Collegebesluiten 2 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Onderwijshuisvesting 18.0403

Door de schoolbesturen van Leiden zijn bij het college van burgemeester en wethouders aanvragen ingediend voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting die direct per het nieuwe schooljaar noodzakelijk zijn (schooljaar 2018/2019). Zij hebben dit gedaan op grond van artikel 17, lid 2, van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. De door de schoolbesturen aangevraagde voorzieningen zijn door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld op basis van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Leiden 2015. Op grond van de daarin vastgelegde criteria komen de aangevraagde voorzieningen wel of niet voor goedkeuring in aanmerking.
Het college heeft besloten goedkeuring te geven voor de financiering van het herstellen van de foutief aangelegde riolering (op tegenschot) van het schoolgebouw van de basisschool De Zwaluw, het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het schoolgebouw van het Bonaventuracollege, locatie Boerhaavelaan 44 en het in gebruik nemen van het semipermanente schoolgebouw aan de Mary Zeldenrustweg 18 door de afdeling Internationale schakelklassen van het Da Vinci College. De Internationale Schakelklassen zijn nu nog gevestigd aan het Kanaalpark 141, maar moeten dit pand per 1 november a.s. verlaten.

Verlenging convenant Bereikbaar Haaglanden 18.0406

Met het convenant Bereikbaarheid Haaglanden en Rijnland 2018-2020 wordt uitdrukking gegeven aan de samenwerking tussen overheid en markt op het gebied van gedragsverandering in relatie tot de bereikbaarheid. Gezien de groeiende mobiliteit, de verstedelijkingsopgave en de beperkingen van het wegennet, is samenwerking op het gebied van gedragsverandering noodzakelijk. Hiertoe tekent de gemeente Leiden het convenant, waarmee zij haar deelname verlengt tot en met 2020.

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 18.0407

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Op 4 oktober ondertekent wethouder Fleur Spijker het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2018-2021. Dit plan heeft tot doel het aanbod aan studentenhuisvesting beter aan te laten sluiten op de vraag. Aanleiding is de sterk toegenomen vraag naar studentenkamers in een groot aantal universiteitssteden als gevolg van de internationalisering. Via dit plan committeren de betrokken partijen, zoals gemeenten, studentenhuisvesters, studenten en universiteiten, op lokaal en op landelijk niveau, zich aan het realiseren van een betere balans tussen de vraag naar en het aanbod aan studentenwoningen.

Convenant Klimaatadaptief bouwen 18.0409

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het convenant 'klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland' te ondertekenen. Dit gebeurt samen met verschillende partijen uit de bouwsector tijdens het Verstedelijkingscongres op 4 oktober. In het convenant worden afspraken vastgelegd, zodat vanaf 4 oktober nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland zoveel mogelijk klimaatadaptief worden gebouwd. De nieuwbouwlocaties zijn daardoor bestand tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering, zoals wateroverlast, hittestress en droogte. Dit sluit aan bij de ambities en doelstelling van het beleidsakkoord 2018-2022 'Samen maken we de stad' en het Programma Duurzaamheid.

Samenstelling hoofdstembureau Provinciale Statenverkiezing 18.402

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau voor herbenoeming voor te dragen voor de verkiezingen Provinciale Staten en Europees Parlement/Tweede Kamer. De benoeming is voor 4 jaar. De burgemeester is voorzitter van het hoofdstembureau.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Omgevingsvergunning Rijndijk links naast 290 18.0411

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 26 appartementen en 6 twee-onder-één-kappers op de locatie ‘Rijndijk links naast 290’. Voordat deze zienswijzeperiode gestart kan worden, moet de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vrijgeven voor het indienen van zienswijzen. Dit verzoek wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Evaluatie cameratoezicht en intensiever aanpak JUP 18.0385

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het verlengen van het cameratoezicht in het Jacques Urlusplantsoen en de directe omgeving. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de integrale aanpak van het Jacques Urlusplantsoen. Om de leefbaarheid en veiligheid in het Jacques Urlusplantsoen te vergroten, is in juli 2016 een integrale aanpak gestart. Dat heeft ertoe geleid dat er een stabiele situatie is ontstaan. Het cameratoezicht is een onderdeel van de brede integrale aanpak. Om de stabiliteit te behouden, beveelt het college aan om het cameratoezicht met een jaar te verlengen. Het college gaat er vanuit dat de camera’s volgend jaar verwijderd kunnen worden. 

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. van Halm (SP), ingekomen 27-8-2018, over de aanvragen van toeslag voor Wajongers sinds nieuwe regeling 18.0408