Collegebesluiten 21 maart

Over het volgende onderwerp wordt een apart persbericht verstuurd:

Samenwerkingsovereenkomst Takecarebnb 23.0123

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een samenwerking aan te gaan met stichting Takecarebnb. Het doel is een logeerregeling voor statushouders te organiseren bij gastgezinnen, in de periode voordat huisvesting plaatsvindt in de gemeente Leiden. Dit draagt bij aan de integratie en inburgering van statushouders.

Ontwerp bestemmingsplan Corantijnstraat 23.0116 en
Anterieure overeenkomst Corantijnstraat 23.0114

Het bestemmingsplan Corantijnstraat omvat het gebied dat aan de noord- en westzijde wordt begrensd door de Corantijnstraat en aan de oost- en zuidzijde door de Paramaribostraat. Op deze locatie staan drie verouderde woonblokken die in eigendom zijn van woningcorporatie Portaal. De bestaande woonblokken worden gesloopt en daarvoor in de plaats bouwt Portaal vier nieuwe woonblokken met 176 duurzame sociale huurwoningen terug.

Voor dit gebied heeft de gemeenteraad in november 2021 een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De kaders uit de Nota van Uitgangspunten zijn vertaald naar het ontwerpbestemmingsplan Corantijnstraat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Corantijnstraat voor zienswijzen vast te stellen en ter inzage te leggen.

Ook heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een anterieure grondexploitatieovereenkomst aan te gaan met woningcorporatie Portaal voor de realisatie van het bouwplan aan de Corantijnstraat. Gemeente Leiden gaat hiermee een samenwerking aan met wooncorporatie Portaal om samen tot een ontwikkeling te komen. Naast de bouw van 176 sociale huurwoningen worden 489 inpandige fietsparkeerplekken voor bewoners en 88 fietsparkeerplekken voor bezoekers gerealiseerd. Ook legt Portaal de openbare ruimte aan, waaronder een groene binnentuin met ruimte om te spelen. Met verschillende routes voor langzaam verkeer door het plangebied heen, wordt het gehele gebied openbaar verblijfsgebied en speelgebied voor de buurt.

Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026 vaststellen voor inspraak 23.0134

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het concept Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 – 2026 voor inspraak vast te stellen. Het IVP is de kadernota voor (lokaal) veiligheidsbeleid voor een periode van vier jaar. Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 is vorig jaar afgelopen. Een geactualiseerd IVP moet voor de periode 2023 – 2026 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Voorgesteld wordt om de volgende thema’s voor de komende periode te prioriteren: integrale wijk- en buurtaanpak, veiligheid in de openbare ruimte, aanpak woonoverlast (door personen met verward gedrag), regie op jeugd/jeugdoverlast, preventie brandveiligheid (van minder zelfredzamen), aanpak ondermijning en digitale veiligheid. Het concept IVP 2023 – 2026 ligt zes weken ter inzage voor zienswijzen.

Overige besluiten

  • Besluit tot vervanging analoge archiefbescheiden inzake Decade en Youforce 23.0128
  • Indexering huurprijzen voor huurders van gemeentelijk vastgoed 23.0130

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Thijs Vos (Partij Sleutelstad) over isolatie en noodsteun bij VVE’s 23.0127
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 8 februari 2023) van raadsleden Sebastiaan van der Veer (CDA) en Sander van Diepen (D66) met betrekking tot meer ruimte voor varend erfgoed 23.0125
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Prescillia van Noort, Alex Friso (GroenLinks), Esmee van Meer en Martijn Otten (PvdA) over meer gelijke toegang tot verduurzaming voor ‘energiearme’ inwoners 23.0133