Collegebesluiten 18 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen: 

Gebiedsvisie Schipholweg 18.0372

Het college van burgemeester en wethouders besluit een gebiedsvisie voor de Schipholweg te ontwikkelen. De gebiedsvisie wordt de komende maanden opgesteld in samenwerking met eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden (in totaal bijna 60 betrokken partijen). De uitgangspunten van de gebiedsvisie zijn: functiemenging (van kantorengebied naar een gebied met een kantoor- en woonfunctie), verduurzaming en verdichting. Het college stelt op deze plek goed ingepaste duurzame hoogbouw voor, binnen de kaders van de Hoogbouwvisie. Dit betekent dat op de Schipholweg werkgelegenheid behouden blijft en tegelijkertijd dat woningen mogelijk worden nabij het OV-knooppunt Leiden Centraal.

Aanleiding voor de gebiedsvisie zijn vier particuliere herontwikkelingsinitiatieven en de ambitie om hier te verduurzamen. De Schipholweg doet al mee aan de Duurzaamste Kilometer van Nederland.

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 18.0371

De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leiden 2018 is vastgesteld. De regeling betreft een actualisering van de beloning, overeenkomstig de wijzigingen van verschillende artikelen uit de CARUWO, waarnaar sinds jaar en dag wordt verwezen. Ook is de regeling in overeenstemming gebracht met de jurisprudentie van het Europese Hof dat heeft bepaald dat een werkgever de wettelijke vakantiedagen van een medewerker niet mag afkopen.

Technisch erratum Tweede voorstel Jaarstukken 2017 18.0381

De externe accountant heeft de controle van de Jaarstukken 2017 afgerond. Met dit technisch erratum voegt het college van burgemeester en wethouders de goedkeurende controleverklaring toe aan de Jaarstukken 2017.
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Mosterdsteeg-Breestraat-Botermarkt 18.0379

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen te vragen voor het project ‘Mosterdsteeg-Breestraat-Botermarkt’. Dit project bestaat uit de verbouw van een deel van het bouwblok tussen de Botermarkt, Mosterdsteeg en Breestraat tot een supermarkt, 25 woningen en een fietsenstalling voor circa 425 fietsen met een ingang aan de Breestraat.

Om een omgevingsvergunning voor dit project te kunnen verlenen, dient de raad een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

'Integrale aanpak Onderwijskansen kinderen 0-13 jaar 2019 en verder' 18.0375

Momenteel voeren een aantal maatschappelijke organisaties in Leiden activiteiten voor peuters en basisschoolleerlingen uit vanuit het Onderwijskansenbeleid. Het gaat om activiteiten gericht op taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling voor kinderen, die nog niet naar de basisschool gaan, en om activiteiten op school en na schooltijd.

Na een uitgebreid participatietraject met de partnerorganisaties en een inspraakperiode heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe Onderwijskansenbeleid vastgesteld, genaamd ‘Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar voor 2019 en verder’. Het doel is het vergroten van de kansen van kinderen. Het nieuwe beleidsprogramma wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd voor vaststelling. Het kaderstellend beleid bevat een visie, ambities en drie keuzevarianten. Het college stelt de gemeenteraad voor te kiezen voor een variant waarbij activiteiten gericht worden ingezet in de gebieden waarin de meeste kinderen wonen met een minder gunstige uitgangspositie en al te starten met activiteiten vanaf nul jaar.

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Leiden 2018 18.0380

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking vast te stellen. Hierdoor worden naast algemeen verbindende voorschriften nu ook beleidsregels en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, bekendgemaakt via het elektronische gemeenteblad.