Collegebesluiten 18 februari

Eindrapportage Restauratie & Uitbreiding Museum De Lakenhal 20.0083

De eindrapportage van de Restauratie en Uitbreiding van Museum De Lakenhal is gereed. Hierin staat te lezen dat het project succesvol is afgerond.
Het vernieuwde museum is op 19 juni 2019 feestelijk geopend door Koning Willem-Alexander. De dag erna ging het museum weer open voor publiek. Met een vierdaags, gratis toegankelijk festival werd de feestelijke opening voor, door en met alle bezoekers gevierd.
Het aantal museumbezoekers in de eerste maanden was hoger dan verwacht. De reguliere jaardoelstelling van 70.000 bezoekers werd binnen vier maanden gehaald, resulterend in een totaalaantal bezoekers van 105.683 in 2019. Ook de tentoonstelling ‘Young Rembrandt –Rising Star’, die vanaf 2 november te zien was, trekt veel publiek.

De reacties van zowel bezoekers zijn zeer positief evenals de recensies in de (vak)pers. Inmiddels hebben Museum De Lakenhal en het architectenteam al diverse prijzen ontvangen, waaronder de Architectenweb Awards voor het Beste Publieke Gebouw van 2019 en het Beste Interieur van 2019 en de Abe Bonnema Architectuurprijs 2019. Ook zijn de architecten met Museum De Lakenhal gekozen tot architect van het jaar 2019.
Van de totale kosten van € 25,2 miljoen is € 4,7 miljoen ontvangen uit externe fondsen, het Lucas van Leyden mecenaat, sponsoring en particuliere giften. Hierdoor bleek het mogelijk om ook de tweede verdieping van de Laecken Halle aan te pakken, een onderdeel dat eerder vervallen was vanwege bezuinigingen. Het project sluit binnen budget af. Daardoor hoeft er geen aanspraak te worden gedaan op de risicoreserve voor de fondsenwerving t.w.v. 1 miljoen euro.

Verkrijgen van het VCA keurmerk voor ecologisch herstel en behoud van bijen 20.0091

Wereldwijd neemt de biodiversiteit af. Door maatregelen te nemen kan de biodiversiteit zich wel weer herstellen. Leiden kan ook een bijdrage leveren door de biodiversiteit in de stad te versterken. Om de soortenrijkdom van bijen en andere bestuivende insecten in deze regio te versterken en te verbeteren is de gemeente Leiden onderdeel van Groene Cirkel Bijenlandschap (www.bijenlandschap.nl). We werken samen met wetenschap, overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, agrariërs en burgers. Concreet betekent dit dat we in Leiden o.a. geveltuintjes stimuleren via Samen aan de Slag, de groene hoofdstructuur verder vorm geven, biodiversiteit meenemen bij herinrichtingsprojecten zoals bijvoorbeeld in het Leids Bio Science Park en het bermbeheer beter af te stemmen op het aanwezige bodemtype om bloemrijke situaties te ontwikkelen.
 
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de gemeente Leiden het Verified Conservation Area (VCA) keurmerk wil verkrijgen. Dit keurmerk kan verkregen worden voor inspanningen tot ecologisch herstel en behoud in een specifiek gebied. Het VCA-keurmerk wordt in dit geval specifiek voor het behoud van bijen en andere bestuivers verkregen. Met het verkrijgen van dit keurmerk laten we zien dat we ons inzetten voor het herstel van de bijen en borgen we de gezamenlijke inzet via Groene Cirkel Bijenlandschap.

Jaarverslag 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020 Handhaving openbare ruimte (na wensen en bedenkingen) 20.0079

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 Handhaving openbare ruimte definitief vastgesteld. Het onderdeel Jaarverslag 2019 was al eerder door het college vastgesteld, voor het onderdeel Uitvoeringsprogramma 2020 heeft het college de gemeenteraad verzocht mee te denken over de voorgenomen inzet van handhaving in 2020. De gemeenteraad heeft geen wensen of bedenkingen hierop geuit. Het Uitvoeringsprogramma 2020 is dan ook niet gewijzigd ten opzichte van het eerdere voorgenomen besluit. De belangrijkste door handhaving te behalen resultaten in 2020 zijn:

 • de geboekte resultaten op het gebied van grofvuil, huishoudelijk afval en bedrijfsafval vast te houden, met extra aandacht voor de Slaaghwijk;
 • de pilot met bodycams voor de handhavers voortzetten en evalueren en afhankelijk van de uitkomsten de bodycams structureel en teambreed invoeren;
 • tijdens het vaarseizoen een pilot te houden met ruimere bevoegdheden op het water voor een aantal BOA’s;
 • handhaving in burger voortzetten en uitbreiden, onder andere om alcohol schenken aan en nuttigen door minderjarigen te controleren;
 • de intensievere inzet op jeugd uit te breiden naar Leiden Noord;
 • samen met marktondernemers zorgen voor een schoon marktterrein;
 • versterken van de signaleringsfunctie in het kader van ondermijning;
 • acht Clean Sweeps, verspreid door de stad, opgezet door de wijkboa’s.

Visie Handhaving openbare ruimte 2020 - 2023 na wensen en bedenkingen 20.0082

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Visie Handhaving openbare ruimte 2020 – 2023 vastgesteld. Door de gemeenteraad zijn geen wensen of bedenkingen geuit op de visie. De visie is dan ook niet gewijzigd naar aanleiding van behandeling in de gemeenteraad. In deze visie staat waarom handhaving in de openbare ruimte nodig is en hoe het team Handhaving openbare ruimte op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier bijdraagt aan de leefbaarheid in Leiden. Het is een actualisatie van de Visie Handhaving openbare ruimte 2016 – 2019.

Reactie op LMR advies klimaatakkoord 20.0088

Op 6 november 2019 heeft de Leidse Milieuraad op verzoek van het college een advies uitgebracht over het concept klimaatakkoord. Het college dankt de Milieuraad voor het uitgebrachte advies en geeft een gemotiveerde toelichting over wat er met het advies zal worden gedaan.

Overige collegebesluiten:

 • Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71 20.0092
 • Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal 20.0068 (11-2)

Schriftelijke vragen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid T. van Halm (SP), ingekomen 23 januari 2020, over De toepassing van de kostendelersnorm 20.0085