Collegebesluiten 21 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Mandaatbesluit Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019 - 2022 na inspraak 18.0582 (18-12)

Op 30 oktober jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders het concept Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019 – 2022 vrijgegeven voor inspraak. Gedurende zes weken tot en met 20 december 2018 heeft een ieder de mogelijkheid zijn of haar suggesties of opmerkingen op het concept IVP 2019 – 2022 te geven. Tot op heden zijn geen inspraakreacties binnengekomen. Wanneer na de inspraaktermijn geen enkele inspraakreactie is binnengekomen, wordt het IVP ongewijzigd ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het college geeft in dat geval de burgemeester het mandaat om het IVP aan de gemeenteraad aan te bieden. Op deze manier voorkomt het college dat het kerstreces voor vertraging zorgt in de aanbieding van het IVP aan de gemeenteraad.

DVO ISD Bollenstreek  18.0597 (18-12)

Erfgoed Leiden en Omstreken en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van het beheer van en toezicht op de archieven van de ISD Bollenstreek.

Kostenonderzoek project Huisvesting Statushouders en bijzondere doelgroepen 18.0580 (18-12)

In mei 2018 heeft de gemeenteraad kennis kunnen nemen van het interne onderzoek naar de overschrijding op het project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de aanbevelingen een externe, nadere financiële analyse laten uitvoeren naar het tot stand komen van de oorspronkelijke ramingen voor het bouw- en woonrijp maken van de drie locaties, almede de rechtmatigheid van de uiteindelijke kosten van het project. De conclusie luidt dat er ‘aanleiding is om aanscherpingspunten vast te stellen voor het proces van kostenramen’, zodat de projectsturing en –beheersing kan worden verbeterd. Het college onderschrijft de conclusies en neemt de aanbevelingen over.

Aanwijzen gebied (Haarlemmerweg 113) gasaansluitplicht 18.0575 (18-12)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een gasaansluiting mogelijk te maken bij de ligplaats aan de Haarlemmerweg 113. Deze gasaansluiting is nodig voor een bestaande woonboot die naar deze plek verplaatst wordt, omdat de huidige ligplaats komt te vervallen in verband met de aanleg van één van de bruggen voor het Singelpark. Dit besluit past binnen de Gaswet, die per 1 juli 2018 gewijzigd is als gevolg van de Wet Voortgang Energietransitie, en doet niets af aan de ambitie om heel Leiden op termijn aardgasvrij te maken.