Collegebesluiten 21 december 2021

Over de volgende besluiten wordt een persbericht verstuurd:

Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2022 21.0654

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw uitvoeringsprogramma voor de binnenstad vastgesteld voor 2022. Vanwege de coronacrisis zijn sommige inspanningen niet, op een ander moment of op een andere manier doorgegaan. Ook zijn er inspanningen uitgevoerd die eerder niet waren voorzien, zoals het plaatsen van tijdelijke toiletvoorzieningen en druktemeters voor het uitvoeren van crowd control. Verder zijn er impulsinspanningen gefaciliteerd voor ondernemers, zoals uitbreiding van de terrasruimte en het mogelijk maken van subsidie voor duurzame terrasverwarming. Voor 2022 hebben de stadspartners en de gemeente een nieuw plan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat bewoners en bezoekers de binnenstad bezoeken, met oog voor de balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Dit zijn zowel terugkerende, als nieuwe inspanningen. De campagnes ‘Liever in Leiden’ en ‘Trakteer jezelf op Leiden’ worden, vanwege succes, doorgezet. Ook wordt er verder ingezet op verbetering van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de toiletten. Daarnaast dragen we bij aan het verbinden van European City of Science als inclusief evenement in de binnenstad. En geven we een impuls aan een gevarieerd evenementenprogramma van bestaande en nieuwe evenementen, zoals de Hofjesconcerten, LIFF Summer Special en Schemerstad.

Ten slotte heeft Leiden in 2021 de finale bereikt van de Beste Binnenstadverkiezing: vanwege corona is er uiteindelijk geen winnaar gekozen. Om deze titel optimaal te verzilveren, rollen wij in 2022 een Beste Binnenstadcampagne uit. We blijven inzetten op het herstel van de bezoekers naar de binnenstad, zodat binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen de stad toegankelijk en aantrekkelijk blijft. Zo geven we een impuls aan economie en werkgelegenheid.

Aanwijzen stemlocaties voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 21.0640

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor de organisatie van deze verkiezingen moet een aantal besluiten worden genomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de locaties voor de stembureaus vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover. Voorgesteld wordt om deze verkiezing te werken met 53 stembureaus, verdeeld over 46 locaties. Het aantal stembureaus is gelijk aan het aantal bureaus bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Benoeming leden Hoofdstembureau Gemeenteraadsverkiezing 2022 21.0646

Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad moet, op grond van de Kieswet, elke keer voor een periode van vier kalenderjaren, een hoofdstembureau ingesteld worden. Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, van wie er een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter is. De burgemeester is ambtshalve voorzitter van het hoofdstembureau. De plaatsvervangend voorzitter, de andere leden, en de plaatsvervangende leden, worden door burgemeester en wethouders benoemd. Het college van burgemeester en wethouders heeft leden van het hoofdstembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen benoemd voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2022. Het hoofdstembureau treedt ook op als centraal stembureau. Taken van het hoofd- en centraal stembureau zijn het beoordelen van registratieverzoeken van politieke groeperingen voor naamsaanduidingen, het beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het vaststellen van de uitslagen van de verkiezingen.

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2022 en vaststellen maximaal geluidsniveau 21.0641

Op grond van artikel 3.3.1.1 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 heeft het college besloten voor 2022 de Leidse Jazz-week (kroegentocht), de Koningsnacht en de Koningsdag en de viering van 1, 2 en 3 oktober als collectieve festiviteit aan te wijzen. Dit betekent dat op 23 maart van 16.00 - 24 maart 01.00 uur, 26 april van 18.00 - 27 april 01.00 uur, 27 april van 13.00 - 27 april 23.00 uur, 1 oktober van 18.00 – 2 oktober 02.00 uur, 2 oktober van 13.00 - 3 oktober 23.00 uur en op 3 oktober van 13.00 - 4 oktober 01.00 uur een ander geluidniveau voor horeca- inrichtingen is vastgesteld.

Beleidsregel Coronaterras 2022 21.0644

De Rijksoverheid heeft onlangs besloten de 1,5 meter maatregel wederom in te voeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft, mede gezien de wens van de meerderheid van de gemeenteraad, besloten beleidsregels vast te stellen voor de coronaterrassen 2022 waarin ruimere mogelijkheden zijn opgenomen voor horecaondernemers om een terras te exploiteren. Met dit besluit wil het college horecaondernemers tegemoet komen die door de coronacrisis zijn getroffen. Voor de totstandkoming van deze beleidsregel is waar mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de ondernemers, zonder daarmee de leefbaarheid aan te tasten. De verlenging van de uitbreidingsmogelijkheden voor coronaterrassen duurt tot en met 18 april 2022. Mocht voor die tijd de 1,5 meter maatregel worden opgeheven dan kunnen de terrassen ook onder voorwaarden worden geëxploiteerd om de grote inkomstenderving van de afgelopen periode kleiner te maken. Wel kan bij geluidsoverlast of bij verkeersgevaarlijke situaties de tijdelijke vergunning worden heroverwogen. Halverwege maart 2022 wordt bekeken of een verlenging of aanpassing van deze regels noodzakelijk is. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over de beleidsregels.

Ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan 21.0658

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan vast te stellen voor het indienen van zienswijzen. Het ontwerp zal gedurende een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen. Het bestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan voorziet in een adequate juridische regeling om de voorgenomen aanpassing van de huidige weg bij deeltraject Plesmanlaan mogelijk te maken. Na afloop van de zienswijzentermijn worden eventuele zienswijzen beantwoord en zal de raad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Erratum Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen Leiden 2022 21.0651

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een erratum op het raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen Leiden 2022. Met het erratum worden de ozb-tarieven voor 2022 opgenomen. Voor woningen is het tarief verhoogd met 1,5% conform het beleidsakkoord 2018-2022, verhoogd met de indexatie van 1,7% en verlaagd met 10% als gevolg van de gemiddelde waardestijging. Voor niet-woningen zijn de tarieven geïndexeerd met 1,70% en vervolgens verhoogd met 3,25% als gevolg van de gemiddelde waardedaling. Tot slot is de grens voor automatische incasso verhoogd van € 5.000 naar € 10.000.

Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022 21.0656

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022, zoals door de VNG aan haar leden voorgelegd. Als het bestuur van de VNG het akkoord bekrachtigt, en de besturen van de vakbonden dat ook doen, wordt het akkoord definitief.

Overige besluiten

  • LRN - collegevoorstel en mandatering voor SOK Liander en Dunea, Plesmanlaan 21.0647
  • Voorstel tot vaststelling Bevoegdhedenregeling, Organisatiebesluit en aanwijzingsbesluiten 21.0649
  • Kaderbrief Hecht 2023 21.0655

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 22 november 2021) van raadslid Joost Bleijie (CDA) d. met betrekking tot het zichtbaar maken van onzichtbaar erfgoed. 21.0642
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Anandkoemar Jitan (LP) over het ongeluk in de Steenstraat. 21.0643
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 24 november 2021) van raadsleden Van Bree en Schreuder (beiden GroenLinks) inzake herinrichting en vergroening Ir. Driessenstraat/Oosterkerkstraat 21.0652
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 11 november 2021) van raadslid van Schaik (PvdD), Rowaan (GL), van Walraven (SP), Kersten (PS), Anandkoemar (LP) over segregatie in het onderwijs 21.0653
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 26 november 2021) van raadslid Kersten (PS) over voorgenomen busverkeer in twee richtingen op de smalle Morsweg 21.0648