Collegebesluiten 2 november

Samenwerkingsovereenkomst met WarmtelinQ/Gasunie 23.0471

College van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leiden en de Commanditaire Vennootschap LdM ten behoeve van de realisatie van WarmtelinQ.

De Gemeente Leiden werkt aan de warmtetransitie en heeft onder meer tot doel om een aardgasvrije stad te worden. Hiervoor zet de gemeente Leiden een mix van bronnen in. Dit is, naast lokale warmte uit geothermie of aquathermie, ook restwarmte uit het Rotterdamse havengebied. Deze warmte wordt getransporteerd via WarmtelinQ, wat een initiatief is van Gasunie in opdracht van de rijksoverheid en provincie Zuid-Holland.

Om de realisatie van het tracé binnen de gemeentegrenzen goed te laten verlopen, sluit gemeente Leiden een samenwerkingsovereenkomst (SOK) af met de Commanditaire Vennootschap LdM. Het doel van de SOK is het vastleggen van samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Leiden en WarmtelinQ met het oog op het ontwerpen, uitwerken en binnen de planning realiseren van WarmtelinQ. De SOK bevat proces- en principeafspraken over samenwerking en kosten.

BAVA Alliander 1 november 2023 23.0484

Het college van B&W stemt als aandeelhouder van Alliander N.V. in met de verkoop van Kenter B.V. aan een consortium bestaande uit ABP en OMERS Infrastructure. Kenter is een aanbieder van integrale energieoplossingen met meer dan 400 medewerkers en heeft expertise in huis op het gebied van o.a. meetdiensten, transformatoren, laadpalen, aansluiting op het middenspanningsnetwerk en installatie van zonneparken.

Belangrijkste reden voor de verkoop van Kenter B.V. is dat het bedrijf werkt in een open en concurrerende markt. Terwijl het grootste deel van het werk van Alliander bestaat uit de dienstverlening van Liander, de netbeheerder van het elektriciteits- en gasnetwerk. De netto opbrengst (boekwinst) van de voorgenomen verkoop van € 780 miljoen wordt aangewend voor versterking van de financiële positie van Alliander.

De verkoop stelt Alliander in staat om de energietransitie tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten te blijven realiseren. Hiermee wordt gehandeld in de geest van het Afsprakenkader, waar de Algemene vergadering van Aandeelhouders in april dit jaar mee heeft ingestemd. En hierdoor kan het toetreden van de Staat als nieuwe aandeelhouder van Alliander en de verwatering van het aandelenbelang van de bestaande aandeelhouders worden uitgesteld. Ook wordt hiermee bereikt dat de huidige aandeelhouders dividend blijven ontvangen.

Overige besluiten:

  • Brief aan College BenW aan BenW Oegstgeest over voornemen om samenwerking
    Economie071 en Stichting LBSP af te bouwen 23.0480

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op: 29 september 2023) Elianne Wijnands (SVL) over schoolsport op het primair onderwijs 23.0478