Collegebesluiten 18 september

Zoektermijn voor jongeren in de bijstand buiten toepassing laten in de gemeente Leiden 23.0411

Het college van burgemeester en wethouder heeft besloten om in navolging van de gemeente Utrecht en de gemeente Arnhem de vier weken zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar op grond van de Participatiewet niet meer toe te passen in Leiden. De zoekperiode in de Participatiewet komt erop neer dat een jongere tot 27 jaar, vier weken na melding voor een bijstandsuitkering, er alles aan moet doen om betaald werk te vinden of een studie te volgen. De zoekperiode volgt rechtstreeks uit de Participatiewet. Het college heeft besloten de zoekperiode niet meer op te leggen, omdat het vaak gaat om kwetsbare jongeren. Voor deze jongeren is het al een enorme drempel om zich te melden voor een bijstandsuitkering. De ervaring leert dat het instellen van een zoekperiode ervoor zorgt dat deze jongeren daarna niet meer verschijnen. Zij raken dus uit beeld en ontvangen geen ondersteuning op het terrein van schulden, werk en opleiding. Dit is onwenselijk. Het afschaffen van de zoekperiode betekent dat Leiden na een melding van deze Leidse jongeren direct met hen in gesprek treedt en ondersteuning biedt richting werk, opleiding of andere vormen van participatie. Het college informeert de gemeenteraad met een brief over dit besluit.

Instemmen met en mandatering van wethouder Fleur Spijker voor ondertekening Plan van Aanpak Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord 23.0410

Het college is voornemens de Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord aan te vragen. Binnen het GALA worden 15 programma’s samengebracht die bijdragen aan de preventie van ziektes en verbetering van gezondheid. Voor het aanvragen van de Brede Specifieke Uitkering heeft de gemeente een integraal plan van aanpak opgesteld. Hierin staat de uitvoer van de 15 programma’s nader beschreven. Het college heeft het plan van aanpak vastgesteld en wethouder Fleur Spijker gemachtigd voor het ondertekenen, ten behoeve van de aanvraag van de middelen.

Voorbereidingsbesluit Energiepark 2023 23.0406

De gemeente Leiden neemt een voorbereidingsbesluit dat van toepassing is op percelen ter plaatse van de energiecentrale in het Energiepark. Hierdoor worden ongewenste ontwikkelingen, die een negatieve impact hebben op het nieuwe bestemmingsplan voor het Energiepark en de uitvoering daarvan, voorkomen.

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Van Halm (SP) (ingediend op 11 augustus 2023) over uitbuiting en intimidatie van werknemers door een ondernemer in Leiden 23.0412
  • Beantwoording schriftelijke vragen van Thijs Vos (PS) over participatie in de Rivierenbuurt 23.0393