Collegebesluiten 2 juni

Vaststellen gebiedsvisie Schipholweg 20.0243

De gebiedsvisie Schipholweg wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd. De Gebiedsvisie Schipholweg geeft kaders en spelregels waarbinnen herontwikkeling rondom de Schipholweg kan plaatsvinden op een manier die bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad en de duurzaamste kilometer. De hoofdlijnen van de visie zijn: menselijke maat, duurzaam ruimtegebruik, klimaatadaptief en circulair, levendig en veelzijdig, en verbinden en verblijven Deze hoofdlijnen zijn uitgewerkt in spelregels en uitgangspunten voor:

  • Verkeer en stromen, zodat er ruimte vrijgemaakt kan worden voor langzaam verkeer en meer groen. Daarnaast wordt ingezet op gedeelde parkeervoorzieningen en deelmobiliteitsconcepten.
  • Openbare ruimte, met aandacht voor aangename verbindingen én kwalitatieve verblijfsplekken.
  • Gebouwen en functies, door de menselijke maat terug te brengen aan de Schipholweg. Gecombineerd met functiemenging ontstaat hier in de toekomst een aangenaam woon- en werkgebied.

Door circulair te bouwen, transformeren en slopen wordt de ecologische voetprint tot een minimum beperkt. De gebiedsvisie Schipholweg is opgesteld in samenwerking met omwonenden en gebruikers van de Schipholweg en betrokken partijen, zoals ontwikkelaars en beleggers. In december en januari heeft het stuk ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn in de visie de spelregels over ecologie aangescherpt.

Overige besluiten:

  • Passantenhaven weer open 20.0254
  • Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening (SW) 20.0266