Collegebesluiten 19 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Warmteplan Stationsgebied 19.0050

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Warmteplan voor het Stationsgebied vrijgegeven voor inspraak. Het Warmteplan geeft aan hoe de nieuwbouw in het gebied aan de centrumzijde van Leiden Centraal in de toekomst verwarmd wordt. In principe geldt dat de nieuwbouw in het gebied wordt aangesloten op het warmtenet. Er is ook ruimte voor andere duurzame, gelijkwaardige verwarmingsoplossingen. Het Warmteplan Stationsgebied geldt voor een periode van 10 jaar.

In de Leidse Warmtevisie is het uitgangspunt vastgesteld om de warmtetransitie wijkgericht aan te pakken. De uitbreiding van het warmtenet in het Stationsgebied draagt bij aan de realisatie van de doelen gesteld in de Leidse Warmtevisie en is één van de acties om Leiden aardgasvrij te maken. Het warmteplan is onderdeel van de acties die voortkomen uit de samenwerking Duurzaamste Kilometer van Nederland.

Na de zienswijzeperiode wordt het Warmteplan Stationsgebied, na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wijziging portefeuilleverdeling college 19.0077

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten twee onderdelen uit de portefeuille van wethouder Leewis over te dragen aan wethouder Van Delft. Het betreft het onderdeel Regiozaken en het Beleidskader Afval 2018-2022 en het Uitvoeringsprogramma Afval 2018 - 2022 (dit betreft dus niet de reguliere inzameling- en reinigingstaken). Een en ander vanwege een evenwichtiger portefeuilleverdeling en – in geval van afval – een betere aansluiting op de portefeuille-onderdelen die wethouder Van Delft al onder haar verantwoordelijkheid heeft.

Losloopgebied voor honden aan het Veerpolderpad 19.0074

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de ervaringen met het losloopgebied langs het Veerpolderpad in de Merenwijk op dit moment niet te evalueren. De reden hiervan is dat de argumenten van voor- en tegenstanders elkaar op bepaalde punten tegenspreken. Het college heeft onvoldoende informatie om een goede belangenafweging te maken. Er is daarnaast geen urgent probleem dat dwingt tot voorrang van het evalueren van dit gebied. Nu het college eind 2019 de losloopgebieden sowieso zal evalueren, zal de evaluatie van het Veerpolderpad tegelijkertijd plaatsvinden met de andere evaluaties. Deze evaluatie kan leiden tot wijzigingen van het losloopgebied.

Markttoets Beheer DUWO van 467 studentenkamers Leidse Schans van Stichting Achmea Dutch Residential Fund 19.0089

De gemeente Leiden heeft ingestemd met publicatie in het digitale gemeenteblad van de intentie van eigenaar Stichting Achmea Dutch Residental Fund om twee gebouwen aan de Leidse Schans te verhuren aan een toegelaten instelling om vervolgens het volledige beheer (verhuur en sociaal en technisch beheer) op zich te nemen van de 467 studentenwoningen die in deze gebouwen gerealiseerd worden. Via deze publicatie worden marktpartijen, conform de vereisten in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015, gedurende vier weken in staat gesteld hun interesse kenbaar te maken.

Invoering contante betalingen 19.0085

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot herinvoering van de mogelijkheid tot contante betaling voor inwoners tijdens openingstijden in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. De gemeenteraad ontvangt hierover een brief.

Veilingterrein koopovereenkomst De Raad Bouwontwikkeling 19.0080

Het college van burgemeester en wethouders sluit een koopovereenkomst met De Raad Bouwontwikkeling. De gemeente Leiden koopt een deel van het openbaar gebied van het voormalig veilingterrein.

Erratum op raadsvoorstel voor wijzigen marktverordening inzake branchering 19.0083

In november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een wijziging van de Marktverordening Leiden 2015 voorgesteld. Sindsdien is gebleken dat voor de bescherming van de belangen van de meelopers voor dagplaatsen en de houders van een seizoensplaatsvergunning een aanvullende regeling noodzakelijk is om het voor te bereiden op deze regelwijziging. Daarom stelt het college voor deze groep ondernemers een overgangsperiode van zes maanden voor en vraagt de raad deze overgangsperiode bij haar besluitvorming te betrekken.

Vervanging archiefbescheiden mandaattaken Omgevingsdienst West-Holland 19.0071

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voert in mandaat taken uit voor de gemeente Leiden op grond van de Gemeenschappelijke Regeling ODWH. Met dit besluit wordt geregeld dat het vervangen van analoge archiefstukken door digitale exemplaren inzake deze taken door de ODWH conform de Archiefwet gebeurt. Hoewel de afhandeling en opbouw van dossiers bij de ODWH plaatsvindt, blijft de gemeente Leiden zorgdrager voor dit archief en moet dus ook toestemming geven voor vervanging van de archiefstukken. Volgens de Archiefwet vervangt het digitale document het papieren exemplaar en is eerste het origineel geworden. Het mogen vernietigen van papieren archiefstukken betekent o.a. dat er op termijn minder fysieke ruimte nodig is voor de opslag van papier. Uiteraard worden archiefstukken met een cultuurhistorische, symbolische of esthetische waarde niet vervangen door een digitale versie.

Verzuimprotocol 19.0070

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het huidige Verzuimprotocol gemeente Leiden te vervangen voor een Verzuimprotocol dat geldt voor alle medewerkers van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en de organisaties Holland Rijnland en Servicepunt71. Met het inwerking treden van dit Verzuimprotocol beschikt de Leidse regio over een geharmoniseerd kader, waardoor medewerkers weten wat er in geval van ziekte en verzuim van hen wordt verwacht.

Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2019 en aanvraag Perspectief op Werk voor arbeidsmarktregio Holland Rijnland 19.0084

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft het Marktbewerkingsplan van Holland Rijnland vastgesteld en is akkoord met het regionaal actieplan en de aanvraag voor middelen voor het programma ‘Perspectief Op Werk’ van Holland Rijnland. Het programma is een initiatief van het ministerie van SZW en betreft een impuls om werkzoekenden aan een baan te helpen. Het ministerie van SZW stelt hiervoor per arbeidsmarktregio 1 miljoen euro beschikbaar. De regio wil meer (veelal) langdurig werklozen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden - zelfs nu de arbeidsmarkt veel kansen biedt - naar duurzaam werk leiden. Daarnaast zullen er meer werkzoekenden in werkfittrajecten (ontwikkeld met werkgevers) aan het werk kunnen. Hiervoor is een actieplan opgesteld, inclusief een concrete DOE-agenda, dat in het teken staat van publiek-private samenwerking (gemeenten, UWV en werkgevers). De centrumgemeente Leiden vraagt de impuls aan namens de arbeidsmarktregio Holland Rijnland.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Aanvraag rijksbijdrage voor de uitgevoerde NGE-werkzaamheden in project Lorentz. 19.0079

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om een aanvulling op het gemeentefonds te doen. Deze aanvulling wordt gevraagd om bij te dragen in de kosten die gemaakt zijn voor onderzoek en detectiewerkzaamheden naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) voor de realisatie van Lorentz. Het terrein is onder beveiligde omstandigheden vrij gegraven, omdat uit de bodembelastingkaart voor NGE en uit nader vooronderzoek is gebleken dat het projectgebied verdacht was.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

 Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden Joost Bleijie (CDA), ingekomen 24 januari 2019, over mogelijke stijgende WMO kosten door wijkteams 19.0078