Collegebesluiten 2 april

Nota van Uitgangspunten Statendijck 19.0140   

De locatie van de voormalige Maranathakerk, aan de Lage Morsweg 26, is momenteel een braakliggend terrein. Het is de wens om op deze locatie woningen te realiseren: hiermee wordt invulling gegeven aan de vraag naar woningen en aan de verstedelijkingsopgave. Het woningbouwplan ziet op de bouw van 14 grondgebonden woningen. Om de ruimtelijke uitgangspunten voor deze herontwikkeling te bepalen, legt het college van burgemeester en wethouders een Nota van Uitgangspunten ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

College- en raadsvoorstel: Kaderbesluit LBSP Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur 19.0150 

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad de kaders vast te stellen voor het project LBSP Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur. Met dit project wordt de kwaliteit van de campus verhoogd en de bereikbaarheid van met name de fietser en voetganger verbeterd.

De vast te stellen kaders zijn het resultaat van het bomenonderzoek en onderzoeken naar biodiversiteit, klimaatadaptatie en verkeersintensiteiten. Deze kaders zijn aanvullend op het ‘Masterplan Leiden Bio Science Park – Gorlaeus’. 

Overige collegebesluiten:

  • Verklaring uitvoering markttoets voor beheer door Stichting DUWO van 467 studentenkamers aan de Leidse Schans 19.0148

Over de volgende onderwerpen is een apart persbericht beschikbaar:

  • Stedenbouwkundigplan en Beeldkwaliteitsplan Humanities Campus voor inspraak19.0141
  • Collegevoorstel Programma Sterke Sociale Basis - beëindigen huidige subsidierelaties in het welzijnsdomein 19.0137

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. van Schaik (PvdD), ingekomen 1 maart 2019, over aangevraagde kapvergunning voor bomen op het Schuttersveld 19.0152
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden Olsthoorn en Schreuder (GroenLinks),ingekomen 1 maart 2019, over plaatsing ‘Midwinter-Fire’-struiken 19.0146
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid A. North (GroenLinks), ingekomen 20 februari 2019, over de biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park 19.0144
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Kersten (Partij Sleutelstad), ingekomen 25 februari 2019, over het verzakken van huizen door droogte 19.0143