Collegebesluiten - 19 november

Ontwerp bestemmingsplan Indoor Sportcentrum 19.0571

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘Indoor Sportcentrum’ vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw Indoor Sportcentrum (ISC) mogelijk aan de Telderskade. Het ISC vervangt de Vijf Meihal en 3 Octoberhal en zal worden gebruikt als topsportaccommodatie voor ZZ Leiden basketbal, als gymnastiekhuisvesting voor het Leonardo College en voor Leidse sportverenigingen (breedtesport). Tevens wordt voorzien in (multifunctionele) ruimtes voor verenigingen en/of onderwijs, een fysiotherapiepraktijk en ondersteunende horeca.

Wijzigingsplan Robijnhof 19.0575

Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsplan ‘Robijnhof’ vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt de realisatie van 134 woningen en 40 zorgunits ter plaatse van het huidige zorgcentrum Robijnhof mogelijk. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid zoals in het vigerend bestemmingsplan Morskwartier is opgenomen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het wijzigingsplan op onderdelen aangepast. De zienswijzen hebben niet geleid tot nieuwe inzichten.

Subsidiebedrag conciërgeregeling 2020 19.0570

De schoolbesturen van het primair onderwijs in Leiden kunnen gebruik maken van een tijdelijke subsidieregeling voor ondersteuning van de bekostiging van inhuur van conciërges. De voorwaarde is dat de betreffende schoolbesturen hiermee arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de hoogte van het subsidiebedrag per ingehuurde fte voor 2020 vastgesteld. Dit bedrag is gebaseerd op het beschikbare budget en houdt rekening met eventuele indexering van de loonkosten.

Vaststellen brief met aanvullende informatie over het verkameringsbeleid 19.0586

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad nader geïnformeerd over het verkameringsbeleid. Het perspectief van de kamerbewoners krijgt bij het formuleren van het beleid meer aandacht. Het college weerlegt in de brief de veronderstelling dat als gevolg van het nieuwe beleid 500-600 kamerbewoners ineens op straat komen te staan. Reden hiervoor is dat dossiers niet allemaal tegelijk worden behandeld, waardoor de totale doorlooptijd minimaal 4 jaar zal bedragen. De gemeente start na vaststelling van het beleid een communicatiecampagne om verhuurders en (toekomstige) huurders goed te informeren en te wijzen op te ondernemen acties. Daarnaast onderzoekt de gemeente samen met DUWO mogelijkheden voor urgentieregelingen. Ook wil het college meer verkamering toestaan boven winkels en horecagelegenheden. Het college stelt voor hiervoor bepaalde straten aan te wijzen.

Participatieleidraad inrichtingsvoorstel Roomburgerpark 19.0559

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Participatieleidraad inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark vastgesteld. In de leidraad staat hoe wijkbewoners en parkgebruikers de komende maanden betrokken worden bij het maken van een inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark. Het doel is om in een periode van vijf maanden tot dit voorstel te komen. In januari 2020 krijgen wijkbewoners, parkgebruikers en anderen de gelegenheid om hun ideeën voor het park via een digitaal platform te delen. Vervolgens worden deze ideeën door een werkgroep bestaande uit een representatieve groep wijkbewoners en parkgebruikers gebruikt om samen een inrichtingsvoorstel mee te maken. Het uiteindelijke inrichtingsvoorstel wordt voor de zomer 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het bureau Sport en Ruimte begeleidt dit traject. De gemeenteraad heeft in juni 2019 gevraagd om in coproductie met een representatief samengestelde groep een inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark op te stellen. Het gaat om het gebied tussen de Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg. Bewoners en bij het park betrokken partijen ontvangen binnenkort meer informatie over het participatietraject.

Overige collegebesluiten:

  • Wensen en bedenkingen Regionaal Beleidsplan 2020 – 2023 Veiligheidsregio Hollands Midden 19.0574
  • Besluit in het kader van de Scheepvaartverkeers-wet inzake afsluiting Nieuwe Rijn in verband met de IJsbaan en Kerstmarkt 2019/2020 19.0569
  • Zienswijze begrotingswijziging 5 SP71 19.0573
  • Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 19.0578 G
  • Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 19.0572

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid G. Holla (PvdA), ingekomen 11 oktober 2019, over Het LHBTI-beleid van de gemeente Leiden 19.0584

  

Bekijk de openbare optredens van het college van burgemeester en wethouders op de gemeentelijke website.
Zie de website van de gemeenteraad voor de collegebesluiten.