Collegebesluiten 21 september

Huisvestingsverordening als onderdeel van de Verordening fysieke leefomgeving en standstill verkamering 21.0445

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen een Tijdelijke beleidsregel woningomzetting en woningvorming Leiden 2021 in te stellen. Deze Tijdelijke beleidsregel treedt in werking op het moment dat de Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2021 in werking treedt. De raad wordt binnenkort gevraagd het voorgenomen besluit van het college te bekrachtigen en de Huisvestingsverordening vast te stellen.

Nederlandse gemeenten zijn de afgelopen periode geconfronteerd met problemen rondom de vergunningsplicht die in de huisvestingsverordening is opgenomen. Met name studentensteden lopen tegen deze problemen aan bij het werken met regels rond verkamering. De rechter heeft naar verschillende gemeenten uitgesproken dat de huisvestingsverordening onverbindend is en daarmee hoeft er niet langer een vergunning aangevraagd te worden voor verkamering. Voor Leiden dreigt die situatie ook.

Het college heeft daarom het voornemen uitgesproken een Tijdelijke beleidsregel in te stellen om te voorkomen dat de Leidse huisvestingsverordening onverbindend wordt verklaard door een rechter.
Juridisch is de vergunningsplicht mogelijk op basis van schaarste van woningen. Leefbaarheid mag niet gebruikt worden als grondslag voor de vergunningplicht. Naar aanleiding van deze problemen werkt het ministerie aan aanpassing van de wetgeving. Naar verwachting wordt later dit jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij wordt ook leefbaarheid, naast schaarste, opgenomen als grondslag voor een vergunningsplicht.

De Tijdelijke beleidsregel houdt in dat een tijdelijke vergunningstop geldt. Vanaf het moment van inwerkingtreding worden nieuwe aanvragen geweigerd. Deze pauzeknop is nodig om tot regels te komen en voorkomen dat in de tijd daartussen de huidige vergunningplicht komt te vervallen. Als er geen vergunningplicht is, kan overal in de stad zonder aanvullende voorwaarden verkamerd worden. Het college zet tevens in op nieuwbouw van studentenwoningen. De komende jaren zullen ruim 2200 nieuwe studentenwoningen worden opgeleverd.

Nota van Uitgangspunten bouwplan Verbeekstraat 21.0444

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten bouwplan Verbeekstraat en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarmee wordt de bouw van ongeveer 250 woningen mogelijk binnen de randvoorwaarden van het Ontwikkelperspectief De Mors en de Omgevingsvisie 1.1. De uitgangspunten zijn aangescherpt na participatie van de omgeving.

30% van de woningen komt beschikbaar voor sociale huur en 40% voor middeldure koop, met woninggroottes tussen de 45 m² en 80 m² GBO. Het overige deel bestaat uit huur en koop met woninggroottes vanaf 60m² GBO. Naast woningen is er in het plan ook ruimte voor kleinschalige en buurtgerichte voorzieningen. Het bestemmingsplan en omgevingsplan zal hierop worden aangepast. Met het transformeren van kantoorpanden en het toevoegen van nieuwbouw in de Verbeekstraat wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht, met bijzondere aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.