Collegebesluiten 20 december

Uitvoeringsbesluit Openbare Ruimte Indoor Sportcentrum (ISC) 22.0541

Aan de Telderskade in Leiden wordt momenteel het Indoor Sportcentrum gebouwd. Dit nieuwe sportcomplex vervangt straks de Vijf Meihal en de 3 Octoberhal. De geplande ingebruikname is na de zomervakantie 2023. Het college van burgemeester en wethouders heeft een uitvoeringsbesluit openbare ruimte Indoor Sportcentrum opgesteld en stelt de gemeenteraad voor om hiermee in te stemmen. In het uitvoeringsbesluit staat hoe de buitenruimte van het Indoor Sportcentrum wordt ingericht en ontsloten, op welke wijze het parkeren van auto’s en fietsen wordt geregeld, hoe om wordt gegaan met groen en water, op welke wijze het sportthema is ingevuld en hoe de watercompensatie wordt opgelost.

Allonge op de Samenwerkingsovereenkomst De Kopermolen 22.0531

Om de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving mogelijk te maken hebben de eigenaar van winkelcentrum De Kopermolen, Van der Vorm Vastgoed B.V., en de gemeente Leiden in 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het project bestaat uit het maken van een modern en compact winkelcentrum, het toevoegen van woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum.

Het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk, dat in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, is de basis van alle plannen. Beide partijen hebben de samenwerkingsovereenkomst verlengd en daarbij aanvullende afspraken gemaakt over de samenwerking en realisatie van meerdere deelprojecten in en rondom De Kopermolen in de komende jaren. Deze aanvullende afspraken zijn in lijn met het vastgestelde gebiedspaspoort.

Zo zijn er afspraken gemaakt over de locaties waar de sociale huurwoningen in het gebied terechtkomen. Het woongebouw aan de Ketelmeerlaan wordt ingevuld met woningen die met voorrang worden verhuurd aan starters en senioren uit de Merenwijk. Zo willen we de doorstroming in de wijk bevorderen. De 30% sociale huur in het gebied wordt vormgegeven in de tiny houses, in het gebouw van de huidige Lidl en op termijn in de woningen boven de expeditiestraat bij de Papiermolen.

In de komende periode zullen voor de eerste bouwplannen de ruimtelijke procedures worden doorlopen. Het verder uitwerken van de bouwplannen gebeurt in samenwerking met de omgeving en andere belanghebbenden.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 22.0533

Het college heeft besloten de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 vast te stellen. De meeste aanpassingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwe inkoop en vormgeving van de Wmo maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en beschermd wonen per 2023. Daarnaast zijn in de nieuwe beleidsregels de algemene voorziening ‘daginvulling’ bij Incluzio mogelijk gemaakt. Ook zijn in deze beleidsregels het beleid rondom het vaststellen van de hoogte van het pgb voor de nieuwe producten die vanaf 1 januari 2023 gelden opgenomen.

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2023 22.0534

Het college heeft een nieuw financieel besluit maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Deze treedt per 1 januari 2023 in werking. In dit besluit zijn de tarieven voor de persoonsgebonden budgetten van de Wmo maatwerkvoorzieningen en de vervoersbudgetten opgenomen. Op Overheid.nl wordt het nieuwe financiële besluit maatschappelijke ondersteuning 2023 gepubliceerd.

Subsidies gezamenlijke algemene voorzieningen Maatschappelijke Zorg Leidse Regio 22.0540

De gemeente Leiden heeft besloten om vanaf 1 januari 2023 met de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude (Leidse Regio verband) gezamenlijk maatschappelijke zorgvoorzieningen te subsidiëren. Met deze maatschappelijke zorgvoorzieningen wordt het volgende bedoeld: 1) lokale dak- en thuislozenopvang voor gezinnen, alleenstaanden en jongeren, 2) bemoeizorg, 3) verslavingszorg- en preventie en 4) het toegangsloket voor de lokale dak- en thuislozenopvang.

Voor 1 jaar (2023) verlengt de Leidse Regio de bestaande subsidieafspraken. Vanaf 2024 worden de subsidies verstrekt op basis van een nieuwe subsidieregeling. In 2023 worden hierover met de betrokken organisaties (Binnenvest, Brijder, GGZ Rivierduinen, Cardea, Haardstee, GGD Hollands Midden, corporaties, zorgkantoor en lokale wijkteams) inhoudelijke afspraken gemaakt voor de periode 2024 en verder.

De Leidse Regio heeft naast de bovengenoemde reguliere subsidieafspraken ook een subsidieregeling voor pilots op het gebied van maatschappelijke zorg. De gemeente Leiden heeft besloten dat deze subsidieregeling tot en met 31 december 2023 verlengd wordt. Hiermee zorgen we er voor dat de pilots, zo nodig, een goed vervolg krijgen.

Collegevoorstel Ongevraagd advies van de adviesraad sociaal domein inzake armoedebestrijding 22.0535

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een ongevraagd advies uitgebracht ter verbetering van de armoedebestrijding. Het college van burgemeester en wethouders is positief over dit initiatief vanuit de Adviesraad Sociaal Domein en laat weten dat het advies aansluit bij het voorgenomen beleid en de acties die al in gang zijn gezet.

De gemeente heeft recentelijk al een aantal verruimingen in het armoedebeleid gerealiseerd of hiertoe besloten. Zo is bijvoorbeeld de individuele bijzondere bijstand tijdelijk opengesteld voor hoge energielasten en is de inkomensgrens voor deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur opgehoogd van 120% naar 140% van het sociaal minimum. Ook werkt de gemeente samen met haar samenwerkingspartners in de stad om de regelingen die er zijn voor inwoners met geldzorgen beter over het voetlicht te krijgen.

In het voorjaar zal het Nibud in opdracht van de gemeente Leiden een minima-effectrapportage uitvoeren, die inzicht geeft in de ontwikkeling van de financiële positie van diverse huishoudtypes. Deze rapportage zal input zijn voor nieuw lokaal beleid wat betreft armoedebestrijding. Aan de hand van de rapportage zal blijken welke extra mogelijkheden wenselijk zijn en welke huidige lokale regelingen de gemeente zal aanpassen en/of uitbreiden in het nieuwe beleid.

Interne managementletter 2022 (Interne accountant / Interne audit functie) en reactiebrief college op interne management letter 2022 en Boardletter 2022 Deloitte (externe accountant) 22.0522

Als één van de weinige gemeenten in Nederland kent Leiden een door de interne accountant (interne audit functie) opgestelde managementletter. In de managementletter wordt een tussentijds beeld geschetst van de stand rondom “Leiden in Control”. Via “Leiden in control” geeft Leiden inhoud aan het continu beoordelen en willen verbeteren van interne processen. Hiermee creëert Leiden een lerende organisatie: een organisatie die systematisch interne controles uitvoert op de belangrijkste financiële processen en systemen en die fouten en verbeterpunten daarin zelf constateert en vervolgens gepaste actie onderneemt.

Voor de beoordeling worden onafhankelijke audits uitgevoerd. Deze audits gaan vooraf aan de door het college af te geven In Control Statement over 2022 (gepland eind mei 2023) als onderdeel van de Jaarstukken 2022. De tussentijdse conclusie van de IAF is dat de gemeente op drie van de vier focusgebieden op onderdelen nog aandacht behoeft. De IAF is van mening dat aan alle focusgebieden wordt gewerkt en op alle vlakken zeker wel stappen wordt gemaakt. De overige bevindingen worden verder in de managementletter toegelicht. Leiden scoort grotendeels voldoende op de focusgebieden. De definitieve bevindingen rondom “Leiden in Control 2022” volgen in het verslag van bevindingen 2021 (gepland eind mei 2022).

Overige besluiten:

  • Dienstverleningsovereenkomst SOZ 22.0530
  • Aanvullend krediet definitiefase Westerpoort 22.0536
  • Wijziging Bevoegdhedenregeling en Organisatiebesluit 22.0517

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Bo Lemmens en Esmee van Meer (beiden PvdA) over omgaan met armoede in scholen 22.0539
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 24 november 2022) van Julia de Groot en Francien Zeggelt (beiden D66) over de oplopende wachttijden voor asielzoekers en statushouders 22.0538