Collegebesluiten 21 mei

Nota van Uitgangspunten Brahmslaan 80 19.0248

Ontwikkelaar Sustay wil in opdracht van woningstichting Ons Doel de locatie aan de Brahmslaan 80 herontwikkelen. De gemeente steunt dit initiatief voor het bouwen van 26 kleine sociale huurappartementen vanuit het beleidsakkoord en de woningbehoefte. Het college van burgemeester en wethouders legt hiertoe een Nota van Uitgangspunten ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De Nota van Uitgangspunten geeft de kaders aan waarbinnen de locatie tot definitieve ontwikkeling kan worden gebracht.

Uitbreiding functie consumentverzorgende dienstverlening en functie HI Haarlemmerstraat-Oost 19.220 (14-5)

Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad voor de functie van consumentverzorgende bedrijven en dienstverlening toe te voegen in de Haarlemmerstraat-Oost. Dat betekent dat in dit gedeelte van de Haarlemmerstraat (tussen de Hooglandse Kerksteeg en de Pelikaanstraat) bedrijven zoals een schoonheidsspecialiste, schoenmaker, goudsmid of nagelstudio zich mogen vestigen. Ook stelt het college de raad voor om voor het gebied maximaal vijf ondernemingen (vooruitlopend op de evaluatie van de horecavisie) de functie van Horecacategorie I toe te voegen. Dat betekent dat in dit gedeelte van de Haarlemmerstraat (tussen de Hooglandse Kerksteeg en de Pelikaanstraat) zich bedrijven mogen vestigen met winkelondersteunende horeca zonder alcohol.

Hiermee wil het college de leegstand in dit deel van de Haarlemmerstraat tegengaan en kan het tegemoetkomen aan de vraag van een aantal ondernemers. Bovendien wordt er door deze invulling een natuurlijke overgang gecreëerd van kernwinkelgebied (waar alleen detailhandel en horeca in de plint is toegestaan) naar een gebied waar functiemenging tot en met wonen is toegestaan (het deel van de Haarlemmerstraat vanaf de Pelikaanstraat naar de Haven).

Collegevoorstel Voortgangsrapportage gemeenteraad Herhuisvesting Ambtenaren 19.0210 (7-5)

Met de voortgangsrapportage Herhuisvesting Ambtenaren informeert het college de raad over de stand van zaken van de Ambtelijke herhuisvesting, het inrichten van het Stadskantoor, de renovatie van het Stadhuis en de tijdelijke huisvesting. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de projecten die hiermee samenhangen: de restauratie van de Raadszaal, de vernieuwing van de publieke dienstverlening en de invoering van Het Leidse Werken. Bij elk project staat een kort overzicht van de vooruitgang, de planning en een vooruitblik, en voor zover mogelijk van de financiën, risico’s en beheersmaatregelen.

De dienstverlening van twee locaties worden samengevoegd op één moderne, toegankelijke en goed bereikbare plek in de stad. Naar verwachting opent het nieuwe Stadskantoor begin januari 2020 zijn deuren, in het gebouw LEVEL, vlak bij het Centraal Station. Daarna zal de renovatie van het Stadhuis plaatsvinden die naar verwachting anderhalf jaar zal duren en in augustus 2021 wordt opgeleverd.

Overige collegebesluiten:

  • Vaststelling bestemmingsplan Oude Rijnlocatie 19.0251
  • Normenkader 2018 19.0255
  • Herfinanciering leningen Stichting Huisvesting Werkende Jongeren 19.0246
  • Ontwerpbestemmingsplan Oude Singel 28 19.0242
  • Zienswijze over Meerjarenbegroting 2020/2023 en begrotingswijzingen 2019. Informatieover jaarstukken 2018 van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 19.0240
  • Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Oude Singel 28 19.0241
  • Collegevoorstel bij Preventie- en Handhavingsplan 2019-2023 19.0239
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Binnenzwembad-IJshal De Vliet 19.0231  (14-5)

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid R. Rowaan en A. Friso (GroenLinks), ingekomen 10 april 2019, over kleinschalige woonvormen voor ouderen 19.0243

Referendumverzoek Nota van Uitgangspunten LEAD

Het totaal aantal geldige steunverklaringen van maandag 13 mei t/m zondag 19 mei (week 5): 462. Totaal aantal geldige steunverklaringen tot nu toe (week 1 t/m 5): 1.036 + 452 + 425 + 485 + 462 = 2.860