Collegebesluiten 20 september

Ondertekening convenant ‘Doorgroeiers School en Omgeving 2022-2025’ 22.0353

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden heeft besloten dat zij samen met partijen in Leiden-Noord het convenant ‘Doorgroeiers School en Omgeving 2022-2025’ zullen ondertekenen. De deelnemers aan deze lokale coalitie Leiden-Noord (schoolbesturen, scholen, gemeente en (maatschappelijke) partners) willen gezamenlijk subsidie aanvragen bij het Ministerie van OCW voor deelname als ‘doorgroeier’ aan het programma School en Omgeving.

Uitgangspunt van het programma School en Omgeving is om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zichzelf te helpen ontplooien, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Leerlingen krijgen naast hun ‘reguliere’ lessen op en rondom school extra activiteiten en ondersteuning aangeboden.

Het idee hierachter is om de kansenongelijkheid tussen kinderen van theoretisch en praktisch geschoolde ouders te verminderen. Niet ieder kind krijgt thuis hulp bij het maken van huiswerk of kan zich verder ontwikkelen via bijvoorbeeld sport, techniek, natuur en cultuur. Om mee te komen in de maatschappij is het essentieel om hier wel mee in aanraking te komen. De schoolprestaties van leerlingen worden mede gevormd door dit soort zogenaamde omgevingsfactoren.

Er is in Leiden al veel aanbod, maar dat is nog niet altijd duidelijk gekoppeld aan de scholen. Het aanbod moet structureel beschikbaar zijn voor een grote groep kinderen. De lokale coalitie Leiden-Noord wil dit aanbod structureel beschikbaar maken voor een grote groep kinderen en daarom subsidie aanvragen bij het Ministerie van OCW voor deelname als ‘doorgroeier’ aan het programma School en Omgeving.

Subsidieregeling internationale taalklassen Leiden 2022 22.0359

Als kinderen nog niet lang in Nederland zijn en extra taalonderwijs nodig hebben om de basisschool te doorlopen, kunnen zij dit krijgen in internationale taalklassen. Voor deze voorziening heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden een nieuwe regeling vastgesteld, namelijk de subsidieregeling internationale taalklassen Leiden 2022. Hierin is geregeld wanneer en op welke manier de gemeente bijdraagt in de kosten van nieuwkomersonderwijs voor kinderen in het basisonderwijs. Deze subsidieregeling is aanvullend, omdat scholen in de eerste plaats bijzondere bekostiging vanuit het Rijk voor deze leerlingen krijgen. Met een bijdrage aan het nieuwkomersonderwijs wil het college ervoor zorgen dat alle kinderen in Leiden en de Leidse regio gelijke kansen hebben om een goede schoolloopbaan te doorlopen.

Vanwege de toename van het aantal vluchtelingenkinderen in de Leidse regio is het aantal taalklassen uitgebreid. Het college kiest daarom nu voor deze aparte subsidieregeling. Hierdoor kan beter onderscheid worden gemaakt in de kosten voor nieuwkomersonderwijs en de kosten voor het tegengaan van onderwijsachterstanden.

Beheerplan ProRail Beheerplan van Bomen en Boomvormers langs het spoor te Leiden - 2022-2037 22.0360

Het spoor Leiden – Utrecht loopt door een groene corridor. ProRail is eigenaar van de grond en het grootste deel is niet publiek toegankelijk terrein. Om de veiligheid van het treinverkeer te waarborgen is er ‘regelmatig’ onderhoud nodig (snoeien en kappen van bomen in (bos) beplanting langs het spoor). ProRail heeft mede op verzoek en advies van de gemeente Leiden een beheerplan opgesteld voor het hele gebied dat loopt vanaf de Kanaalweg tot Leiden Centraal. Hierin staat per sectie/spoordeel beschreven wat de beheermaatregelen zijn voor de komende 15 jaar. Het beheerplan is in overleg met bewoners en belanghebbenden tot stand gekomen. Het college neemt met instemming kennis van dit beheerplan en zal het via de website ontsluiten.

Overige besluiten

  • Raadsvoorstel Afgifte definitieve vvgb Morsweg naast 60 22.0352
  • Ontwerp vvgb Schelpenkade 62A 22.0358

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Malcolm Jones over gezond eten in de Leidse zorg met aandacht voor vegetarisch en plantaardig eten 22.0355