Collegebesluiten 21 april

Hemelwaterverordening Nieuwbouw Leiden vaststellen Inspraak 20.0181

Door klimaatverandering neemt de kans op stortbuien en langdurige neerslag toe. We willen de stad de komende jaren aanpassen aan deze veranderingen. Neerslag (hemelwater) stroomt vanaf het verhard oppervlak van gebouwen en bestrating naar de openbare riolering. Het riool is alleen niet berekend op deze extreme buien en kan het water op een gegeven moment niet meer afvoeren, waardoor er water op straat blijft staan. Als er te veel water op straat blijft staan is er kans op schade aan gebouwen en/of infrastructuur. Het college wil dit soort situaties zo veel mogelijk te voorkomen. We gaan daarom steeds vaker bij rioolvervangingen het regenwater via een aparte buis afvoeren. Er zijn echter ook nog andere maatregelen nodig. Een van deze maatregelen is om zowel op particulier terrein als in openbaar terrein voldoende waterberging te realiseren. Om deze bergingscapaciteit bij nieuwbouw te verplichten heeft het college een hemelwaterverordening voor nieuwbouw opgesteld. In de concept Hemelwaterverordening nieuwbouw wordt geregeld dat bij (ver)nieuwbouw het toegevoegde verhard oppervlak gecompenseerd moet worden door de aanleg van waterberging. Met deze maatregel wordt er extra bergingscapaciteit gerealiseerd voor een bui met een omvang van 60 mm per uur. De concept verordening wordt zes weken voor inspraak vrijgegeven en zal daarna aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen, aanbieding aan Raad 20.0173  

Binnen Holland Rijnland werken 12 gemeenten, de provincie en Hoogheemraadschap van Rijnland aan een Regionale Energiestrategie (RES). Er ligt momenteel een Concept RES als eerste stap naar een definitieve RES. Het college van burgemeester en wethouders legt deze concept-RES aan de gemeenteraad voor en vraagt om in te stemmen met een lijst van wensen en bedenkingen. De wensen en bedenkingen worden na vaststelling gestuurd aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

De Concept RES is de eerste stap naar een definitieve RES. De concept RES verkent onder andere de mogelijkheden voor grootschalige duurzame opwek. Dit zijn globale verkenningen. Daarnaast geeft de Concept RES ambities aan op het terrein van energiebesparing, warmtetransitie en duurzame mobiliteit. Voor het vervolg werkt de regio in gezamenlijkheid toe naar een zo breed mogelijk draagvlak. Voor Leiden betekent de concept-RES een voortzetting van huidig beleid, waarin we inzetten op duurzame mobiliteit, zonnepanelen op Leidse daken waar mogelijk, inzet op isolatie van woningen om de warmtevraag te beperken en samenwerking met stakeholders zoals woningcorporaties. Onder regie van de gemeenten wordt ingezet op lokale participatie, maatwerk en brede maatschappelijke betrokkenheid.

Overige besluiten:

  • Aandeelhoudersvergadering UNIIQ 22 april 2020 20.0185
  • Addendum Stichting Dierentehuizen Leiden en Omstreken (SDLO) 20.0184

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden A. Voorwald en T. Leest (VVD), ingekomen 24 februari, over wapenbezit op Leidse scholen 20.0187