Collegebesluiten 18 april

Over het volgende onderwerp wordt een apart persbericht verstuurd:

Collegevoorstel en raadsvoorstel omgevingsvergunning PJ Blokhof en bestemmingsplan (gecoördineerd) 23.0169

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen die zijn ingediend tegen deze gecoördineerde ontwerpbesluiten voor de P.J. Blokhof. Het planinitiatief P.J. Blokhof voorziet in 38 grondgebonden woningen met gemeenschappelijke binnentuinen (gericht op ontmoeting), een parkeergarage en kantoorruimte voor de bestaande autoverhuur. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om eveneens in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan P.J. Blokhof gewijzigd vast te stellen. Naar aanleiding van de vier ingekomen zienswijzen is het plan niet gewijzigd. Wel is extra toelichting opgenomen over onder andere verkeersafwikkeling en parkeren. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan ook de omgevingsvergunning worden verleend.

De woningen bestaan uit verschillende groottes (49 m2 – 160 m2) en categorieën. 12 van de 38 woningen zijn bestemd voor sociale huur (30 procent). Naar verwachting zullen deze door Portaal worden overgenomen. De overige zijn koopwoningen. In het ontwerp is veel aandacht voor duurzaamheid, onder andere door de groene inrichting van de hofjes, duurzame energieopwekking, warmtepompen, zonnepanelen, groene daken en de aandacht voor duurzame mobiliteit.

Na de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten P.J. Blokhof in 2021 heeft de initiatiefnemer FSD Development de plannen verder uitgewerkt. In januari 2023 is de gecoördineerde voorbereidingsprocedure gestart en zijn de ontwerpbesluiten ter inzage gelegd, waarop zienswijzen zijn ingediend. 

Algemene vergadering van Aandeelhouders InnovationQuarter 20 april 2023 23.0175

InnovationQuarter is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland die tot taak heeft om de economische structuur van de regio te versterken en het innovatieve vermogen te ontsluiten. De gemeente Leiden is aandeelhouder van InnovationQuarter.

Op 20 april 2023 is de volgende aandeelhoudersvergadering met het Jaarverslag en Jaarrekening InnovationQuarter van 2022 op de agenda. Ook wordt een concept voor een meerjarenplanning voor de periode 2023-2026 besproken Op basis hiervan wordt in de komende tijd het gesprek gevoerd over de koers van InnovationQuarter in de komende jaren. Besluitvorming is gepland voor de zomer.

Aanvullende beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 II Leiden 23.0173

Het college stelt de aanvullende beleidsregels voor een eenmalige energietoeslag 2022 vast. Hiermee ontvangen inwoners die in 2022 al een energietoeslag ontvangen hebben, automatisch een nabetaling ter hoogte van € 500,-. De nabetaling is gekoppeld aan het recht hebben op de toeslag in 2022. De betaling zal naar verwachting in mei 2023 plaatsvinden.

Voor de energietoeslag 2023 wachten we op de instructies vanuit de rijksoverheid die heeft aangegeven daar in juli mee te komen.

Overige besluiten:

  • Zienswijze Leiden inzake herziening Omgevingsbeleid Wonen, Werken en Werelderfgoed Provincie Zuid-Holland, onderdeel erfgoed 23.0170
  • Frauderisicoanalyse 2022/2023 23.0168