgevingsvergunningen en het team Bouwtoezicht, Juridische handhaving en Veiligheid voor zowel het toezicht, de constructief adviezen als de juridische handhaving. Het onderdeel Veiligheid valt buiten dit programma.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Verkenning Gouden Balbrug 19.0087

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad zich uit te spreken over de Gouden Balbrug. Door het vervangen van de dam-duiker op de Langegracht door een brug met voldoende doorvaarthoogte ontstaat er een nieuwe vaarroute naar het noorden en verbetert de bereikbaarheid over water. Ook kan het vaarverkeer in de binnenstad meer gespreid worden en worden de kansen voor duurzame stedelijke distributie over water verbeterd. De verkenning beschrijft de haalbaarheid van het realiseren van deze brug.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Josine Heijnen (CDA), ingekomen 5 december 2018, over het ophogen van de Gouden Balbrug 19.0086 (19-2)