Collegebesluiten 22 augustus

Over het volgende onderwerp is een persbericht verstuurd:


Raadsvoorstel Strategie Circulaire Economie (2024-2027) 23.0356

Het college van burgemeester en wethouders heeft de kaderstellende strategie Circulaire Economie (2024-2027) na inspraak, wat niet heeft geleid tot ingediende zienswijzen, vastgesteld en ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In de strategie staat hoe de gemeente de komende vier jaar werkt aan de circulaire economie. De gemeente blijft daarbij inzetten op eigen inkoop, bouw- en sloopprojecten, en het inspireren en versterken van inzet van alle Leidenaren. Dat doet de gemeente samen met andere overheden, ondernemers en inwoners. Met als uiteindelijk doel om in 2050 volledig circulair te zijn als gemeente.

Aanvraag krediet plankosten definitiefase nieuwbouw Stadswerf 23.0350

De twee huidige hoofdwerven van de gemeente aan de Admiraal Banckertweg en aan de Kenauweg zijn toe aan vernieuwings- en verduurzamingsinvesteringen. Met de nieuwbouw van één vervangende, nieuwe gemeentewerf in Vlietzone-Midden kunnen aanzienlijk betere duurzaamheidsprestaties worden behaald tegen lagere kosten, dan wanneer de twee bestaande werven een grondige renovatie zouden krijgen. Een ander belangrijk voordeel van de realisatie van een nieuwe gemeentewerf is dat de gemeente Leiden veel efficiënter van de schaarse Leidse grond gebruik kan gaan maken. Als gevolg van de verhuizing zou van de ruim 27.500m2, verdeeld over de huidige werven, terug worden gegaan naar ruim 14.000m2 op de Vlietzone (inclusief openbare parkeervoorziening).

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om te starten met dit project en hiertoe de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor de eerste fase. De gemeente werkt in deze fase toe naar een kaderbesluit, waarin de kaders voor de nieuwbouw worden vastgelegd. Naar verwachting wordt dit besluit in begin 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Overige besluiten

  • Besluit verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 23.0355

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 1 juni 2023) van raadslid Martine van Schaik (Partij voor de Dieren) over de gekapte bomen in 2022 23.0354