Collegebesluiten 2 oktober

Herijking programma Leiden Inclusief 2023-2025 23.0368

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de herijking van het programma Leiden Inclusief 2023-2025 vast te stellen. Dit voorstel sluit aan bij het beleidsakkoord 2022-2026 ‘Samen leven in Leiden’ aangezien we hiermee nastreven dat alle mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn in de stad Leiden. Met de herijking ligt er een duidelijke ambitie waarmee een beweging in zowel de eigen organisatie als ook in de samenleving in gang wordt gezet. We werken als gemeente samen met de partners en de inwoners van de stad aan een meer diverse, inclusieve en gelijkwaardige stad. Het college wil dit bereiken door de volgende doelen na te streven: 1. De gemeentelijke organisatie is diverser, inclusiever en gelijkwaardiger; 2. Het gemeentelijk beleid en dienstverlening zijn inclusiever en gelijkwaardiger; 3. De Leidse samenleving is bewuster over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

Allonge II op Koop- en ontwikkelovereenkomst Project LEAD 23.0433

Het college van burgemeester en wethouders en ontwikkelaar RED Company B.V. hebben overeenstemming bereikt over de levering van een stukje gemeentegrond dat nodig is voor de realisatie. Het bouwplan omvat drie woontorens aan de Willem de Zwijgerlaan met in totaal 580 woningen. In maart dit jaar is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Leids bod lokale opwek grootschalige energie Holland Rijnland 23.0414

Leiden werkt samen met haar buurgemeenten aan de energietransitie. Dit doet zij in de RESregio Holland Rijnland. Volgens de procesafspraken naar aanleiding van de RES 1.0 uit 2021 deelt elke gemeente in oktober een lokale stand van zaken op over de verwachte opwek van duurzame energie in 2030. Leiden houdt hier de lijn aan uit de vastgestelde RES 1.0 en verwacht in 2030 minimaal 435 TJ duurzame energie op te wekken. Dit wordt opgewekt op zon op daken en boven parkeerplaatsen. Ook wordt gekeken naar de opwek van duurzame energie door middel van zon en wind langs en in de oksel van de A44, A4 en N11, in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Overige besluiten

  • Raadsvoorstel 3e technische begrotingswijziging 2023 23.0436
  • Brief aan de raad over de septembercirculaire 2023 23.0434
  • Circulatie Besluit Afdoen Moties 2023 II 23.0438

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid IJsbrand Olthof (D66) over over de hoogte van laadprijzen in gemeente Leiden 23.0429