Collegebesluiten 2 juli

Ambitiedocument Diamantplein en omgeving 19.0333

Het college van burgemeester en wethouders legt het ambitiedocument Diamantplein ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De gemeente Leiden wil, in samenwerking met drie initiatiefnemers, bewoners en andere belanghebbenden, van het Diamantplein en de omgeving het Hart van de Wijk maken.

Het ambitiedocument bevat de ambitie en de opgaven voor mogelijke ontwikkelingen voor het Diamantplein en omgeving en beschrijft de kaders om de vier initiatieven in het plangebied mogelijk te maken. Dit zijn:

  • een upgrade van wijkwinkelcentrum Diamantplein;
  • de herontwikkeling van Opaalstraat 1-5 naar sociale woningbouw (zorg- en starterswoningen);
  • de herontwikkeling Robijnstraat 4 naar woningbouw (koopappartementen voor het middensegment) en maatschappelijke (zorg)functies;
  • de herinrichting van het openbaar gebied naar een aantrekkelijk en duurzaam ingericht verblijfsgebied.

Nadat het ambitiedocument door de gemeenteraad is vastgesteld, vormt dit de basis voor de verdere uitwerking van de plannen door de initiatiefnemers en de gemeente in een kaderbesluit dat volgend jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Overige collegebesluiten:

  • Verlenging van het contract met de coöperatie Jeugd- en gezinsteam voor de periode van één jaar (1/1/2020 t/m 31/12/2020) 19.0332
  • Erratum Jaarstukken 2018 19.0339
  • Inrichting monitor sociaal domein 19.0338
  • Parkeervoorziening Sumatrastraat 195 en sportcomplex De Zijl 19.0330

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Heijnen (CDA), ingekomen 6 mei 2019 over aanpak lachgasgebruik in Leiden 19.0320
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid E. van Bree (GroenLinks), J. Heijnen (CDA) en T. Leest (VVD), ingekomen 5 juni 2019 over de gevaarlijkste straten in Leiden 19.0327