Collegebesluiten 17 mei

Alcoholverbod Kooiplein juni 2022 t/m juni 2023 22.0200

Vanwege de overlast die door alcohol consumerende personen wordt veroorzaakt, heeft het college besloten een alcoholverbod in te stellen voor het Kooiplein en nabije omgeving in Leiden Noord voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 1 juni 2023. Dit houdt in dat het verboden is om op en rond het Kooiplein in de openbare ruimte alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Vaststelling Beeldkwaliteitsplan De Premier 22.0201

Vaststelling bestemmingsplan De Premier 22.0202

Op de hoek van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan ligt het mboRijnland gebouw. Ontwikkelaar Van Rhijnbouw is voornemens om dit gebouw te slopen en nieuwbouw op te richten. Deze nieuwbouw, met de naam ‘De Premier’, betreft een natuurinclusief woongebouw voor maximaal 350 woningen met 950 m2 voorzieningen in de plint en een (deels ondergronds) inpandige parkeergarage. Het woongebouw wordt een ‘verticaal bos’ door de groene gevels en daken hetgeen bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit, ecologische waarden, en een betere klimaatadaptatie. De verschillende bouwdelen bestaan uit een toren van maximaal 70 meter waarin appartementen zijn voorzien en een 'basement' waarin voorzieningen, appartementen als ook mogelijk enkele stadswoningen een plek krijgen.

Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

Het ontwerp voor De Premier wordt straks getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan staat beschreven aan welke uiterlijke criteria het bouwplan moet voldoen en welke materialen gebruikt moeten worden. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). Het ontwerp bestemmingsplan geeft aan wat er op deze locatie gerealiseerd mag worden.

Inspraakperiode

Het beeldkwaliteitsplan en het ontwerp bestemmingsplan hebben zes weken ter inzage gelegen. In deze inspraakperiode zijn geen inspraakreacties ingediend op het beeldkwaliteitsplan en zijn in totaal 32 zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan.

De zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan hebben het college aanleiding gegeven om een aantal onderzoeken (bezonning, parkeren, behoefteonderzoek en windhinder) nader te onderbouwen of te verduidelijken. Met betrekking tot de bezonning is ook de maximale zonafname inzichtelijk gemaakt en geconcludeerd dat er voldaan wordt aan de TNO-lichte norm en daarmee ook aan de door Leiden gehanteerde Haagse bezonningsnormen. De parkeerberekening met een extra toevoeging over parkeereis bij de toets aan de Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020 en het behoefteonderzoek zijn aangepast. En voor windhinder is een extra voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels van het bestemmingsplan om te borgen dat er daadwerkelijk sprake blijft van een aanvaardbaar windklimaat voor omwonenden. Tevens is het stikstofonderzoek geactualiseerd in het kader van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. In de uitwerking van het bouwplan voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zal extra aandacht zijn voor onder meer de aspecten windhinder en brandveiligheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft de zienswijzen nu beantwoord.

Het college stelt de raad voor om het beeldkwaliteitsplan vast te stellen en de Welstandsnota Leiden 2020 voor deze locatie overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan te wijzigen. Daarnaast stelt het college de raad voor om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Aanwijzingsbesluit contactpersoon Woo 22.0204

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze Wet vervangt de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en heeft een transparante en actief openbaar makende overheid ten doel. Op grond van de Woo zijn de bestuursorganen van de gemeente verplicht tot het aanwijzen van een contactfunctionaris. Per 1 mei 2022 is mevrouw H.R.A. Kappen, medewerker kwaliteitscontrole en informatie bij Strategie, Middelen en Control, aangewezen als contactfunctionaris.

Overige besluiten:

  • Collegebrief planning Kaderbrief 2022-2026, Programmabegroting 2023 en Tweede Voortgangsrapportage 2022 22.0210
  • Collegevoorstel concept begroting Holland Rijnland 22.0212
  • Aandeelhoudersvergadering UNIIQ 19 mei 2022 22.0213

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Laura Delver (PvdD) Leiden over de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’ 22.0203
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Martijn Otten (PvdA) en Ivo van Spronsen (GroenLinks) inzake verdwijnende middenstand in de Herenstraat 22.0206
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Antje Jordan (D66) inzake plannen aansluiten nieuwbouw op Hoge Temperatuur warmte 22.0205
  • Beantwoording schriftelijke vragen van Partij Sleutelstad over verkeerssituatie in en scheuren in woningen aan de Staalwijkstraat 22.0211