Collegebesluiten 17 november

Over dit besluit is een separaat persbericht beschikbaar:

Afvalpreventieplan 2020-2022 20.0553

Het Afvalpreventieplan 2020-2022 is vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen op het gebied van voorlichting en het motiveren van haar inwoners en consumenten om afval te voorkomen en zwerfafval tegen te gaan. Minder (zwerf) afval draagt bij aan een betere leefomgeving en behoud en versterking van de biodiversiteit.  In het plan is de focus gelegd op de afvalstromen PMD (plastic, metaal en drankenkartons), voedsel, textiel, papier en karton, zwerfafval. Daarnaast wordt aandacht besteed aan afvalpreventie bij evenementen en de rol van handhaving. Een plan van aanpak voor een communicatiecampagne vormt onderdeel van het afvalpreventieplan.
Op 15 maart 2018 is de motie ‘Aandacht voor Afvalpreventie door de raad aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht een Afvalpreventieplan te ontwikkelen. Deze actie is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma afval 2018-2022. 

Aanpassen Parkeerverordening, Parkeerbelastingverordening en de nadere voorschriften 20.0568

Leiden wil haar groeiende stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar houden. In de Parkeervisie voor Auto- en Fietsparkeren Leiden 2020-2030 staan concrete maatregelen benoemd die hieraan bijdragen. Begin 2021 worden de eerste maatregelen uit deze visie ingevoerd. Tegelijkertijd wordt een aantal voorgenomen verbeteringen uit de Evaluatie Uitbreiding betaald parkeren 2017 doorgevoerd. Om dit te realiseren is een aanpassing van de parkeerverordening, parkeerbelastingverordening en besluit K.31.2  (voorschriften bij parkeervergunningen) noodzakelijk. Het college vraagt de gemeenteraad om de aanpassing in deze verordeningen vast te stellen.
De belangrijkste maatregelen zijn onder andere dat de werknemersvergunning en parkeervergunning voor zorgprofessionals in aantal en beschikbaarheid uitgebreid worden. Zo komt er een speciale werknemersvergunning voor de zaterdag en de doelgroep van de zorgparkeervergunning wordt verbreed. Ook kunnen door deze aanpassing de bedrijven en (onderwijs)instellingen meer werknemersvergunningen aanvragen.
Om de schaarse ruimte in Leiden zo goed mogelijk te kunnen benutten verandert per 1 januari het aantal aan te vragen bewonersparkeervergunningen per adres voor nieuwe inwoners. Hiermee wil de gemeente het aantal geparkeerde auto’s verminderen om zo ruimte te creëren voor groen, recreatie of voorzieningen. Ook wordt geregeld dat bewoners van nieuwe woningen in betaald-parkeren-gebied niet in aanmerking komen voor een bewoners-, bezoekers- en deelautoparkeervergunning.
De tarieven van de bewonersparkeervergunning, het straatparkeren en de gemeentelijke parkeergarages worden vanaf 1 februari 2021 hoger. Deze extra opbrengsten gebruikt de gemeente om schoon vervoer te stimuleren. Zo worden er meer en veilige fietspaden aangelegd, komen er extra fietsenstallingen, stimuleren we elektrisch rijden en de deelauto.
De aangepaste parkeerverordening gaat in per 1 januari 2021. De aangepaste parkeerbelastingverordening gaat in per 1 februari 2021. In de loop van 2021 volgen meer concrete maatregelen uit de Parkeervisie. Deze verdere maatregelen vergen meer voorbereidingstijd en kunnen naar verwachting medio 2021 worden uitgevoerd.

Organisatie definitief verzoek referendum Roomburgerpark 20.0572

In de vergadering van 10 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het inleidend referendumverzoek over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. Nu start de volgende fase. In deze fase kan er een definitief verzoek tot het houden van een referendum worden ingediend. Dit kan via het plaatsen van een handtekening op een handtekeninglijst of via het inzenden van een ondersteuningsverklaring met gebruikmaking van DigiD door stemgerechtigde Leidenaren. Als er minimaal 5.000 ondersteunende handtekeningen worden ingeleverd, kan de raad besluiten tot het houden van een referendum over dit onderwerp. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om zeven locaties aan te wijzen als locaties waar handtekeningenlijsten beschikbaar worden gesteld en inwoners hun handtekening kunnen zetten. In elk geval gaat het om de locaties: Stadskantoor, het kantoor van Beheer op de Admiraal Banckertweg en het kantoor van DZB aan de Le Pooleweg. De vier overige locaties worden nog bekend gemaakt. Daarnaast stelt het college aan de raad voor om de termijn van zes weken waarbinnen kiesgerechtigden ondersteuningsverklaringen kunnen indienen, te laten starten op maandag 7 december 2020.

Indiening aanvraag tweede tranche Woningbouwimpuls 20.0547 (10-11)

Het college van burgemeester en wethouders wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen uit het zogeheten Woningbouwimpulsfonds voor het project Stationsgebied. Het fonds is vorig jaar opgericht door het Rijk om onrendabele toppen bij grote woningbouwprojecten te helpen dekken, en daarmee de woningbouwproductie te versnellen in regio’s met een krappe woningmarkt. De gemeente Leiden heeft in september al subsidies uit de eerste tranche van de Woningbouwimpuls gekregen voor de projecten Lammenschansstrip en Werninkterrein. In de tweede tranche wordt een subsidie aangevraagd voor het project Stationsgebied.
Deze subsidieaanvraag heeft betrekking op de locaties van de huidige Morspoortgarage en het stadskantoor van de gemeente Leiden (Stationsplein 107), op de Stationspleinflat en het achterliggende parkeerterrein, en op de Trafolocatie, waar nu The Field is gevestigd. Hier worden in totaal 700 woningen toegevoegd, waarvan het merendeel in het sociale- en middeldure huursegment en in het koopsegment tot de NHG-grens zit. Om deze projecten mogelijk te maken is geld nodig voor het verwerven van panden, het verleggen van kabels en leidingen en het hoogwaardig herinrichten van de openbare ruimte. De kosten hiervan zijn samen hoger dan de opbrengsten uit verkoop van de ontwikkelkavels. Er is hierdoor sprake van een onrendabele top waarover de subsidie aangevraagd wordt.
De verwachting is dat de Minister van BZK in februari 2021 een besluit neemt over deze aanvraag.

Overige besluiten:

  • Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen Leiden 2021 20.0560
  • Verordening tot wijziging van de verordening precariobelasting 2020 20.0561
  • Verordening tot wijziging van de verordening binnenhavengeld 2020 20.0562
  • Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 20.0563
  • Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld Leiden 2021 20.0564
  • Decemberwijziging 2020 20.0571

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. Leest (VVD), ingekomen op 21 oktober, over volle papiercontainers 20.0552
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid A. Jordan (D66), ingekomen op 29 september, over open source software 20.0558